مقالات

مقیاس (مردانگی-زنانگی) در آزمون MMPI-2

1.00

مقیاس (مردانگی-زنانگی) در آزمون MMPI-2

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه برافراشتگی مقیاس 5 (مردانگی -زنانگی ) در آزمون 2-MMPI با رفتارهای ضداجتماعی و خودبیمارانگاری صورت گرفت . این پژوهش از نوع همبستگی بود (114 نفر؛43%مردو57%زن )مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده ، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و پرسشنامه 2-MMPI را تکمیل نمودند. نتایج نشان دادکه بین متغیرهای علایق مردانگی -زنانگی بارفتارضداجتماعی و خودبیمارانگاری روابط معناداری وجود دارد (>p). نتایج دو رگرسیون سلسله مراتبی نشان دادند که پس از کنترل اثر جنسیت ، سن و تحصیلات ، برافراشتگی بارزمقیاس 5(مردانگی -زنانگی )در آزمون 2-MMPI با افزایش میزان رفتارهای ضداجتماعی و خودبیمارانگاری همراه است .نتایج پیشنهادمی کندکه همگون سازی و همانندسازی افراد با جنسیتشان در زندگی فردی و اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است .

 

این صفحه را به اشتراک بگذارید.
نظرات کاربران