مقالات روانشناسی

تست روان سنجی اشتغال

1.00

تست روان سنجی اشتغال

امروزه از تست های روانشناسی برای استخدام و نگهداشت کارکنان استفاده می شود. کلمه روانسنجی به طور کلیاشاره به سنجیدن ذهن می کند.برخلاف مواردی مانند دانش، مهارت ها، تجربه که میتوان آن ها را به راحتی سنجید،سنجش ویژگی های رفتاری و شخصیت یک کاندیدای استخدام در طول یک مصاحبه می تواند به مراتب سخت تر باشد.برخی از کارفرمایان استفاده از تست های روانشناسی را در طول فرآیند استخدام خود انتخاب می کنند چون به کمک آنمی تواند ارزیابی کلی بهتر از یک کاندیدا داشته باشند و امیدوارانه بهترین گزینه را برای نقش شغلی مورد نظرشانانتخاب کنند.بحث هایی در مورد ارزش استفاده از تست های روانشناسی استخدام وجود دارد ولی آن دسته از افرادی کهاز آن ها استفاده می کنند عقیده دارند که این تست ها می تواند دیدگاه بی طرفانه ای نسبت به شخصیت، نکات قوت،ضعف و شیوه کاری یک کاندیدا فراهم کند. معمولاً، یک تست روانشناسی استخدامی هرگز جداگانه استفاده نخواهد شدبلکه بخشی از یک استراتژی ارزیابی وسیع تر و کامل است. تست های روانشناسی در استخدام برای کارفرمایان میتوانند امکان سنجش عملکرد شغلی آینده یک کاندیدا را فراهم کنند و با تصمیم گیری موفق در زمینه استخدام به بالا بردننرخ حفظ کارمند در شرکت امیدوار کنند.

تست روان سنجی چیست؟

یک تجارت خوب زمانی جواب میدهد که کارمندان خوبی داشته باشد

به همین دلیل مدیران استخدام باید هنگام گرفتن نیروی کار خود مراقب باشند

شرکت ها می خواهند از استخدام افراد مناسب اطمینان کسب کنند. داوطلبان شغلی ممکن است رزومه خوبی ارائهدهند و در مصاحبه عملکرد خوبی از خود برجا بگذارند، ولی این دو معمولاً تنها صلاحیت های مثبت آن ها را نشان می دهند.بنابراین یک شرکت چطور می تواند از استخدام فرد مناسبی مطمئن شود که انتخاب عالی برای آن موقعیت شغلی بوده وقادر به انجام آن کار است؟ جواب این پرسش تست های روانشناسی است. به بوته آزمایش گذاشتن کارمندان بالقوه میتواند باعث افزایش شانس یک شرکت در انتخاب فرد مناسب برای یک شغل، کاهش تعداد نیروهای خروجی از شرکت وپایین آوردن هزینه های آموزش شود.

تست های روانشناسی چه چیزی را می سنجند؟

یک شرکت ممکن است از سه نوع تست روانشناسی استفاده کند یعنی: شخصیت شناسی، تست های مهارت و صلاحیت.این تست های چند گزینه ای توانایی یک کاندیدا را در مدیریت موقعیت های مختلف می سنجند. داوطلبان ممکن است دریک یا ترکیبی از این تست ها شرکت کنند. اغلب اوقات، آن ها اطلاع ندارند که این تست ها بخشی از فرآیند بررسیکاندیدا به شمار می روند. این قضیه باعث افزایش شانس شرکت در به دست آوردن تصویری حقیقی تر از کاندیدا میشود. نتایج قابل قبول تست ها توسط خود شرکت ها مشخص خواهد شد.

تست های شخصیت شناسی

تست های شخصیت شناسی محبوب ترین تست های روانشناسی به شمار می روند. هدف از طراحی آن ها سنجش 5ویژگی شخصیتی براساس نظریه ویژگی های شخصیتی 5 عاملی است یعنی: استقبال از تجربه، ثبات عاطفی، برونگرایی،وظیفه شناسی و سازگاری. سوالات تست ممکن است گرایش شما به خشم یا پرخاشگری را بسنجند که در محیط کارعوامل منفی محسوب می شوند. این تست ها معمولا در رابطه با شغل هایی صورت می گیرد که نیاز به ارتباط دائم باافراد در محیط کار دارند.

تست های صلاحیت هوش

تست های صلاحیت هوش شاخص های پیشبینانه عالی برای موفقیت شغلی به حساب می آیند. مطالعات نشان می دهدکه آن ها به نسبت مصاحبه یک کاندیدا یا در نظرگیری سطح سود یا تجربه کاندیدا، شاخص های بهتری هستند. این تستهای چند گزینه های کوتاه مهارت های کاندیدا در حل مشکل، مهارت های تفکر انتقادی و قابلیت های استدلالی او را میسنجند.

تست های مهارت

بعضی از شغل ها برای موفقیت کارمندان در محیط کار به مجموعه مهارت های خاصی نیاز دارند. شرکت ها می خواهندمطمئن شوند که کارمندان بالقوه می توانند مهارت های شغلی خاصی را از خود نشان دهند. انواع تست های مهارت برای موقعیت های شغلی مختلف وجود دارد از جمله تست های سنجش مهارت های ریاضی و شفاهی، مهارت های تایپ،مهارت های کامپیوتری و مهارت های ورود اطلاعات یک کاندیدا. این دسته از تست ها هوش بنیادی و توانایی یک کاندیدا درتفکر منطقی را بررسی می کنند.

این صفحه را به اشتراک بگذارید.
نظرات کاربران