پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه اشتیاق تحصیلی

1

پرسشنامه استاندارد اشتیاق تحصیلی دانشجویان گونیوس و کوزو 2015

(Student Engagement Scale (SES

پرسشنامه اشتیاق تحصیلی دانشجویان توسط گونیوس و کوزو (2015) به منظور سنجش اشتیاق تحصیلی دانشجویان طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط برقی ایرانی و همکاران (1398) به منظور سنجش اشتیاق تحصیلی دانشجویان اعتباریابی شده است. 

 

پایایی و روایی - دارد
نمره گذاری - دارد
نوع فایل - Word | PDF
تعداد سوالات - 48
تعداد صفحات - 6
۱۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰ تومان
تخفیف %20
پرسشنامه اشتیاق تحصیلی
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

پرسشنامه استاندارد اشتیاق تحصیلی دانشجویان گونیوس و کوزو 2015

(Student Engagement Scale (SES

پرسشنامه اشتیاق تحصیلی دانشجویان توسط گونیوس و کوزو (2015) به منظور سنجش اشتیاق تحصیلی دانشجویان طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط برقی ایرانی و همکاران (1398) به منظور سنجش اشتیاق تحصیلی دانشجویان اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 48 سوال و 6 مولفه ارزش گذاری (اشتیاق روانشناختی)، احساس تعلق (اشتیاق اجتماعی روانشناختی)، اشتیاق شناختی، روابط با همسالان (اشتیاق عاطفی)، روابط با اعضای هیئت علمی (اشتیاق عاطفی) و اشتیاق رفتاری می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (دانشگاه در زندگی من اهمیت زیادی دارد.) به سنجش اشتیاق تحصیلی دانشجویان می پردازد.

روایی و پایایی پرسشنامه اشتیاق تحصیلی دانشجویان

روایی ابزار جمع آوری داده

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390).

روایی پرسشنامه اشتیاق تحصیلی دانشجویان توسط اساتید و متخصصان این حوزه تایید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی ابزار جمع آوری داده

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390).

 • پایایی و روایی
  دارد
 • نمره گذاری
  دارد
 • مولفه
  دارد
 • مقاله
  دارد
 • منبع
  دارد
 • نوع فایل
  Word | PDF
 • تعداد سوالات
  48
 • مولفه
  دارد
 • تعداد صفحات
  6