تست روانشناسی MMPI

تست روانشناسی MMPI

تست ام ام پی آی 2 (MMPI-2)
تست MMPI-2 شناخت ابعاد شخصیت آزمون دهنده را مشخص می کند و ویژگیهای شخصیتی...
تست ام ام پی آی فرم کوتاه (71 MMPI)
تست شخصیت مینه سوتا (تست MMPI) ، پرسشنامه استانداردی برای فراخوانی دامنه...
تست روانشناسی شخصیت MMPI-370
تست MMPI-370 شناخت ابعاد شخصیت آزمون دهنده را مشخص می کند و ویژگیهای شخصیتی...

تست MMPI برای افرادی که از بیماری های روانی رنج می برند ، مورد استفاده قرار می گیرد. به این صورت که روانشناسان برای تشخیص نوع بیماری و شدت آن از تست mmpi استفاده می کنند.

تست MMPI چند وجهی در غالب یک پرسشنامه مطرح می شود که روانشناسان می بایستی نتایج حاصل ازتست MMPI را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند و در نهایت نتیجه ی آن را بر روی نمودار نشان دهند که این نمودار بیانگر دو دسته مقیاس بالینی و اعتبارسنجی می باشد.

روانشناسان با استفاده از اطلاعات حاصل ، درمان مناسب را انتخاب می کنند.  تست mmpi در سه فرم mmpi-71 سوالی، MMPI-370 سوالی، MMPI-567 سوالی در سایکومتریست موجود هست و میتوانید آنلاین در این آزمون ها شرکت کنید.