پرسشنامه ها

پرسشنامه رضایت جنسی الرسون

پرسشنامه رضایت جنسی الرسون

1.00

مولفه - دارد
تعداد سوالات - 25
نمره گذاری - دارد
تحلیل ( تفسیر) - دارد
روایی و پایایی - دارد
منبع - دارد
نوع فایل - Word | PDF
۵,۰۰۰تومان
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

پرسشنامه استاندارد رضایت جنسی لارسون (1998)

پرسشنامه رضایت جنسی ، توسط لارسون (1988) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 25 سوال و 4 مولفه تمایل به برقراری روابط جنسی، نگرش جنسی، کیفیت زندگی جنسی و سازگاری جنسی می باشد و بر اساس طیف پنح گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (من احساس می کنم که همسرم از روابط جنسی مان لذت می برد.) به سنجش رضایت جنسی می پردازد.

روایی و پایایی پرسشنامه رضایت جنسی

اعتبار یا روایی

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390). روایی پرسشنامه رضایت جنسی توسط اساتید و متخصصان این حوزه تایید شده است.

پایایی

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). پایایی پرسشنامه رضایت جنسی از روش آلفای کرونباخ بالای 70 صدم به دست آمده است.

 • مولفه
  دارد
 • تعداد سوالات
  25
 • تحلیل بر اساس مولفه
  دارد
 • نمره گذاری
  دارد
 • تحلیل ( تفسیر)
  دارد
 • روایی و پایایی
  دارد
 • منبع
  دارد
 • نوع فایل
  Word | PDF
 • مقاله
  دارد