پرسشنامه تست روانشناسی SCL90-Rتوضیحات

مشخصات محصول

نظرات کاربران

شرکت در آزمون آنلاین SCL90-R

چک لیست نشانه های اختلالات روانی      

Symptom Check List - 90- Revised

به سوالات زیر با گزینه های زیر جواب دهید. لطفا به تمامی سوالات پاسخ دهید.

الف) به هیچ وجه      ب) کمی          ج) تا حدی          د)زیاد           هـ ) بسیار زیاد

1- آیا از هفته گذشته تا به امروز سر دردهائی داشته اید.
2- آیا بی جهت دلشوره دارید و توی دلتان می لرزد.
3- آیا افکار مزاحمی که دوست ندارید مرتبا وارد سر شما می شوند که ولتان نکنند. (منظور افکار مزاحم و تکراری)
4- آیا ضعف می کنید و سرتان گیج می رود.
5- آیا علاقه خود را نسبت به فعالیت ها و لذت های جنسی از دست داده اید.
6- آیا ایراد گیر هستید.
7- آیا فکر می کنید که اختیار فکرهای شما به دست دیگران است یعنی افکار شما را دیگران کنترل می کنند و یا با دستگاه هائی از راه دور مغز یا فکر شما را در اختیار خود دارند.
8- آیا احساس می کنید بخاطر بیشتر گرفتاریهای شما دیگران را باید سرزنش کرد.
9- آیا فراموش کار شده اید.
10- آیا از ریخت و پاشیدگی ها در اطراف و سر سری گرفتن های دیگران ناراحت می شوید.
11- آیا زود دلخور و عصبانی می شوید.
12- در هفته گذشته تا امروز در ناحیه قلب یا سینه احساس دردهائی داشته اید؟
13- آیا از رفتن به جاهای وسیع و یا کوچه و بازار می ترسید.
14- آیا در هفته گذشته تا امروز خودتان را کم قوه حس می کنید و یا کند شده اید.
15- آیا فکر اینکه به زندگیتان خاتمه بدهید به سرتان آمده است.
16- آیاصداهائی به گوش شما می رسد که دیگران آنها را نمی شنوند.
17- آیا لرزش دارید.
18- آیا احساس می کنید که به بیشتر مردم نمی توان اعتماد کرد.
19- آیا بی اشتها شده اید.
20- آیا زود به گریه می افتید.
21- آیا در برابر جنس مخالف احساس ناراحتی می کنید و خجالت می کشید.
22- آیا احساس می کنید طوری گیر افتاده اید که نه راه پس دارید و نه راه پیش.
23- آیا ناگهان و بدون هیچ علتی می ترسید.
24- آیا ناگهان آنچنان از کوره در می روید که نمی توانید جلوی خودتان را بگیرید.
25- آیا می ترسید تنها از خانه بیرون بروید.
26- آیا خود را برای هر چیزی سرزنش می کنید.
27- آیا پشت درد دارید.
28- آیا احساس می کنیدکه کارهایتان پیشرفت نمی کند مثل اینکه گره در کارتان افتاده باشد.
29- آیا احساس تنهایی می کنید.
30- آیا احساس غمگینی می کنید.
31- آیا برای هر چیز کوچکی زیاد دل نگران می شوید.
32- آیا نسبت به همه چیز بی علاقه شده اید.
33- آیا همیشه احساس ترس می کنید.
 34- آیا زود می رنجید. آیا حساس و زود رنج شده اید.
35- آیا دیگران از فکر های شما بدون اینکه به آنها بگویید با خبر می شوند.
36- آیا فکر می کنید که دیگران حرف شما را نمی فهمند و یا درد شما را حس نمی کنند. ( توضیح اینکه : با شما همدردی نمی کنند ).
37- آیا فکر می کنید که رفتار مردم نسبت به شما غیر دوستانه است ؛ یا آنکه شما را دوست ندارند.
38- آیا برای اینکه کارها را درست انجام بدهید مجبور هستید خیلی آهسته کار کنید.
39- آیا قلبتان تند می زند. طپش دارد.
40- آیا درهفته گذشته تا امروز حال تهوع یا دل آشوبی داسته اید.
41- در میان کسانی که مثل شما هستند احساس می کنید از آنها کمتر هستید.
42- آیا در عضلاتتان احساس کوفتگی می کنید.
43- آیا احساس می کنید که دیگران شما را زیر نظر دارند و یا درباره شما با دیگران حرف می زنند.
44- آیا دیر خوابتان می برد. خواب رفتن برایتان مشکل است.
45- وقتی کاری را انجام می دهید آیا مجبور هستید آن را چند بار تکرار کنید تا مطمئن شوید آن را درست انجام داده اید. ( مثلا در را چند بار امتحان کنید تا مطمئن شوید که بسته است )
46- آیا تصمیم گرفتن برایتان مشکل است.
47- آیا از مسافرت با اتوبوس یا قطار یا هر وسیله نقلیه عمومی دیگر می ترسید.
48- آیا دچار تنگی نفس شده اید. ( نمی توانید راحت نفس بکشید )
49- آیا ناگهان احساس می کنید که گر گرفته اید ( داغ شده اید ) و یا یخ می کنید.
50- آیا مجبور هستید بعضی کارها را نکنید و یا بعضی جاها نروید یا دست به بعضی چیزها نزنید برای اینکه از آنها بی دلیل می ترسید. ( کارها یا جاهایی یا چیزهایی که دیگران از آن نمی ترسند )
51- آیا اتفاق می افتد حس کنید که نمی توانید فکر بکنید مثل اینکه سرتان از فکر خالی است.
52- آیا قسمت هایی از بدنتان خواب می رود یا گزگز ( سوزن سوزن ) می شود.
53 - آیا گاهی احساس می کنید که چیزی راه گلویتان را گرفته است ( مثل اینکه بغض گلو یتان را گرفته باشد.)
54- آیا نسبت به آینده نا امید هستید.
55- آیا وقتی کاری را انجام می دهید برایتان مشکل است که تمام حواستان را جمع آن بکنید.
56- آیا در بعضی قسمتهای بدنتان احساس ضعف می کنید.
57- آیا عصبی ( کم تحمل ) هستید و زود از جا در می روید.
58- آیا در دستها و پاهایتان احساس سنگینی می کنید.
59- آیا فکرهای زیادی درباره مرگ و مردن دارید.
60- آیا پرخوری می کنید.
61- آیا وقتی توجه مردم به شما است یا درباره شما در حضور خودتان حرف می زنند ناراحت می شوید.
62- آیا بعضی وقت ها حس می کنید فکر هایتان مال خودتان نیست یا آنها را توی سرتان گذاشته اند.
63- آیا حس می کنید که میل شدیدی به کتک زدن و آسیب رساندن به دیگران دارید؟
64- آیا صبح ها زودتر از آنچه که عادت داشته اید بیدار می شوید و دیگر خوابتان نمی برد.
65- آیا خود را مجبور به تکرار بعضی کارها مانند شستن ؛ شمردن یا دست زدن به چیزهایی می بینید.
66- آیا بد خواب هستید. ناراحت می خوابید.
67- آیا گاهی حس می کنید که دلتان می خواهد چیزی را پرت کنید ؛ خرد کنید ؛ بشکنید.
68- آیا فکر ها و عقیدها ی مخصوص به خودتان را دارید که هیچکس دیگری آنها را قبول ندارد.
69- آیا وقتی با دیگران هستید زیاده از حد در فکر و رفتارتان مراقب هستید که مبادا کاری کنید که آبرویتان برود. ( مبادا خطائی از شما سر بزند ).
70- آیا وقتی در جمع مردم هستید احساس ناراحتی و غریبگی می کنید مثل اینکه با آنها فرق دارید یا اینکه از آنها خجالت می کشید.
71- آیا انجام هر کاری به نظرتان مشکل و پر زحمت می آید.
72- آیا نا گهان دچار هول شدید و وحشت زدگی می شوید.
73- آیا در بین جمعیت از اینکه چیزی بخورید و یا بیاشامید ناراحت می شوید.
74- آیا زیادی درگیر می شوید و جرو بحث می کنید.
75- آیا وقتی تنها می مانید مضطرب می شوید. می ترسید.
76- آیا دیگران قدر و قیمت شما را نمی دانند.
77- آیا در میان جمع هم خود را تنها حس می کنید.
78- این روزها طوری بی قرار و نا آرام می شوید که نمی توانید یک جا بنشیند.
79- آیا فکر می کنید که آدم به درد نخور و بی ارزشی شده اید.
80- آیا احساس می کنید چیزهای آشنا ( قیافه های – یا مناظر آشنا ) بنظرتان نا آشنا است.
81- آیا زود دادو فریاد راه می اندازید و چیزها را پرت می کنید.
82- آیا می ترسید که در انظار مردم غش کنید و بیفتید.
83- آیا حس می کنید که اگر به دیگران زیاد رو بدهید از شما سوء استفاده کنند.
84- آیا افکاری در رابطه با مسائل جنسی دارید که بیش از اندازه شما را ناراحت می کند.
85- آیا فکر می کنید که آنقدر گنهکارید که باید عذاب و عقوبت ببینید.
86- آیا احساس می کنید که مجبور هستید کارهایی را انجام بدهید.( آیا فکرها و شکلهای خیالی ترسناک به سراغ شما می آید )
87- آیا خیال می کنید عیب و نقص یا اختلال عمدهای در بدنتان پیدا شده است.
88- آیا نزدیک و صمیمی شدن با افراد برایتان خیلی مشکل است.
89- آیا بیشتر اوقات احساس تقصیر و گناه می کنید.
90- احساس می کنید دارای یکنوع ناراحتی روانی هستید یا چیزی ذهن شما را آزار می دهد.

    مشخصات | پرسشنامه تست روانشناسی SCL90-R

نظرات کاربران | پرسشنامه تست روانشناسی SCL90-R

شما هم می‌توانید در مورد این پرسشنامه نظر دهید.
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید.
این صفحه را به اشتراک بگذارید.