تست های آنلاین روانشناسی و شخصیت شناسی

تست تفکر استراتژیک

1

تست تفکر استراتژیک

تست تفکر استراتژیک، جهت سنجش استفاده از تفکر استراتژیک یا Strategic Thinking در چارچوب های ذهنی مختلف به منظور بررسی و تحلیل و درنهایت تصمیم گیری در موقعیت های استراتژیک است، با تفکر استراتژیک ، مدیران ارشد می توانند مافوق فرآیند ها و بحران ها، فکر و عمل کنند. تفکر استراتژیک نوعی مهارت است که به تصمیم گیری موثر می انجامد. ظرفیت تفکر استراتژیک مدیران با وجود محیط غیر قابل پیش بینی و به شدت پیچیده و رقابتی امروز، هسته مرکزی خلق مزیت رقابتی و حفظ بهبود آن به حساب می آید. تفکر استراتژیک موضوعی است که در روانشناسی صنعتی و سازمانی به آن توجه زیادی شده است و مانند هوش هیجانی مهارتی است که قابل ارتقاء می باشد. اما مدیران باید بدانند در کدام مولفه تفکر استراتژیک ضعف دارند تا بتوانند روی آن کار کنند و مهارت خود را در این زمینه بهبود بخشند.

تست تفکر استراتژیک چیست؟

تست تفکر استراتژیک ابعاد تفکر استراتژیک را در افراد مورد سنجش قرار می دهد. گلدمن که یکی از پژوهشگران معروف در حوزه تفکر استراتژیک است در سال 2008 اعلام کرد که توانایی فکر کردن به صورت استراتژیک یک نیاز روزافزون برای مدیران در تمام سطوح سازمانی است که ارتباط زیادی با فرهنگ و تجربه فرد در سمت های مدیریتینکاتی درباره تحلیل تست تفکر استراتژیک
دارد.

انجام تست تفکر استراتژیک چه کمکی به ما می کند؟

پژوهش های سال 2009 توسط میونا نشان داده شد که یکی از شایستگی های مهم مدیران باید تفکر استراتژیک باشد. در سال 2011 منوریان و همکاران ثابت کردند که ‌کسانی هستند که تفکر استراتژیک دارند، برای سازمان بسیار مهم هستند، زیرا نقش مدیریتی آن ها کاملاً کاربردی در سطح سازمان دیده می شود. تست تفکر استراتژیک در دو حوزه می تواند به جامعه کسب و کار ایران کمک کند. اولین کمکی که می تواند انجام دهد، غربالگری مدیران دارای پتانسیل از حیث تفکر استراتژیک است و دوم مشخص کردن نقاط قوت و ضعف افراد در شاخص های تفکر استراتژیک می باشد که آن نیز کمک می کند افراد بدانند دقیقا روی چه حوزه ای باید تمرکز بیشتری داشته باشند و مهارت بیشتری کسب کنند. اگر به دنبال ارتقاء مهارت های مدیریتی در خود و یا کارمندان خود هستید این تست می تواند به شما کمک کند تا میزان و درجه نقطه ضعف های خود را در حوزه تفکر استراتژیک پیدا کنید. 

تست تفکر استراتژیک چه چیزی را در افراد می سنجد؟

تست تفکر استراتژیک به بررسی نحوه تفکر افراد در ابعاد ذیل می پردازد.‌ فردی که تفکر استراتژیک دارد، به نظر می‌رسد ویژگی هایی مانند تفکر آینده پژوهی، تفکر فرصت جویی، تفکر سیستمی، تفکر خلاق و تفکر سیستم سازی را داشته باشد.

تست تفکر استراتژیک شامل چه عواملی است؟

تفکر آینده پژوهی: آینده نگری همان تصور چشم انداز داشتن است. بسیاری از نظریه پردازان بر این باورند که مدیر باید قادر باشد تا آینده آرمانی ای برای سازمان بدون در نظر گرفتن موانع امروز تصور کند. زیرا فقط بدین صورت است که مدیر می تواند اهداف نهایی را تعریف کند. کسانی که نمره بالایی در این مولفه کسب می کنند، قادراند آینده را بهتر ببینند و چشم انداز مشخص تری را برای سازمان خود متصور شوند.

تفکر فرصت جویی: تشخیص صحیح فرصت ها و تهدیدات نیاز به بصیرت و فهم مدیران از محیط کسب و کار دارد. این فرصت جویی هوشمندانه به معنی شکار فرصت ها، الگوها، رفتار سیستم ها و ویژگی هایی است که مدیر باید آن ها را در محیط کسب و کار به سرعت درک کند و مورد سنجش قرار دهد. کسانی که نمره بالایی در فرصت جویی کسب می کنند، قادراند فرصت ها را بهتر دریابند و از این فرصت ها به نفع سازمان خود بهره ببرند.

تفکر سیستمی: برقراری ارتباط ذهنی بین موقعیت فعلی و تصویر تداعی شده از موقعیت های مشابه قبل و یافتن الگو بین آن ها است. این توانایی با یادگیری مداوم در ارتباط است. اما پیدا کردن این الگو ها نیاز به درک مفاهیم شناختی توسط فرد را دار یعنی وی باید بتواند ارتباطی بین گذشته، حال و آینده پیدا کند و آن را به کار گیرد. کسانی که نمره بالاتری در این آزمون کسب می کنند، قادراند، ارتباط معنایی و گسترده تری را در سیستم ها کشف کنند و از آن برای بهبود سازمان خود استفاده کنند.

تفکر خلاق: این توانایی به چگونگی رویارویی افراد با مشکلات و ارائه ی راه حل بستگی دارد. مدیران باید بتوانند قوانین همیشگی را نقض و از شیوه های جدید استفاده نمایند. زیرا مدیر باید بتواند ایده های تو را بپذیرد و بینش ها و حالت های جدید کاری را با توجه به دیدگاه ها، چارچوب ها، مدل های ذهنی با جستجوی دیدگاه های متفاوت ایجاد کند. کسانی که در این مولفه نمره بالاتری را کسب می کنند قادراند، به شیوه هایی نو به حل مسائل و مشکلات بپردازند و از آن برای پیشی افتاده از رقبا استفاده نمایند.

تفکر سیستم سازی: مدیران باید ساختارهای ارگانیکی ایجاد کنند که پرورش تفکر استراتژیک را موجب می شوند. افرادی که نمرات بالایی در این قسمت کسب می کنند قادراند، ساختارهایی در سازمان برای رشد بیشتر تفکر استراتژیک در سازمان پیاده سازی کنند و این مدل تصمیمنکاتی درباره تحلیل تست تفکر استراتژیک
گیری را در سازمان ساری و جاری کنند. 

کاربرد تست تفکر استراتژیک در منابع انسانی چیست؟

تفکر استراتژیک در استمرار بقا و پیشرفت در محیط متغیر و پویای امروزی نقش بسیار مهمی را بازی می نماید. داشتن مدیرانی با قدرت تفکر استراتژیک، امروزه از نیازهای اساسی سازمانهای مختلف است که در میدان رقابت در تلاش برای متمایز ماندن و پیشرفت هستند. همین نیاز ما را به سمتی سوق می دهد که از خود بپرسیم چگونه می توان چنین مدیرانی که دارای مهارت و قابلیت تفکر استراتژیک هستند را شناسایی کرد و در راس امور گذاشت تا سازمان ها را در قرار دادن در مسیری درست و رو به رشد و همراه با موفقیت یاری رسانند. تست تفکر استراتژیک یکی از ابزارهایی است که می تواند میزان تفکر استراتژیک در افراد را مورد سنجش قرار دهد. 

نکاتی درباره تحلیل تست تفکر استراتژیک

با شرکت در این تست شما در هر یک از ابعاد تفکر استراتژیک امتیازی را کسب می کنید و همچنین نمره کلی نیز را در تفکر استراتژیک به دست می آورید.

این صفحه را به اشتراک بگذارید.
نظرات کاربران