پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

آزمون هوش آندره ری

1

آزمــون «تصاویــر هندســی درهــم» (حافظه ی دیداری) را پروفسور آندره ری در سال 1942 به منظور سنجش نوع فعالیت ادراکی حافظه ی دیــداری مراجعه کنندگان به درمان گاه های روان شناسی و روان پزشکی ابداع کرد.

روایی و پایایی و ضریب پایایی - دارد
تفسیر - دارد
؛نمره گذاری - دارد
۵,۰۰۰ تومان
آزمون هوش آندره ری
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

آزمــون «تصاویــر هندســی درهــم» (حافظه ی دیداری) را پروفسور آندره ری در سال 1942 به منظور سنجش نوع فعالیت ادراکی حافظه ی دیــداری مراجعه کنندگان به درمان گاه های روان شناسی و روان پزشکی ابداع کرد. آزمون متشکل از دو کارت A و B اســت که هر یک به طور مجزا و به مناسبت، انتخاب و اجرا می شوند. هم چنین از این کارت برای بزرگ سالانی کــه عقب ماندگی ذهنــی شــدید دارند نیز استفاده می کنند. اجرای آزمون بعد از انتخاب هر کارت در دو نوبت انجام می شــود؛ در نوبت اول، کارت (A یا B (در جهت مناســب جلوی آزمودنی گذاشته می شود و به او پیشنهاد می گردد که مشــابه آن را روی یک کاغذ ســفید بی خط رسم کند. در نوبت دوم و در حالی که کارت از جلوی آزمودنی برداشته شده و سه دقیقه نیز گذشته است، از او خواسته می شود این بار به طور حفظی تصویر مشاهده شده ی قبلی را با دقت ترسیم کند (بهرامی، 1377.( قضــاوت درباره ی آزمودنــی با توجه به

 • روایی و پایایی و ضریب پایایی
  دارد
 • تفسیر
  دارد
 • ؛نمره گذاری
  دارد
 • نوع فایل
  روایی و پایایی