تست های روانشناسی

تست آیزنک (تست Eysenck)

4.88

تست آیزنک EPQ- – سنجش شخصیت و خلق و خوی انسان

 تست آیزنک اولیه (EPI)، شامل 57 سوال یا عبارت بود. اما فرم تجدیدنظرشده آن (EPQ-R) ، شامل 90 عبارت می‌شود. از ویژگی‌های روانسنجی فرم تجدیدنظر‌شده نسبت به فرم کوتاه، حمایت بیشتری شده است.

این آزمون، پاسخ درست یا غلطی ندارد. بلکه هر سوال، چگونگی رفتار و یا احساس فرد را می‌سنجد. سپس فرد براساس نحوه احساس یا عمل خود، برای هر سوال، یکی از گزینه‌های بلی یا خیر را علامت‌گذاری می‌نماید.

عوامل شخصیتی در آزمون آیزنک

آزمون شخصیت آیزنک (Eysenck Personality Inventory or EPI)، در ابتدا دو بعد مجزا و پایدار از شخصیت، شامل درون‌گرایی در برابر برون‌گرایی و روان‌آزردگی دربرابر ثبات هیجانی را می‌سنجید. این دو بعد، براساس تاکید آیزنک بر بخش فیزیولوژیک، ژنتیک و سرشت فرد، مطرح شدند.

بعدها در این آزمون، تجدید نظر صورت گرفت و بعد سومی نیز به دو بعد قبلی، اضافه شد. بعد سوم اضافه‌شده، روان‌پریشی خویی دربرابر کنترل تکانه، نامگذاری شد.

 

کاربرد آزمون شخصیت شناسی آیزنک

آزمون آیزنک با سنجش ابعاد شخصیتی از جمله درون‌گرایی و برون‌گرایی، می‌تواند بینشی جهت خودشناسی به افراد بدهد. همچنین از طریق دو بعد دیگر، تاحدودی اطلاعاتی درمورد مشکلات شخصیتی ازجمله ویژگی‌های مربوط به روان‌آزردگی و روان‌پریش خویی، ارائه می‌دهد. بنابراین می‌تواند در کنار سایر ابزارهای تشخیصی از جمله مصاحبه‌های آزمونگر، به تشخیص مشکلات روانشناختی و شخصیتی فرد، کمک کند. به علاوه تفسیر انتهایی در نمودار آزمون، مزاج فرد را نیز مشخص می‌نماید؛ براساس اینکه کدام یک از 4 ماده مطرح‌شده توسط بقراط یعنی سودا، صفرا، بلغم و خون، در بدن فرد، غالب هستند.

ویژگی‌های مرتبط با ابعاد پرسشنامه آیزنک
روان پریشی خویی در آزمون آیزنک، شامل این ویژگی‌ها می‌شود:

 • پرخاشگری
 • جرات ورزی
 • خودمحوری
 • نداشتن همدلی
 • فریبکاری
 • پیشرفت‌گرایی
 • متعصب بودن
 • ویژگی‌های مردانه
 • سخت و انعطاف‌ناپذیر بودن

برون‌گرایی در تست آیزنک، شامل این ویژگی‌هاست:

 • اجتماعی بودن
 • مسئولیت‌پذیر نبودن
 • مسلط
 • فقدان انعکاس
 • ماجراجویی
 • تکانشی
 • اهل ریسک
 • بیانگر و فعال

روان‌آزردگی در آزمون آیزنک شامل این ویژگی‌ها می‌شود

 • اضطراب
 • افسردگی
 • احساس گناه
 • عزت نفس پایین
 • تنش
 • دمدمی مزاج
 • خودبیمارانگاری
 • فقدان خودمختاری و وسواس

 

 
 • تفسیر و رسم نمودار ۱۵,۰۰۰ تومان
سوالات متداول

تست آیزنک (EPQ) یکی از معتبرترین تست‌ها در علم روانشناسی است که موجب خودارزیابی و شناخت شخصیت افراد می‌شود. این پرسشنامه خودارزیابی شخصیت دو بعد بنیادی شخصیت یعنی روان رنجوری N و برونگرایی-درونگرایی را اندازه‌گیری می‌کند. شرکت در آزمون آنلاین آیزنک

آزمون آیزنک با سنجش ابعاد شخصیتی از جمله درون‌گرایی و برون‌گرایی، می‌تواند بینشی جهت خودشناسی به افراد بدهد. همچنین از طریق دو بعد دیگر، تاحدودی اطلاعاتی درمورد مشکلات شخصیتی ازجمله ویژگی‌های مربوط به روان‌آزردگی و روان‌پریش خویی، ارائه می‌دهد. بنابراین می‌تواند در کنار سایر ابزارهای تشخیصی از جمله مصاحبه‌های آزمونگر، به تشخیص مشکلات روانشناختی و شخصیتی فرد، کمک کند. به علاوه تفسیر انتهایی در نمودار آزمون، مزاج فرد را نیز مشخص می‌نماید؛ براساس اینکه کدام یک از 4 ماده مطرح‌شده توسط بقراط یعنی سودا، صفرا، بلغم و خون، در بدن فرد، غالب هستند. شرکت در آزمون آنلاین آیزنک

این صفحه را به اشتراک بگذارید.
نظرات کاربران