مقالات

تست روانشناسی میلون 3

4.78

تست روانشناسی میلون 3

ایجاد نمره ی BR :

نمره ی BR در واقع بیانگر این است که آیا نمره های بدست آمده و ویژه گی های پیش بینی شده به وسیله ی مقیاس های پرسشنامه چقدر با درجه بندی متخصصان بالینی همخوانی دارد.

نمره ی برش 75 در نظر گرفته در میلون 3 ، نرخ تشخیص درست بالا یعنی 4/90% برای مقیاس پرخاشگر و نرخ تشخیصی درست پایین یعنی 3/61% برای مقیاس اجتنابی را سبب شده است، وقتی از نمره ی برش سخت تر استفاده شد نرخ های تشخیصی درست تا اندازه ای افزایش یافت ، حداکثر 8/97% ( پرخاشگر) و حداقل 8/74% ( وابسته).

تعیین نمره ی برش، براساس توان پیش بینی مثبت پرسشنامه ، مطرح شده است که یک ویژه گی خاص برای پرسشنامه محسوب می شود.

توان پیش بینی مثبت ، یعنی تا چه اندازه نمره ی یک پرسشنامه وجود یک ویژه گی را که به وسیله ی دیگر شاخص ها مثلا مصاحبه ی بالینی تشخیص داده و تایید شده است درست اندازه گیری می کند.

توان پیش بینی مثبت MCMI-II بین 30/0 تا 80/0 نشان داده شوده است ( میلون ، 1987) اما در مورد MCMI-III اگرچه این توان بالا برآورد شده است اما به نسبت نیمی از توان پرسشنامهMCMI-II بوده و این محاسبه در عمل ارایه نشده و نیاز به بررسی بیشتر دارد.

رتزلف عنوان می کند این ضعف می تواند برگرفته از مطالعات روایی یابی تشخیصی ضعیف آن و همین طور عدم توافق متخصصان بالینی بر سر نشانگان تشخیصی و عدم آشنایی کافی متخصصان با ملاک های تشخیصی DSM-IV باشد.

توان پیش بینی پرسشنامه:

توان پیش بینی مثبت :

احتمال وجود بیماری را با شرط مثبت بودن نتیجه ی پرسشنامه نشان می دهد و از طریق تقسیم تعداد موارد مثبت درست بر تعداد کل موارد دارای اختلال محاسبه می شود.

توان پیش بینی منفی :

احتمال نبود بیماری را با شرط منفی بودن نتیجه ی پرسشنامه نشان می دهد و از طریق تقسیم تعداد منفی های درست بر حاصل جمع منفی ها محاسبه می شود.

توان پیش بینی کل :

نسبتی از آزمودنیها که یک پرسشنامه به درستی طبقه بندی کرده است و حاصل تقسیم حاصل جمع مثبت های درست و منفی های درست بر تعداد کل آزمودنی هاست.

به طور کلی همبستگی بالایی میان MCMI و ابزارهای مربوط مختلف وجود دارد، از آن جمله :

افسردگی بک

غربالگری الکلیسم میشیگان

اضطراب حالت – صفت

فهرست نشانه ها – SCL 90R

به طور مثال :

همبستگی میان افسردگی بک و مقیاس افسردگی عمده (72/0) و افسرده خویی (71/0) در میلون می باشد.

متخصصان بالینی همواره به دنبال پاسخ این سوال هستند که پرسشنامه ی بالینی چند محوری میلون تعیین کننده ی سبک های شخصیتی ست یا اختلالات شخصیت که موجب کژکارکردی و درماندگی فرد می شود؟

پرسشنامه ی میلون با تکیه بر مقیاس هایی چون نشانگان شدید و آسیب شناسی شدید شخصیت تاکید بر محور II و تعیین سطوح درماندگی فرد و تشخیص اختلالات شخصیت دارد و همین طور با تکیه بر مقیاس هایی چون الگوهای شخصیت بالینی و نشانگان بالینی تاکید بر محور I و شناخت سبک های شخصیتی افراد دارد.اما با توجه به ویژه گی های ساختاری پرسشنامه به نظر می رسد میلون به ویژه در تشخیص اختلالات محور II عملکرد مطلوب تری دارد.

معرفی مقیاس ها :

مقیاس ها
علامت
تعداد گویه ها
مقیاس ها
علامت
تعداد گویه ها

الگو های بالینی شخصیت

نشانگان بالینی
اسکیزوئید
1
16
اختلالا اضطراب
A
14
دوری گزین
2A
16
شبه جسمی
H
12
افسرده
2B
15
مانیک
N
13
وابسته
3
16
افسرده خویی
D
14
نمایشی
4
17
وابستگی به الکل
B
15
خود شیفته
5
24
وابستگی به مواد
T
14
ضداجتماعی
6A
17
استرس پس از ضربه
R
16
دیگر آزار
6B
20
نشانگان بالینی شدید
وسواسی
7
17
اختلال تفکر
SS
17
منفی گرا
8A
16
افسردگی اساسی
CC
17
خود آزار
8B
15
اختلال هذیانی
PP
13
الگو های بالینی شدید شخصیت
شاخص های اصلاح
ایکزوتاپیتال
S
16
روایی
V
3
مرزی
C
16
افشا
X
ندارد
پارانوئید
P
17
مطلوبیت
Y
21
   
بدنمایی
Z
33
این صفحه را به اشتراک بگذارید.
نظرات کاربران