پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه های روانشناسی


سایکومتریست با هدف بهبود پیشرفت علمی و دسترسی دانشجویان کشور عزیز مان ایران پا به عرصه فضای مجازی نهاده است. تمامی آزمون ها و پرسشنامه های سایکومتریست کاملا استاندارد با پایایی و روایی, منبع کامل می باشد همچنین فایل ها به صورت فایل های Word و PDF