پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

مقیاس خود سنجی اضطراب زانک S.A.S

1

پرسشنامه اضطراب زانگ (SAS) یا تست اضطراب زونگ

 

پرسشنامه اضطراب زانگ (SAS) که گاهاً پرسشنامه اضطراب زونگ نیز خوانده می‌شود دارای معادل انگلیسی Self Rating anxiety scale است و توسط زونگ (Zung) در سال 1970 طراحی شده است. مقیاس اضطراب زونگ جهت سنجش اضطراب طراحی شده و دارای 20 ماده 4 گزینه‌ای است که عبارتند از:

هیچگاه یا به ندردگهگاهبیشتر اوقاتدائم یا تقریباً همیشه

 

اعتبار و پایایی - دارد
تفسیر و نمره گذاری - دارد
نوع فایل - PDF | Word
تعداد صفحات - 6
تعداد سوالات - 20 سوالی
جدول پرسشنامه - دارد
۱۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰ تومان
تخفیف %30
مقیاس خود سنجی اضطراب زانک S.A.S
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

پرسشنامه اضطراب زانگ (SAS) که گاهاً پرسشنامه اضطراب زونگ نیز خوانده می‌شود دارای معادل انگلیسی Self Rating anxiety scale است و توسط زونگ (Zung) در سال 1970 طراحی شده است. مقیاس اضطراب زونگ جهت سنجش اضطراب طراحی شده و دارای 20 ماده 4 گزینه‌ای است که عبارتند از:

 این مقیاس دارای 20 سوال چهار گزینه ای بر مبنای نشانگان بدنی- عاطفی اضطراب تهیه شده است. به منظور ساختن این مقیاس از ملاک های تشخیصی استفاده شده که با شایع ترین ویژگی های اختلال اضطرابی مطابق و هماهنگ هستند. یعنی مصاحبه های بالینی مراجعین مضطرب را به صورت مشروح ضبط کرده و بعدا از تک تک موارد مطروحه در ساخت آزمون ستفاده کرده اند. ملاک های تشخیصی S.A.S دارای 5 نشانه عاطفی و 15 نشانه بدنی است.
سوالات این پرسشنامه بر مبنای نشانگان بدنی-عاطفی طراحی شده‌اند. به دلیل اینکه برخی ماده‌ها به صورت وارونه نمره گذاری می‌شوند مراجع کمتر می‌تواند پاسخ یکسان به همه گزینه‌ها بدهد. همچنین تعدادی از سوالات این مقیاس بر نشانگان مثبت اضطراب و تعدادی دیگر نیز بر نشانگان منفی تاکید دارند.

هیچگاه یا به ندردگهگاهبیشتر اوقاتدائم یا تقریباً همیشه

  

به سوالات با گزینه های زیر جواب دهید.
الف) هیچگاه یا به ندرت          ب) گاهگاهی           ج) بیشتر اوقات            د) دائماٌ یا تقریبا همیشه

1-بیشتر از حد معمول احساس اضطراب و نگرانی می کنم.
2-بدون دلیل احساس ترس می کنم.
3-خیلی زود دچار ترس و وحشت می شوم.
4-احساس می کنم بند بند وجودم دارد ازهم جدا می شود.
5-احساس می کنم هیچ رویداد بدی اتفاق نخواهد افتاد.
6-احساس می کنم ساق پاها و بازوهایم بی رمق و لرزان است.
.........

 • اعتبار و پایایی
  دارد
 • تفسیر و نمره گذاری
  دارد
 • نوع فایل
  PDF | Word
 • تعداد صفحات
  6
 • تعداد سوالات
  20 سوالی
 • جدول پرسشنامه
  دارد