پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه انگیزش تحصیلی

1

پرسشنامه چند عاملی انگیزش تحصیلی توسط پورآقا رودبرده و طالع پسند (1393) به منظور سنجش انگیزش تحصیلی دانش آموزان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 37 سوال و 9 مولفه می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (هنگام امتحان فکرم بر روی سوال هایی است که جوابشان را بلد نیستم.) به سنجش انگیزش تحصیلی دانش آموزان می پردازد.

پایایی و روایی - دارد
نوع فایل - Word | PDF
مولفه - دارد
تعداد سوالات - 37
نحوه نمره گذاری - دارد
منبع - دارد
۱۵,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ تومان
تخفیف %20
پرسشنامه انگیزش تحصیلی
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

پرسشنامه استاندارد چند عاملی انگیزش تحصیلی

پرسشنامه چند عاملی انگیزش تحصیلی توسط پورآقا رودبرده و طالع پسند (1393) به منظور سنجش انگیزش تحصیلی دانش آموزان طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 37 سوال و 9 مولفه می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (هنگام امتحان فکرم بر روی سوال هایی است که جوابشان را بلد نیستم.) به سنجش انگیزش تحصیلی دانش آموزان می پردازد.

روایی و پایایی پرسشنامه انگیزش تحصیلی

روایی ابزار جمع آوری داده

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390).

روایی پرسشنامه انگیزش تحصیلی توسط اساتید و متخصصان این حوزه تایید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی ابزار جمع آوری داده

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390).

پایایی پرسشنامه انگیزش تحصیلی از روش آلفای کرونباخ بالای 70 صدم به دست آمده است.(توضیحات کامل در داخل فایل).

 • پایایی و روایی
  دارد
 • نوع فایل
  Word | PDF
 • مولفه
  دارد
 • تعداد سوالات
  37
 • نحوه نمره گذاری
  دارد
 • منبع
  دارد