مقالات

پرسشنامه SCL90_R

4.80

پرسشنامه SCL-90-R یکی از پر استفاده ترین ابزارهای تشخیص روانپزشکی است. پرسشنامه شامل 90 سوال برای ارزشیابی علایم روانی است که با استفاده از آن می توان افراد سالم را از افراد بیمار تشخیص داد.این پرسشنامه توسط دراگوتیس و همکارانش در سال 1973 معرفی شد و بر اساس تجربیات بالینی و تحلیل های روان سنجی , مورد تجدید نظر قرار گرفته و فرم نهایی آن در سال 1976 تهیه گردید.در ایران مطالعات زیادی برای هنجار یابی آن انجام شده است.پاسخ های ارائه شده به هر یک از موارد آزمون در یک مقیاس 5 درجه ای از میزان ناراحتی که از (هیچ) تا (به شدت) می باشد , مشخص می شود.

شکایات جسمانی

وسواس و اجبار

حساسیت در روابط متقابل

افسردگی

اضطراب

پرخاشگری

ترس مرضی

افکار پارانوئیدی و روان پریشی را در بر می گیرد.

 

نمره گذاری و تفسیر آزمون بر اساس سه شاخص ضریب کلی علائم مرضی , معیار ضریب ناراحتی و جمع علائم مرضی بدست می آید.سنجش پایایی ابعاد 9 گانه این آزمون از دو روش محاسبه پایایی به روش آزمون مجدد صورت گرفته است. برای محاسبه ثبات درونی آزمون که بر روی 219 نفر در ایلات متحده در جهت سنجش ثبات و یکنواختی سوالات انجام گردید از ضرایب آلفا و کودر ریچارد سون 20 استفاده شد. نتایج تمام ضرایب به دست آمده برای 9 بعد کاملا رضایت بخش بوده است.

مطالعات متعددی در جهت تعیین انواع اعتبار این آزمون انجام گردیده است. در زمینه اعتبار همزمان , دراگوتیس , ویکلزوراک (1976) این آزمون را به همراه MMPI بر روی 19 آزمودنی داوطلب انجام دادند. همبستگی مربوط به ملاک افسردگی با 0/73 و کمترین همبستگی , ترس مرضی با 0/36 بوده است.

 

این صفحه را به اشتراک بگذارید.
نظرات کاربران