پرسشنامه ها

پرسشنامه استاندارد کار تیمی لنچیونی 2002- 25 سوالی

1

پرسشنامه استاندارد کار تیمی لنچیونی 2002- 25 سوالی

پرسشنامه استاندارد کار تیمی بر اساس مولفه های کار تیمی لنچیونی (2002) به منظور سنجش کار تیمی در افراد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 25 سوال و 5 بعد تعهد، اعتماد، مسئولیت پذیری، برخورد سازنده و هدفمندی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (تا چه اندازه کارکنان در بحث درباره مسائل پرشور هستند و حالت دفاعی ندارند ؟) به سنجش میزان کار تیمی در افراد می پردازد.

پایایی و روایی - دارد
نوع فایل - Word | PDF
مولفه - دارد
نحوه نمره گذاری - دارد
تعداد سوالات - 20
۵,۰۰۰ تومان
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

پرسشنامه استاندارد کار تیمی لنچیونی 2002- 25 سوالی

پرسشنامه استاندارد کار تیمی بر اساس مولفه های کار تیمی لنچیونی (2002) به منظور سنجش کار تیمی در افراد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 25 سوال و 5 بعد تعهد، اعتماد، مسئولیت پذیری، برخورد سازنده و هدفمندی می باشد و بر اساس طیف لیکرت با سوالاتی مانند (تا چه اندازه کارکنان در بحث درباره مسائل پرشور هستند و حالت دفاعی ندارند ؟) به سنجش میزان کار تیمی در افراد می پردازد.

روایی ابزار جمع آوری داده

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،1390).

روایی پرسشنامه کار تیمی توسط اساتید و متخصصان این حوزه تایید شده است.(توضیحات کامل در داخل فایل)

پایایی ابزار جمع آوری داده

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد، یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390).

 • پایایی و روایی
  دارد
 • نوع فایل
  Word | PDF
 • مولفه
  دارد
 • نحوه نمره گذاری
  دارد
 • منبع
  دارد
 • تعداد سوالات
  20
 • تعداد صفحات
  10
 • جدول سوالات
  دارد