پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه

مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه

1.00

مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه با ویژگی های شخصیت تاریک در بین دانشجویان

توضیحات
نظرات کاربران

مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه با ویژگی های شخصیت تاریک در بین دانشجویان

Comparison of early maladaptive schemas with dark personality traits among students

این تحقیق با هدف مقایسه طرحواره های ناسازگار اولیه با ویژگی های شخصیت تاریک در بین دانشجویان انجام شد.

حجم نمونه با استفاده از از جدول کرجسی و مورگان(1970)حجم نمونه 303 نفربوده؛ که از تعداد 303 پرسشنامه توزیع شده، 200 پرسشنامه به طور کامل و بدون خطا، برگشت داده شد، بنابراین نرخ بازگشت پرسشنامه‌ها 92 درصد بوده است.

جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ(1999) و شخصیت تاریک توسط جانسون و وبستر(2010) استفاده گردید.داده های بدست آمده با استفاده از آزمون ضریب همبستگی رگرسیون چند متغیره در نرم افزار spss نسخه 20 تحلیل شدند.

نتایج تحقیق نشان داد که ضریب همبستگی بین طرحواره های ناسازگار اولیه با ویژگی‌های شخصیت تاریک معنادار است و همچنین ضریب همبستگی بین طرحواره های ناسازگار اولیه با خودشیفتگی، ماکیاولیستی وجامعه ستیزی نیز معنادار است.

 

1-1- مقدمه2
1-2- بیان مساله3
1-3- ضرورت تحقیق.5
1-4-اهداف تحقیق5
1-4-1-هدف اصلی5
1-4-1-هدف اصلی5
1-5-فرضیه ها یا سوالها.6
1-5-1-فرضیه اصلی6
1-5-2-فرضیه­های فرعی.6
1-6-تعریف واژه ها و اصطلاحات ( به صورت مفهومی و عملیاتی).6    
1-6-1-تعاریف نظری6
1-6-1-1- طرح واره های ناسازگار اولیه6
1-6-1-2 ویژگی های شخصیت تاریک.6
1-6-2-تعاریف عملیاتی.7
1-6-1- طرح واره های ناسازگار اولیه7
1-6-2- ویژگی های شخصیت تاریک7

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- طرح واره های ناسازگار اولیه.
2-1-1- مفهوم طرحواره8
2-1-2-طرحواره ناسازگار اولیه10
2-1-3-ویژگی های طرحواره های ناسازگار اولیه11
2-1-4- منشا و ریشه‌های طرحواره.12
2-1-5- بیولوژی طرحواره های ناسازگار اولیه14
2-1-6-حوزه های طرحواره وطرحواره ناسازگاراولیه15
2-1-6-1- حیطه اول: بریدگی وطرد15