مقالات

تست شخصیتMMPI-2-RF

4.55

تست شخصیتMMPI-2-RF

یک تغییر مهم در تست MMPI-2 ساخت مقیاس های بالینی بازسازی شده (Restructured Clinical (RC است. این مقیاس ها از تحلیل عاملی مقیاس های بالینی اصلی استخراج شده است.

سازندگان مقیاس های (RC) تلگن اشاره کردند که آنها قصد ندارند تا یک ارزیابی جامعی از آسیب های روانی و ویژگی های شخصیتی با کمک تست MMPI-2 داشته باشند و فقط به دنبال انتقاداتی که به MMPI-2 داشتند مقیاس های بالینی آن را مورد تجدیدنظر قرار داده اند.
بنابراین، MMPI-2-RF به این منظور ساخته شد تا با اضافه کردن مقیاس های اصلی (substantive) هم اجازه ارزیابی های خاصتر و جامع تری را بدهد و هم ساختارهایی را بسنجد که مورد هدف و نظر مقیاس های RC نبودند.

مقیاس های substansive در یک ساختار مرتبه ای سه ردیفی (three-tiered تحت عنوان مقیاس های مرتبه بالاتر) Higher-Order سازمان دهی شد. این مقیاس ها چارچوب وسیعی را فراهم می کند که اطلاعات حاصله از آزمون را سازمان دهی می کند. این مقیاس ها سه حوزه را مورد ارزیابی قرار می دهد اختلالات هیجانی، شناختی و رفتاری؛ سه فاکتور مهمی که برای ارزیابی اختلالات شخصیت مناسب و خوب هستند(اشلی 0202)
گفته شده این فرم نسخه جانشین MMPI-2 محسوب نمی شود بلکه نسخه ثانوی و باارزشی برای آن است. متدولوژی ساخت مقیاس ها در MMPI-2-RF شبیه مقیاس های RC بود (Tellegen & Ben-Porath, 2008)

ویژگی های قابل توجه MMPI-6-RF عبارتند از:
· جدیدترین نسخه MMPI
· تعداد آیتم ها از567 به 333 رسیده (مقیاس های 0 و 5 حذف شد)
· نیاز به زمان اجرای کمتر (حدود 25 تا 35 دقیقه)
· یک نسخه پروفایل برای دو جنس
· تصحیح k نیاز ندارد

دو تفاوت بسیار مهم با نسخه اصلی:
 استخراج و جداکردن آیتم هایی که Demoralization را می سنجد و گذاشتن آنها در مقیاسی مجزا
 اضافه کردن مقیاس های PSY-5 که با طبقه های اختلالات شخصیت DSM-IV مرتبط است.

مقیاس ها شامل 50 مورد:
8 مقیاس روایی
3 مقیاس Higher-Order
9 مقیاس بالینی بازسازی شده (Restructured Clinical (RC 
23 مقیاس مشکلات خاص (Specific Problems (SP
2 مقیاس رغبت و علاقه Interest scales
5 مقیاس آسیب شخصیت تجدیدنظر شده (Psychopathology Five Revised (PSY-5

مقیاس های مرتبه بالاتر (Higher-Order) سه حوزه را مورد بررسی قرار می دهند:
1- مسائل هیجانی 
2- بدکارکردی های شناختی
3- بدکارکردی های رفتاری

فاکتورهای آسیب شناسی که در ارزیابی اختلالات شخصیت مهم هستند.
مقیاس های بازسازی شده (Restructured Clinical (RC


برخی از مقیاس های RC می توانند با ملاک های اختلالات شخصیت مرتبط باشند این مقیاس ها به طور اختصاصی برای ارزیابی متغیرهای مربوط به اختلالات شخصیت ساخته شده اند.چندین مطالعه اطلاعاتی را در زمینه ارتباط بین مقیاس های MMPI-2-RF و نشانه های اختلالات شخصیت فراهم کرده اند.

برای مثال Sellbom, Ben-Porath, and Stafford 2007 نشان دادند که RC4 (در مقایسه با مقیاس 4 در فرم اصلی) بهترین مقیاس در MMPI-2 است که جامعه ستیزی(psychopath ) را می سنجد و ارتباط نزدیکی با اختلال شخصیت ضداجتماعی دارد. RC3 (بدبینی) احتمالاً در ارتباط با اختلالات شخصیت پارانوئید و ضداجتماعی است (بن پورات و تلگن، 2008) RC8 احتمالاً با اختلالات شخصیت با تجارب، ادراکات و تفکرات غیرمعمول مثل اسکیزوتایپال مرتبط است.

مقیاس مشکلات خاص (Specific Problems (SP با کمک مقیاس های مشکلات خاص می توان برخی از ملاحظات تشخیصی را بدست آورد. برای مثال:
مقیاس مشکلات سلوک در نوجوانان Juvenile Conduct Problems )JCP) با اختلال شخصیت ضداجتماعی (Ben-Porath & Tellegen, 2008) مقیاس انفعال در روابط بین فردی Interpersonal Passivity (IPP) ، با اختلال شخصیت وابسته (نمرات بیشتر از 65 ) و اختلال شخصیت خودشیفته (نمرات کمتراز 33 ) مرتبط است ( Ben-Porath & Tellegen, .2008 به نقل از اشلی، 2011)


مقیاس های آسیب شناسی روانی psy-5 --- mmpi-2 :

این مقیاس ها به وسیله هارکنز و مک نالتی (1995)برای ارزیابی ویژگی های اختلالات شخصیت با رویکرد ابعادی طراحی شده اند. این 5 مقیاس شامل:

· پرخاشگری  AGGR ) Aggressiveness) 
· روان پریشی گرایی (Psychoticism (PSYC
· بی قیدی (Disconstraint (DISC
· روان روانجورخویی/هیجان پذیری منفی (Negative Emotionality/Neuroticism (NEGE 
· هیجان پذیری مثبت پایین/ درون گرایی Introversion/ Low Positive Emotionality (INTR) ، (Harkness, McNulty, & Ben-Porath, 1995).

این مقیاس ها رویکردی ابعادی به ارزیابی نشانه های اختلالات شخصیت دارد (Graham, 2006) . بن پورات و تلگن (2008) هریک از مقیاس های PSY-5 را با ملاحظات تشخیصی مرتبط با یکی از کلاسترهای اختلالات شخصیت ربط دادند:
 AGGR-r و DISC-r احتمال اختلالات کلاستر B را نشان می دهند
PSYC-r با اختلالات کلاستر A مرتبط است و ü NEGH-r و INTR-r احتمال اختلالات کلاستر C را مطرح می کند.

این صفحه را به اشتراک بگذارید.
نظرات کاربران