مقالات روانشناسی

تفسیر پرسشنامه MMPI

5

تفسیر پرسشنامه MMPI

مدت زمان معمول پاسخ به آزمون برای افراد دارای هوش متوسط یا بالاتر از متوسط و بدون وجود عوامل مداخله کننده، بین یک تا یک و نیم ساعت است. برای اشخاصی که از هوش پایین تری برخوردارند ممکن است مدت اجرای ازمون از دو ساعت نیز بالاتر برود.

تفسیر پرسشنامه MMPI یکی از مشهورترین و پرکاربردترین پرسشنامه شخصیتی است. پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا، برای فراخوانی دامنه گسترده ای از ویژگی های خود-توصیفی است که یک شاخص کمی از سازگاری هیجانی فرد و نگرش وی نسبت به شرکت در آزمون را می سنجد.

 از زمان تدوین MMPI توسط هاتاوی و مک کینلی در 1943 تاکنون، این آزمون یکی از پرمصرف ترین پرسشنامه های شخصیتی بالینی بوده و بیش از ده هزار منبع تحقیقی در مورد آن منتشر شده است. MMPI اصلی 13 مقیاس استاندارد داشت که سه مقیاس آن به روایی و 10 مقیاس دیگر به شاخص های بالینی مربوط بود. در مقیاس های جدید تر 1-MMPI و 2-MMPI ده مقیاس اصلی بالینی و سه مقیاس روایی اولیه حفظ شده اند، اما تعداد ماده های آن ها افزایش یافته است(567ماده).

نیمرخ روانی:

برگه نیمرخ به دو صورت وجود دارد. یکی برگه ای که نمره تصحیح K را برای بعضی از نمره های خام مقیاس های بالینی اعمال می کند و دیگری برگه ای که امکان ترسیم نیمرخ را بدون تصحیح K فراهم می نماید. توصیه شده است در بیشتر موارد از نمره های تصحیح K استفاده شود. اگرچه در آزمودنی های غیر بیمار، به خصوص افراد با تحصیلات بالا ، نمره های تصحیح شده با K ممکن است موجب بیش برآورد بیماری گردد؛ در چنین مواردی نمره های اصلاح نشده می تواند با دقت بیشتری نشان دهنده سطح سازگاری آزمودنی ها در مقایسه با نمونه هنجاری باشد.

نخستین گام در ترسیم نیمرخ مقیاس های آزمون انتقال نمره های خام از پاسخنامه به محل های مناسب بر روی برگه نیمرخ است. ضمنا باید اطمینان حاصل کرد که نیمرخ متناسب با جنس آزمودنی باشد. پس از آن نمره تصحیح K به نمره های خام مقیاس های 1،4،7،9(خودبیمار انگاری، انحراف روانی اجتماعی، ضعف روانی و هیپومانیا) اضافه می شود.

در فرم نیمرخ برای هر مقیاس، آزمونگر باید به اعداد موجود در ستون بالای نام مقیاس مراجعه کند. نمره به دست آمده را بر روی مقیاس با علامت ضربدر(٭) مشخص نماید. سپس با وصل کردن علامت های ضربدر به یکدیگر، نیمرخ 2-MMPI برای فرد مورد بررسی به دست می آید . از آن جایی که نمره های T در هر دو سمت برگه نیمرخ ثبت شده است می توان نمره های خام هر مقیاس را با نمایش دادن بر روی برگه نیمرخ به نمرات T تبدیل کرد. نمره T دارای میانگین 50 و انحراف معیار 10 می باشد.

مقیاس های روایی:

مقیاس L (تظاهر به خوبی) دروغ سنجی:

این مقیاس مبین خشکی، تحجر و در عین حال کمال گرایی فرد آزمودنی است. نمره زیاد در این مقیاس مخصوص افرادی است که سعی داشته اند چهره ای جز آنچه هستند، ارائه دهند. در مجموع این مقیاس دروغگویی آزمودنی را نشان می دهد. نمره بالا در این آزمون، ممکن است بر اثر سازگاری پایین فرد، سردرگمی، بحران هویت و غیر قابل اعتماد بودن فرد باشد.

مقیاس F (تظاهر به بدی):

بیشتر مبین آشفتگی فکری و خود کم انگاری آزمودنی می باشد. نمره بالای فرد در این مقیاس بیشتر معلول اشتباه آزمودنی، عدم فهم سوالات و یا عدم همکاری وی باشد. افرادی که دارای افکار غیر عادی هستند و آنان که گوشه گیر و مردم گریز بوده و در فعالیت های اجتماعی شرکت نمی کنند و یا دارای حساسیت های زیادی هستند، نمره بالا و افرادی که صمیمی، آرام ، ساده و قابل اعتماد هستند، نمره پایینی کسب می کنند.

مقیاس K ( انکار کردن یا جواب سر بالا دادن):

حالت های دفاعی فرد را نشان می دهد. نمره بالا در این مقیاس نشان دهنده افراد ناامن و افرادی که در روابط اجتماعی و کُنش های متقابل خود با دیگران دارای مشکل هستند. این افراد، فاقد نظم و ترتیب و روال مشخصی است، قادر به تحمل نامرتبی و بی نظمی دیگران نمی باشند و نمی توانند پیشنهادهای اصلاحی دیگران را بپذیرند. قادر نیستند واکنش دیگران را نسبت به رفتار خود پیش بینی کرده و نسبت به آن بینش داشته باشند. افراد منطقی و متکبر که دارای رفتار های اجتماعی مورد قبول هستند، در این مقیاس نمره در حد متوسط می آورند. افرادی که در این مقیاس نمره کم می آورند نسبت به دیگران بدبین بوده و در عین حال که محتاط و صلح جو می باشند، در ناراحتی خود اغراق می کنند.

 1. هرگاه F در نیمرخ آزمودنی بالاتر از K باشد، آزمودنی سعی داشته خود را بدتر از آنچه هست جلوه دهد. تمارض، جلب توجه یا حتی بزه کاری را هم می توان از آن استنباط کرد.
 2. هرگاه F در نیمرخ پایین تر از K باشد، آزمودنی سعی داشته است خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و اختلالات و در گیری های عاطفی خود را انکار کرده است.
 • نمرات بالا : (T>65)
 • نمرات متوسط : (t(60>T>40
 • نمرات پایین : (35>T)

 

کدهلامت اختصاریاسامیتوصیح
-؟استفهامبه سوال پاسخ نداده
-Lدروغتظاهر به خوبی کردن
-Fندرت وقوعتظاهر به بدی کردن
-Kحالت تدافعیانکار / جواب سر بالا دادن
1Hsخود بیمار پنداریدرباره نشان های بدنی
2Dافسردگینشان های افسردگی
3Hyهیستریتوجه به مشکلات و ضعف ها
4Pdانحراف روانی - اجتماعیتعارض و خشم درباره قوانین اجتماعی
 5 MF زنانگی / مردانگی علایق و رفتار های کلیشه ای زنانگی / مردانگی
 6 Paپارانویاسطح اعتماد, بدبینیو حساسیت
 7Ptضعف روانینگرانی, اضطراب, تنش, تردید, وسواس
 8Scاسکیزوفرنیافکار عجیب و بیگانگی اجتماعی
9Maهیپومانیاسطح تهییج پذیری
10 Siدرونگرایی اجتماعیجهت گیری مردم

مقیاس های بالینی :

کد1 – مقیاس HS یا خود بیماری انگاری:

آزمودنی که در این مقیاس نمره بالایی می گیرد، به شکل وسواس گونه نگران سلامت خود است و تنها از جنبه روانی از ناحیه معده، روده، سر، قلب، احساس ناراحتی می کند. نمره نزدیک میانگین در برخی موارد آزمودنی را لجباز و خودخواه معرفی می کند. نمره کم در این مقیاس دلیل بر احساس مسئولیت و قدرت سازگاری با محیط می باشد. برای آشنایی بیشتر با خود بیمار انگاری کلیک کنید.

کد2 – مقیاس D یا افسردگی:

افرادی که در این مقیاس نمره بالایی می گیرند، گوشه نشین و غمگین هستند، اهل تفریح نیستند. روابط اجتماعی محدودی دارند، کندی روانی- حرکتی دارند. تصورات منفی نسبت به خود دارند به گونه ای که خود را بیش از اندازه دست کم می گیرند. اغلب خود را گناهکار و یا بی مصرف می دانند. اشتهای خوبی ندارند و دچار بی خوابی یا بد خوابی هستند و غم و اندوه بر گسترده زندگی آنها حاکم است. افرادی که در این مقیاس نمره پایینی می گیرند سرزنده، فعال و شاداب هستند.برای شرکت در آزمون افسردگی کلیک کنید.

کد3 – مقیاس Hy یا هیستری:

کسانی که در این مقیاس نمره بالا می آورند، نشانگان حسی، حرکتی و احشایی بیمار گونه ای دارند، بدون اینکه هیچگونه مبنا و دلیل زیستی و پزشکی برای بیماری آنها وجود داشته باشد. این گونه افراد به ناراحتی های خود بینش کافی ندارند و سعی می کنند با نشان دادن علایم جسمانی توجه دیگران را به خود جلب کنند.

کد4 – مقیاس Pd یا انحراف اجتماعی- روانی :

آزمودنی هایی که در این مقیاس نمره بالایی می گیرند، مانند بزهکاران درصدد تقابل یا انتقام از جامعه هستند. آنها احساس مسئولیتی در قبال رفتارهای خود نسبت به دیگران ندارند، طرح و برنامه منظم و هدفداری برای آینده خود ندارند. از نظر شغلی و فرا گرفتن حرفه ای دائم از شاخه ای به شاخه دیگر می روند. شرم و پشیمانی از کارهای گذشته خود ندارند. از گدشته خود پند و عبرت نمی گیرند و کارهای بد گذشته خود را تکرار می کنند. گاهی پرخاشگر و عصبی هستند و به مواد مخدر و مشروبات الکلی پناه می برند. روابط اجتماعی قوی با دیگران ندارند و روابط آنها سطحی و زودگذر است. اختلال رفتاری در این گروه به خوبی مشهود است.

کد 5 – مردانگی-زنانگی :

این مقیاس 56 ماده دارد. بجز 4 ماده که دارای محتوای صریح جنسی است مابقی ماده ها ماهیت جنسی ندارند و موضوع های مختلفی از جمله علایق شغلی و تفریحی، نگرانی ها و ترس ها، حساسیت زیاد و روابط خانوادگی را در بر می گیرد.

نمره های بالا برای مردان بیانگر افرادی است که :

 1. ممکن است نگرانی ها و مشکلات جنسی داشته باشند 
 2. فاقد علایق کلیشه ای مردانه هستند 

نمره های بالا برای زنان بیانگر افرادی است که :

 1. نقش سنتی زنانه را طرد می کنند
 2. علایقی دارند که به طور کلیشه ای بیشتر مردانه است تا زنانه

نمره های پایین برای مردان بیانگر افرادی است که :

 1. خودشان را بسیار مردانه نشان می دهند
 2. دارای علایق کلیشه ای مردانه هستند

نمره های پایین برای زنان بیانگر افرادی است که :

 1. دارای علایق بسیار کلیشه ای زنانه هستند
 2. احتمالا از نقش خود به عنوان همسر و مادر لذت می برند
 3. ممکن است به طور سنتی زنانه یا دو جنسیتی رفتار کنند

کد6 – مقیاس Pa یا پارانویا:

کسانی که در این مقیاس نمره بالایی می گیرند، عدم اعتماد، بدبینی و سوء ظن شدیدی نسبت به دیگران دارند. این افراد به مسائل جزیی و بی اهمیت حساسیت زیادی نشان می دهند. در روابط خود با دیگران خشک و متحجر هستند. غالبا تعصبات خشک و انعطاف ناپذیری دارند. بد اخلاق و انتقاد ناپذیر هستند و دائما رفتارهای دیگران را زیر ذره بین می برند و از آنها انتقاد می کنند.

کد7 – مقیاس Pt یا خستگی روانی :

افرادی که در این مقیاس نمره بالایی کسب کرده اند. معمولا مضطرب، بی قرار و ناتوان در تمرکزند. دلهره، تشویش و ترس های بی مورد دارند. تپش قلب، تنگی نفس، تعریق فراوان، تکرر ادرار، رنگ پریدگی دست و صورت و انتظار رویدادهای بد از جمله علایم این افراد است. کسانی که در این مقیاس نمره پایینی می گیرند افراد متکی به نفس، آرام و مطمئن هستند.

کد8 – مقیاس Sc یا اسکیزوفرنی :

کسانی که در این مقیاس نمره بالایی می گیرند، گوشه گیر بوده و افکار عجیب و غیر عادی دارند و از وضعیت خانوادگی خود شکایت دارند. آنها حتی اگر در جمع باشند خود را یکه و تنها احساس می کنند و معتقدند دیگران آنها را درک نمی کنند و عضو جامعه نیستند. در مورد هویت و شخصیت خود تردید دارند و معتقدند بی ارزشند.

کد9 – مقیاس Ma یا مانیا :

افرادی که نمره بالایی در این مقیاس می آورند، بسیار پر تحرک می باشند. خلق آنها بسیار شنگول، سرحال و تحریک پذیر است. این افراد وقتی در جمع قرار می گیرند متکلم وحده می باشند. بسیار پر انرژی و خستگی ناپذیرند. دائما دوست دارند شغل خود را عوض کنند و در مورد آن هیچ احساس گناهی ندارند. بیشتر در حال زندگی می کنند و طرح و نقشه ای برای آینده خود ندارند. حواس پرتی، پرش افکار، خُلق تحریک پذیر، آرزوهای بلند پروازانه، پوشیدن لباس های عجیب و آرایش زیاد و کم خوابی از ویژگی های این افراد است.

کد 0 – درون گرایی اجتماعی :

این مقیاس به منظور ارزیابی تمایل آزمودنی به کناره گیری از تماس ها و مسئولیت های اجتماعی درست شد. این مقیاس 69 ماده دارد. یک گروه از ماده ها به مشارکت اجتماعی مربوط است، در حالی که گروه دیگر از ماده ها به ناسازگاری نوروتیک عمومی و تحقیر نفس می پردازد.

تفسیرهای کلی :

 1. در مقیاس های بالینی، اگر مقیاس های سمت چپ بالا و مقیاس های سمت راست پائین باشند، احتمالا فرد نوروز است.
 2. اگر مقیاس های سمت راست بالا و سمت چپ پائین باشد، احتمالا فرد سایکوز است.
 3. اگر پراکندگی در مجموعه مقیاس ها زیگزاگی باشد، احتمالا آزمودنی دارای اختلال شخصیت است.

تفسیرها :

 1. اگــر D بالاتر از Hy باشد، نشان دهنده این است که فرد دچار تعارضات عاطفی شدید و کشمکش های درونی است.
 2. هرگاه Hs و Sc در آزمون نمره بالایی داشته باشند، می توان انتظار داشت که حالت های توهمی در آزمودنی بوجود آمده است.
 3. نمره بالا در Hs و Hy و هم زمان نمره پایین در Pt , D , Sc نشان می دهد که آزمودنی تلاش دارد اختلال خود را پنهان نماید. ا
 4. ین نشانه خوبی برای درمان گر است چرا که متوجه می شود آزمودنی آماده روان درمانی است.
  اگر نمره آزمودنی درD بالا و درHy , Hs هم زمان پایین باشد، نشان می دهد که فرد مستعد بیماری روانی است.
 5. نمره بالا در Pt , D نشان می دهد که فرد از خودش متنفر است و یک احساس حقارت و تنفر در وی وجود دارد، در موقعیت های مختلف همیشه بی قرار و نگران است و گاهی مواقع گرایش به رفتارهای خود آزاری در وی قابل مشاهده است.
 6. بالا بودن نمرهD ,Pt ,Sc نشان دهنده وابستگی فرد به دیگران و اطاعت کور کورانه از دیگران است.
 7. نمره بالا در D ,Pd ,Pt ,Sc نشان دهنده تمایل فرد به خودکشی است.
 8. نمره بالا در Hy , K و نمره پایین در F ,Sc نشان دهنده آن است که فرد تمایل به آمیزش با دیگران دارد. به عبارت دیگر فرد از روابط جنسی خارج از چارچوب های خانواده و جامعه لذت می برد و برای تمایلات جنسی خود هیچ معیاری ندارد. عمده ویژگی این افراد این است که به روان درمانی و مشاوره پاسخ نمی دهند و از خود مقاومت نشان می دهند.
 9. نمره بالا در Pd ,Ma نشانه ای از اختلال رفتاری در فرد از جمله تضاد با جامعه، زیر پا گذاشتن قوانین، آسیب و آزار دیگران است.
 10. نمره بالا در Pd , Sc نشانه رشد نایافتگی عاطفی فرد می باشد. این دسته از افراد توانایی رسیدن به استقلال عاطفی، هیجانی، اجتماعی و اقتصادی را ندارند. این افراد توانایی مسئولیت شغلی و اداره خانواده را ندارند.
 11. نمره بالا در Pd ,Sc و نمره پایین در D نشان دهنده میل به خود آزاری و آسیب رساندن به خود است. این افراد هر چند هنگام آسیب زدن به خود لذت می برند، اما این لذت همراه با احساس گناه است که متاثر از فرامن قوی آنها می باشد که در کودکی به شدت مورد تنبیه و آزار واقع شده اند.
 12. نمره بالا در Pa ,Sc نشان دهنده وجود اختلال اسکیزوفرن از نوع پارانویا در آزمودنی است.
 13. نمره بالا در Pa ,Hy نشان دهنده بدبینی و سوء ظن فرد نسبت به دیگران است. اما او هیچگاه سوء ظن و بدبینی خود را قبول ندارد.
 14. بالا بودن Pt , Sc نشانه شکل گیری اختلال اسکیزوفرن است.
 15. نمره بالا در Ma , D نشان دهنده وجود تکانه ها و تعارضات درونی آزمودنی است. این تعارضات به گونه ای است که، آزمودنی از آنها آگاهی داشته و به شدت وی را آزار می دهد.
 16. بالا بردن نمره Ma و کم بودن نمره Pt , D نشانه دهنده رفتارهای پرخاشگرانه و خصمانه است.
 17. نمره پایین در Ma و نمره بالا در D نشان دهنده شکل گیری افسردگی است.
 18. مثلث نوروتیک یا روان‌ نژندی در این آزمون زمانی است که سه مقیاس هیپوکندری، افسردگی و هیستری بالا باشند.
 19. اگر مقیاس Pt به اندازه 10 نمره یا بیشتر پایین تر از مقیاس های Pa و Sc باشد، الگوی دره پارانوئیدی نامیده می شود.

تفسیر کدهای پرکاربرد :

کد 21 یا 12(هیپوکندریا با افسردگی): فردی با چنین کدی (T بالای 70)، فردی است با خصوصیات: شکایت جسمانی چون درد، خستگی، تنش جسمانی، اضطراب، تحریک پذیری و افسرده. از مکانیسم سرکوب و جسمانی کردن استفاده می کند، به بدن و جسمش اشتغال ذهنی دارد و از این علائم جسمانی برای سوء استفاده از دیگران سود می برد. این کد در مردان مسن بیشتر مشاهده می شود. عمده ترین تشخیص در این کد هیپوکندریاست یا بیمارانی با درد مزمن. اگر همراه این کد مقیاسSc یا (F) نیز بالا باشد، تشخیص اسکیزوفرن همراه با هذیان های جسمانی گذاشته می شود. اگر همراه این کد مقیاس Pd، بالا باشد نشان دهنده اختلال شخصیت است، به خصوص اختلال شخصیت منفعل-پرخاشگر که افسردگی را هم تجربه می کند.

کد 31 یا 13 : فردی با چنین کدی (T بالاتر از 70) فشارهای روانی را به علائم جسمانی تبدیل می کند.(V تبدیلی) این کد در زنان جوان بیشتر دیده می شود. این افراد تعارضات روانی را تبدیل به مشکلات جسمانی می کنند. علائمی چون تهوع، بی اشتهایی روانی یا پر اشتهایی روانی، سرگیجه، بی حسی، ضعف و خستگی نشان می دهند، نیاز شدیدی به توجه و پذیرش اجتماعی دارند. از علائم خود برای کنترل دیگران استفاده می کنند. روابط بین فردی ایشان سطحی، همراه با سرکوب خصومت است، رفتارهایشان نمایشی گونه، خصوصیاتی چون ناپختگی، خودمحوری و خودخواهی دیده می شود. نسبت به مشکلات خویش بینش ندارند. از انکار و فرافکنی استفاده می کنند. عمده ترین تشخیص، اختلال تبدیلی است که در طبقه بندی های جدید اختلال جسمانی شکل و یا اختلال شخصیت هیستریونیک می باشد.

کد 41 یا 14(هیپوکندریا با جامعه ستیزی) : فردی با چنین کدی(T بالاتر از 70)، تعاملات بین فردی اش بیش از حد توام با سوء استفاده است. قادر به کنترل تکانه هایش است اما این کار را با سختی، بدبینی و با بی میلی نسبت به قانون و مقررات انجام می دهد. خود محور، طالب توجه مداومی به جسم دارد. سابقه سوء مصرف الکل و مواد دارد. ارتباطات شغلی و شخصی ضعیفی دارد، نسبت به درمان مقاوم است. عمده ترین تشخیص، اختلال شخصیت ضد اجتماع است.

کد 18 یا 81 (اسکیزوفرن با هذیان های اجتماعی): ویژگی این افراد: طیف وسیعی از شکایات مبهم و غیر عادی که عمدتا جسمانی است، گم گشتگی(عدم جهت یابی)، اشکال در تمرکز، توانایی ضعیف در برخورد با استرسور و اضطراب بیش از حد، روابط بین فردی ضعیف که توام با فاصله و احساس بیگانگی است،‌ ابراز احساسات به شکل نامناسب و متخاصم. دیگران چنین فردی را فردی غیر عادی و عجیب و غریب توصیف می کنند. نسبت به دیگران بی اعتماد، سطح بینش ضعیف، عمده ترین تشخیص اسکیزوفرن است، به خصوص اگر (F) بالا باشد. اگر (F) در دامنه بهنجار باشد یا پایین باشد، محتمل ترین تشخیص هیپوکندریا است.

کد 91 یا 19(هیپوکندریا با هایپومانیا) : چنین کدی نادر است، این فرد شکایات وسیع بدنی دارد و در عین حال سعی در مخفی نگاه داشتن این مشکلات دارد. فردی است برون گرا، پرحرف، تنیده و بی قرار، یک آشوب ذهنی را تجربه می کند، اهداف خود را به طور ضعیف تعریف کرده و معمولا این اهداف غیر قابل دسترس هستند. شکایات جسمانی او پایه عضوی ندارد و احتمالا این شکایات و رفتارهای بیش از حد او (مانیک گونه) برای یک افسردگی قریب الوقوع است. بی میل به پذیرش تفسیر روانشناختی برای مشکلات خود است. اگر همراه این کد، مقیاس Pd  نیز بالا باشد اختلال شخصیت منفعل-پرخاشگر است.

کد 32 یا 23 (افسردگی با هیستریک): فردی است فاقد انرژی، ضعیف، بی احساس، بی میل، افسرده و مضطرب. در مسائل روزمره احساس بی کفایتی می کند. دیگران او را فردی منفعل، مطیع و وابسته و طالب مهر و محبت توصیف می کنند. سطح بینش ضعیف، ‌روابط بین فردی سطحی، ناپخته، کودکانه، و از لحاظ اجتماعی بی کفایت. مردانی با این کد افرادی ناپخته و وابسته، در عین حال جاه طلب، رقابت جو هستند. و زنانی با این کد بیشتر ضعیف، بی احساس، دارای سطوح معناداری از افسردگی،‌ دارای مشکلات زناشویی و طالب درمان نیستند. عمده ترین تشخیص اختلال عاطفی است، اگر همراه این کد، (F) نیز بالا باشد افسردگی با یک چهره سایکوتیک دیده می شود.

کد 42 یا 24 (افسردگی با ضد اجتماعی) : چنین فردی گرایشات ضد اجتماعی و اشکال در کنترل تکانه هایش دارد. در عین حال پس از نشان دادن رفتارهای ضد اجتماعی، احساس گناه و پشیمانی می کند. چنین فردی برای طرح ریزی آینده ناتوان است. وی افسردگی را تجربه می کند و سابقه مصرف الکل و سوء مصرف دارو معمولا با انگیزه خوددرمانی افسردگی اش دارد. روابط بین فردی ضعیف، مشکلات متعدد خانوادگی و شغلی، وجود مشکلاتی در ارتباط با قانون و هنجارهای اجتماعی دارد. چنین فردی به شکست هایش با بدبینی و خود انتقادگری و تردید درباره خود پاسخ می دهد. در برخوردهای اولیه بسیار فریبنده به نظر می رسد(در این برخوردها معاشرتی، شایسته و مشتاق تظاهر می کند). عمده ترین تشخیص اختلال شخصیت ضد اجتماعی و منفعل-پرخاشگر است. اگر همراه این کد (F) و کد 8 نیز بالا باشد، وجود یا شروع یک سایکوز است.

کد 62 یا 26 (افسردگی با پارانوئید): چنین فردی نسبت به انتقاد، بیش از حد حساس است. آنها تاریخچه طولانی از مشکلات بین فردی دارند،‌ افرادی بی میل، پرخاشگر، متخاصم و غالبا دیگران را طرد می کنند. دیگران را برای مشکلات خود مقصر قلمداد کرده و برای ابراز و احساس خشم به دنبال توجیه هستند. عمده ترین تشخیص برای این کد اختلال دیس تایمی یا افسرده خویی است. اگر کد 4 نیز بالا باشد، شخصیت منفعل-پرخاشگر می شود. اگر همراه این کد، کد 8 بالا باشد احتمال سایکوز به خصوص اسکیزوفرن پارانوئید می شود.

کد 72یا 27 : این کد شایع است و نشان دهنده فردی افسرده، بی قرار و بی تاب و نوروز است. این فرد کندی حرکتی-روانی و بی خوابی را تجربه می کند و از لحاظ اجتماعی و جنسی احساس بی کفایتی می کند. به این کد مقیاس پریشانی ذهنی هم گفته می شود. تفکر چنین فردی غالبا وسواسی با طیف وسیعی از فوبی ها، دارای مشکل در ابراز وجود، خود مقصر بین، خود تنبیه گر، وابسته و منفعل است.‌ خودآگاهی این فرد بسیار بالاست، استرس های کوچک، واکنش های شدیدی را در این فرد بر می انگیزد. شکایات جسمانی چون ضعف، خستگی، سرگیجه و مشکلات گوارشی را عنوان می کند. عمده ترین تشخیص اختلال عاطفی است و در درجه بعد اختلالات اضطرابی و اختلال شخصیتی چون اجتنابی و وسواسی است.

کد 82 یا 28 (اسکیزوفرن با افسردگی): چنین فردی از افسردگی. اضطراب، بی خوابی، خستگی، ضعف، عدم جهت یابی، اشکالاتی در تمرکز و ضعف حافظه شکایت دارد. رفتارهایی چون گوشه گیری، بیگانگی، بی قراری، تنش و از کوره در رفتن دیده می شود. انگیزه این فرد برای فعالیت پایین است. ناتوانی در کنترل تکانه ها دیده می شود، اقدام به خودکشی هم دیده می شود. عمده ترین تشخیص اختلال عاطفی، اختلال اسکیزوافکتیو، اختلال شخصیتی اجتنابی و وسواسی است.

کد 92 یا 29 (افسردگی با مانیا): فردی با چنین کد، انرژی بالایی نشان می دهد و این انرژی بالا ممکن است دفاعی بر علیه احساسات افسردگی باشد. مشکلاتی در ارتباط با سوءمصرف الکل وجود دارد. نشخوارهای ذهنی در مورد احساس بی ارزشی دیده می شود و در عین حال خودمحوری در این فرد ممکن است وجود داشته باشد. عمده ترین تشخیص اختلال دو قطبی یا اختلال سیکلوتایمی است و یا در درجه دوم وجود یک آسیب مغزی است.

کد 43 یا 34 (هیستری با جامعه ستیزی): فردی است ناپخته، خودمحور با سطح بالای از خشم که سعی در همنوایی و خشنود ساختن دیگران دارد، در عین حال میزان قابل توجهی از خشم را هم تجربه می کند. وی احساس بیگانگی و طرد از سوی خانواده دارد، روابط اجتماعی سرد و کم عمق، بینش ضعیف و خصومت هایش را فرافکنی می کند. سابقه سوء مصرف الکل و درگیری های فیزیکی و خانوادگی دارد. اگر آزمودنی زن باشد شکایات جسمانی مبهم بیشتری همچون سردرد، تاری دید و شکایات معده روده ای را مطرح می کند. عمده ترین تشخیص اختلال شخصیت مرزی و هیستریونیک است. اگر هر دو مقیاس از 85 بیشتر باشد احتمال برون ریزی های پرخاشگرانه و جنسی زیاد است.

کد 63 یا 36 (هیستری با پارانوئید): چنین فردی نسبت به انتقاد بیش از حد حساس است، احساس خصومت و پرخاشگری را سرکوب می کند. فردی است ترسو، دارای تنش، مضطرب، مشکلات جسمانی چون سردرد دارد، بدگمانی و رقابت جو بودنش را انکار می کند. به سرعت و به سادگی ارتباط سطحی برقرار می کند و در ادامه این ارتباط بی رحمیش را آشکار می کند. چنین فردی برای احساس ایمنی در زندگی به دنبال قدرت و اعتبار است. عمده ترین تشخیص پارانوئید است، به ویژه اگر کد 6 بالاتر از کد 3 باشد.

کد 83 یا 38 (هیستری با اسکیزوفرن): چنین فردی دارای علائمی چون گم گشتگی، عدم جهت یابی، مشکلاتی در مورد حافظه، تفکر هذیانی و آشوب ذهنی قابل توجهی را تجربه می کند. احساس تنش و نگرانی دارد، بی احساس و کناره گیر به نظر می رسد، تجارب غیر عادی دارد، سعی در انکار این علائم دارد، مشکلاتش را به شکل مبهم و توام با احتیاط ابراز می کند، بینش ضعیفی دارد. اگر کد 3 بالا و F پایین باشد، مشکلاتی در ابراز خشم و تصمیم گیری دارد، عمده ترین تشخیص در صورتی که کد 3 بالاتر از کد 8 باشد، اختلال جسمانی شکل یا تجزیه ای و اگر کد 8 بالا باشد و F هم بالا باشد، عمده ترین تشخیص اسکیزوفرن است.

کد 64 یا 46 (ضد اجتماعی با پارانوئید): فردی است متخاصم، دارای اشتغال ذهنی، نامطمئن، تحریک پذیر، ناپخته، خودمحور، ناتوان از برقراری روابط نزدیک، کاملا دفاعی و جدلی است. وی دارای سابقه سوء مصرف مواد و الکل، سوءاستفاده کننده از دیگران، حساس نسبت به انتقادهاست. اگر همراه این کد، (8) نیز بالا باشد عمده ترین تشخیص اسکیزوفرن پارانوئید است.

کد 74 یا 47 (ضد اجتماعی و پسیکاستنی): چنین فردی در ارتباط با رفتارهایش احساس گناه می کند و نسبت به آنها رنجیده خاطر و دارای اشتغال ذهنی است(چرخه قابل پیش بینی از خشم و پس از آن احساس گناه). ممکن است ناکامی هایش را با سوء مصرف الکل، برون ریزی پرخاشگرانه و ایجاد هرج و مرج جبران کند، نسبت به تغییر مقاوم است. عمده ترین تشخیص شخصیت ضد اجتماعی و اختلال اضطرابی است.

کد 84 یا 48 (ضد اجتماعی با اسکیزوفرن): فردی است عجیب و غریب، دارای رفتارهای غیر قابل پیش بینی، پاسخ های جنسی عجیب و رفتارهای ضد اجتماعی، فاقد حس هم دردی، غیر همنوا و تکانشی، گاهی اوقات عضو گروه های مذهبی عجیب یا سازمان های سیاسی غیر عادی می شود، احساس بیگانگی و خصومت می کند، عملکرد ضعیف تحصیلی، در روابط بین فردی عملکردش ضعیف و ناکافی است. اگر F نیز بالا باشد پرخاشگر، سرد، کینه توز، دارای مهارتی برای تزریق احساس گناه در دیگران. طالب مشاغلی چون، افسر، مجری قانون یا یک ناظم سخت گیر مدرسه، که به این ترتیب می توان رفتارهای سادیسمی خود را نشان دهد. جرم های عجیب و غریب مانند آدم کشی یا حملات جنسی در آنها دیده می شود. زنان با این کد رفتارهای بزهکارانه شان عمدتا شکل جنسی دارد. عمده ترین تشخیص شخصیت اسکیزوئید یا پارانوئید و اگر با این کد (6) نیز بالا باشد یک واکنش سایکونیک و احتمالا اسکیزوفرن پارانوئید.

کد 94 یا 49 (جامعه ستیزی و مانیا): فردی با این کد نه تنها احساس بیگانگی می کند و گرایشات ضد اجتماعی دارد، بلکه انرژی برای انجام این گرایشات نیز داراست. این افراد سهل گیر نسبت به خود، تکانشی، تحریک پذیر، برون گرا، زورگو، سوءاستفاده کننده هستند. دارای خودآگاهی ضعیف، فقدان توجه به قوانین و مقررات، رها از اضطراب، پرحرف و در برخوردهای اولیه فریبنده، دارای ارتباطات کم عمق و سطحی، سابقه درگیری با قانون، ناتوان از تمرکز برای مدت طولانی، از گذشته درس نمی گیرد، درمان با این افراد ناکام کننده و بدون نتیجه است. عمده ترین تشخیص شخصیت ضد اجتماعی است اگر (8) نیز بالا باشد حالت مانیک یا اسکیزوفرن اگر همراه این کد (6) نیز بالا باشد، افرای بسیار خطرناک که در ارتباط با آنها بایستی احتیاط کرد.

کد 87 یا 78 (اسکیزوفرن و پسیکاستنی) : چنین فردی بی قرار، ناتوان از انجام فعالیت های روزمره ، دارای مشکلاتی در برقراری روابط است. مشکلاتی چون بی خوابی، توهم و هذیان را تجربه می کند. احساساتی چون احساس گناه، احساس حقارت، احساس سردرگمی، احساس نگرانی و ترس را دارد؛ خطر خودکشی وجود دارد، الگوهایی از تفکر عجیب و غریب به خصوص اگر (8) بالاتر باشد. اگر مثلث نوروتیک (1,2,3) پایین باشد، عمده ترین تشخیص، اسکیزوفرن است. اگر همراه این کد (2) نیز بالا باشد، عمده ترین تشخیص دیس تایمی و وسواس فکری و عملی است.

کد 98 یا 89 (اسکیزوفرن و مانیا): فردی است کاملا پر انرژی با یک حالت بیش فعالی و بی ثبات. اگر (6) نیز بالا باشد، احتمال هذیان های بزرگ منشی با رنگ و بوی مذهبی دیده می شود. اهداف و انتظاراتش غیر واقعی و آرزوهایش بسیار بالاتر از سطح توانایی هایش است. بی خوابی را تجربه می کند، ارتباط بین فردی اش کودکانه و ناپخته، ترسو، بی اعتماد، تحریک پذیر، آشفته است، سطح بینش ضعیف است. عمده ترین تشخیص اسکیزو افکتیو با حالت مانیک است.

کد 123 (مثلث نوروتیک): این فرد مضطرب، خشمگین، دچار خود تحقیری، حساس و ضعیف است. از مکانیسم سرکوب استفاده می کند. تشخیص قدیمی نوروز مناسب این اشخاص است. عمده ترین تشخیص اختلال افسردگی به همراه جسمانی سازی است.

کد 1234 : فردی است متوقع، وابسته، دارای علائمی چون بی اشتهایی، استفراغ، سرگیجه، بی خوابی، تنیده و افسرده. دارای سابقه ای از پرخاشگری به خصوص اگر مرد باشد. وابستگی به الکل در این افراد دیده می شود. این بیماران به درمان پاسخ نمی دهند و به سختی تغییر می کنند.

کد 1237 : فردی است مستعد وابستگی، دمدمی، بی کفایت، ضعیف، ترسو؛ مسئولیت پذیری ندارد، اغلب بیکار، بی حاصل، نابالغ . اگر مرد باشد در زندگی زناشویی نقش یک زن را بازی می کند. رفتارهایی بچه گانه دارد.

کد 278 : علائم اولیه شامل افسردگی و اضطراب است. سایر علائم: نشخوارهای ذهنی درونی و دائم، شکایات از عدم تمرکز، ناتوانی در تصمیم گیری، تردید زیاد، ناتوان از حل مشکلات یا حل مساله، ترسو، نگران، بدون اعتماد به نفس، دارای افکار خودکشی، از لحاظ اجتماعی گوشه گیر. محتمل ترین تشخیص شخصیت اسکیزوئید یا وجود یک سایکوز است.


فرم خام نیمرخ روانی

 

  تفسیر پرسشنامه MMPI

 

تفسیر پرسشنامه MMPI

 

تفسیر پرسشنامه MMPI

 

تفسیر پرسشنامه MMPI

 

این صفحه را به اشتراک بگذارید.
نظرات کاربران