پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا

1

پرسشنامه رفتار اجتماعی

این آزمون نیمرخ سازگاری فردی و اجتماعی فرد را اندازه گیری می کند و توسط ثورپ، کالرک و نیکز در سال 1939(نقل از خدایاری فرد و همکاران، 1381 )برای اولین بار منتشر شد و در سال 1953 مورد تجدید نظر و بازنگری قرار گرفت. 

 

پاسخنامه - دارد
روایی پایایی - دارد
مقیاس - دارد
ویژگی های روانسنجی - دارد
روش نمره گذاری - دارد
تعداد سوالات - 91
تعداد صفحات - 13
نوع فایل - Word | PDF
۲۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ تومان
پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

پرسشنامه رفتار اجتماعی

این آزمون نیمرخ سازگاری فردی و اجتماعی فرد را اندازه گیری می کند و توسط ثورپ، کالرک و نیکز در سال 1939(نقل از خدایاری فرد و همکاران، 1381 )برای اولین بار منتشر شد و در سال 1953 مورد تجدید نظر و بازنگری قرار گرفت. آزمون داری 5 سطح پیش دبستانی، دبستانی، راهنمایی، دبیرستانی و بزرگسالی است که سطح دبیرستانی آن در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. این آزمون دارای دو خرده آزمون عمده سازگاری خویشتن و سازگاری اجتماعی است. هر آزمون دارای شش مقیاس است و سطح دبیرستانی آن در هر مقیاس 15 سوال دارد، که با احتساب 12 مقیاس تعداد کل سواالت آن 180 سوال است. در این پژوهش فقط آزمون سازگاری اجتماعی آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت. این آزمون به صورت صحیح- غلط بوده به گزینه غلط "صفر" و به گزینه درست نمره "یک" تعلق می گیرد و برای هر آزمودنی نمرات با هم جمع می شوند.

 

 • پاسخنامه
  دارد
 • روایی پایایی
  دارد
 • مقیاس
  دارد
 • ویژگی های روانسنجی
  دارد
 • روش نمره گذاری
  دارد
 • تعداد سوالات
  91
 • تعداد صفحات
  13
 • نوع فایل
  Word | PDF