مقالات روانشناسی

پرسشنامه آزمون اضطراب زانک

1.00

پرسشنامه آزمون اضطراب زانک
مقیاس خود سنجی اضطراب زانک S.A.S: این مقیاس دارای 20 سوال چهار گزینه ای بوده و بر مبنای نشانگان بدنیعاطفی اضطراب تهیه شده است . به منظور ساختن این مقیاس از ملاکهای تشخیصی استفاده شده که با شایعترین ویژگیهای اختلال اضطرابی مطابق و هماهنگ هستند ،یعنی مصاحبه های بالینی مراجعین مضطرب را به صورت مشروح ضبط کرده و بعداًاز تک تک موارد مطروحه در ساخت آزمون استفاده کردهاند ملاکهای تشخیصی S.A.S دارای 5 نشانه عاطفی و 15 نشانه بدنی است .


نشانگان عاطفی اضطراب:

 • تشویق و عصبانیت
 • ترس
 • وحشت وهراس
 • عدم انسجام روانی
 • بیم و هراس ناشی از انتظار یک پیشامد نامطلوبنشانگان جسمی اضطراب :

 • لرزش
 • ناراحتی و دردهای بدنی
 • تهوع و استفراغ
 • تنگی نفس
 • احساس بی حسی و مورمور شدن
 • ضعف و سستی
 • ضعف وخستگی زودرس
 • بی قراری و نا آرامی
 • تپش قلب
 • گیجی
 • تکرار ادرار
 • عرق کردن
 • برافروختگی چهره
 • بی خوابی
 • بختک زدگی


امتیاز این مقیاس نسبت به مقیاسهای مشابه در این است که مراجع کمتر می تواند شیوه خاصی را در جوابهایش دنبال کند. زیرا از 20 سوال استفاده شده در مقیاس تعدادی از سوالات(16 سوال) بر نشانگان مثبت و برخی دیگر ( 4 سوال ) بر نشانگان منفی تاکید دارد ( سولات 5 ،9، 13،19) . برای آنکه پاسخگو جوابهای علامت زده خود را مورد تجدید نظر قرار ندهد به جای پاسخهای بلی و خیر ( که در اکثر پرسشنامه رایج است ) از ستونهای هیچ گاه یا به ندرت ،گهگاه ، بیشتر اوقات و دائم یا تقریباً همیشه استفاده شده است . حسن دیگر این مقیاس این است که مقیاس رتبه ای· را به فاصله ای تبدیل کرده ( با استفاده از مقیاس درجه بندی که صفات کیفی را به کمی تبدیل می کند )و آزمون را به یک آزمون پارامتریک تبدیل ساخته است ، لذا در آزمون آماری جهت برآورد جامعه از روی نمونه می توان از روشهای پیشرفته تر و دقیق تری استفاده کرد

 

برای خرید پرسشنامه آزمون اضطراب زانک روی خرید پرسشنامه اضطراب زانگ (SAS) یا تست اضطراب زونگ کلیک کنید.

این صفحه را به اشتراک بگذارید.
نظرات کاربران