نتایج جستجو برای عبارت تست روانشناسی میلون 3

نتایج جستجو برای عبارت "تست روانشناسی میلون 3"

  • با توجه به توضیحات ارائه شده در مقاله قبلی با عنوان پرسشنامه بالینی چند محوری میلون 3 (MCMI-III) به ادامه توضیحات در این مقاله می پردازیم. نمره ی BR در واقع بیانگر این است که آیا نمره های بدست آمده و ویژه گی های پیش بینی شده به وسیله ی مقیاس های پرسشنامه چقدر با درجه بندی متخصصان بالینی همخوانی دارد.