مقالات روانشناسی

مقیاس های بالینی تست میلون

4.9

مقیاس های بالینی تست میلون

مقیاس های بالینی تست میلون

مقیاس 1(شخصیت اسکیزوئید):

این مقیاس 16 گویه دارد که تیپ منفعل - منزوی از تیپ شناسی میلون را بازنمایی می کند. محتوای گویه ها ، مرتبط با انزوا عدم احساس لذت ، انزوای رفتاری ، اجتناب از روابط نزدیک سرکوب عواطف رفتارهای درونگرانه و احساس پوچی ، غیر مسئول بودن و ترجیح تنهایی میباشد افراد مبتلا به این اختلال شخصیت با فقدان تمایل و ناتوانی در لذت بردن یا احساس درد مشخص میشوند آنها سردو غیر اجتماعی بوده و نیازهای عاطفی آنها اندک است.

 مقیاس A2( شخصیت دوری گزین ):

این مقیاس مقیاسی با 16 گویه می باشد که تیپ فعال –منزویازتیپشناسیمیلون را معرفی می کند . هرچند که این افراد به اندازه افراد دارای اختلال شخصیت اسکیزوئید منزوی هستند امّا به تماس با دیگران رغبت نشان میدهند و اگر اطمینان یابند که مورد آزار و اذیت دیگران قرار نمیگیرند و دیگران از آنها انتقاد نخواهند کرد مایل به یافتن دوستان جدید برای خود هستند . انزوای آنها ناشی از انتقاد و تمسخر از جانب دیگران است .

مقیاس B2(شخصیت افسرده):

این مقیاس 15 گویه دارد و جنبه هایی از تیپ منفعل –منزویازتیپ شناسی میلون رامنعکس میکند این مقیاس برای ارزیابی سبک شخصیت افسرده ساخته شده که گفته می شود مستقل از افسردگی بالینی وجود دارد . هر چند که با اسکیزوئید و دوری گزین در بسیاری از جنبه ها از جمله ناتوانی در لذت بردن ، ناشاد بودن و غمگینی شباهت دارد امّا افراد مبتلا به اختلال شخصیت افسرده احساس ناتوانی قابل توجهی در کسب مجدد لذت دارند .

مقیاس 3 (شخصیت وابسته):

این مقیاس 16 گویه دارد و جنبه های از تیپ منفعل – وابسته در تیپ شناسی میلون را ارزیابی می کند . افرادی که در این مقیاس نمره بالا می آورند افرادی هستند که برای حمایت ، ایمنی و راهنمایی به دیگران متکی هستند و به شکل منفعلانه منتظرند که دیگران راه را به آنها نشان دهند 

مقیاس 4 ( شخصیت نمایشی ):

این مقیاس 17 گویه دارد این مقیاس جنبه های از تیپ فعال –وابسته در تیپ شناسی میلون را معرفی میکند که در این مقیاس نمرات بالا میگیرند هرچند در اتکاء به دیگران مانند افراد دارای اختلال شخصیت وابسته هستند ولی فعال بوده و معمولا برای به دست اوردن احترام و محبت از طرف دیگران ، مهارت های اجتماعی خوبی از خود نشان میدهند و در عین حال دارای یک ترس پنهان از خود مختاری و مستقل عمل کردن هستند.

مقیاس 5 (شخصیت خودشیفته):

این مقیاس 24 گویه دارد واز تیپ منفعل – مستقل میلون را می سنجد.افرادی دراین مقیاس نمره بالا می گیرندافرادی هستند که بیش ازحد به خودشان ارزش می دهند و از خودرازی ،متکبر و مغرور هستند خود را ذی حق دانسته وبه شکل خود محورانه ای به خود مشغول اند و اگر کسر شإن خود ندانند که در تعاملات اجتماعی شرکت کنند برای رسیدن به مقصود خود می توانند خاضعانه و مطیع نیز باشند

مقیاس A6 ( شخصیت ضد اجتماعی):

این مقیاس 17 گویه دارد و جنبه های از تیپ فعال – منفعل مستقل میلون را می سنجداین افراد رفتاری تهدید امیز دارند . قوانین و مقررات اجتماعی را برای رسیدن به اهدافشان زیر پا می گذارند . ابائی از دروغگویی ، دورویی ، استثمار دیگران ندارند و مرتکب جرم و جنایات در دنیایی میشوند ، که به نظر انها دیگران باعث رنجش انها شده و در نتیجه انها را به انتقام وا داشته اند .

مقیاسB6(شخصیت سادیستیک):

این مقیاس 20 گویه دارد و تیپ فعال – ناموافق از تیپ شناسی میلون را می سنجد و نام دیگر این مقیاس اختلال شخصیت پرخاشگر است این افراد به شیوه ای خشن و با رفتار قدرت طلبانه دیگران را مورد پرخاشگری کلامی و رفتاری قرار می دهند و به راحتی حقوق دیگران را ضایع میکنند و احساسات آنها را جریحه دار می کنند .

مقیاس 7 (شخصیت وسواسی):

این مقیاس 17 گویه دارد و تیپ منفعل – دوسوگرا از تیپ شناسی میلون را میسنجد . محتوای گویه ها مرتبط با رفتار کمال گرایانه و منظم ، بی حوصلگی ، رفتار مطعیانه ، سرکوب عواطف و خشکی و تعصب می باشد . این افراد با احساس کنترل و کمال گرایی ، تقاضاهای بالایی از خود و دیگران دارند هرچند که آنها ظاهراً همرنگ و مطیع هستند امّا ناراحت و رنجورند

مقیاس A8(شخصیت منفی گرا ):

این مقیاس که به آن اختلال شخصیت منفعل – پرخاشگر نیز گفته می شود 16 گویه دارد که به ارزیابی تیپ فعال – دوسوگرا در تیپ شناسی میلون می پردازد ، افرادی در این مقیاس نمره بالا می گیرند افرادی هستند که بین اعتنا و در بی اعتنایی نسبت به دیگران دو دل هستند و گاهی در حالی که نزاعهای درونی آنها به موازات هم هستند به شکل غیر معمول دچار خشم و خود سری می شوند که با   دوره های از گناه و شرمساری همراه است .

مقیاس B8 (شخصیت خود آزار):

این مقیاس 15 گویه دارد و در تیپ شناسی میلون،تیپ منفعل – ناراضی را می سنجد ، این افراد با تملق و خود ایثارگری خود را در موقییت هایی قرار میدهند که که مورد استثمار قرار گیرند آنها ناراحتی ها و شرمساریهایی را نقل می کنند که ظاهرا لایق آنها بوده اند. این افراد به دیگران اجازه میدهند از آنها بهره کشی کنند .

آسیب های شدید شخصیت:

مقیاس S (شخصیت اسکیزوتایپال ):

این مقیاس 16 گویه دارد وآسیب ساختاری شدیدتررا می سنجد.محتوای گویه ها مربوط به آسیب شناختی ، ایده های تاثیر ، انزوای بین فردی و ترجیح انزوای اجتماعی ، رفتارهای وابسته و احساس کمرویی می باشد . افرادی که در این مقیاس نمره بالا می گیرند افرادی هستند که از نظر هیجانی ملایم با عاطفه سطحی یا با یک حالت احتیاط توام با نگرانی می باشد آنها معمولا از نظر اجتماعی منزوی هستند دلبستگی ای به روابط اجتماعی ندارند بنابراین در حاشیه جامعه با اندک دلبستگی ها یا هیچ گونه دلبستگی شخصی باقی می مانند. فرایند تفکر آنها ممکن است مماسی ، بی ربط یا درهم باشد آنها اغلب غرق درافکارشان هستند و عقیده بر این است که این افراد مستعد ابتلاء به اسکیزوفرنی هستند.

مقیاس C (شخصیت مرزی):

این مقیاس 16 گویه دارد و محتوی گویه ها مرتبط با خلق بی ثبات ، خشم ، رفتار و واکنشهای جنجالی ، رفتارهای جویای وابستگی ، خلق و روابط بی ثبات می باشد . این افراد به نسبت های گوناگون متزلزل در احساسات ، بداخلاق ، ناراحت ، مضطرب وافسرده هستند و گهگاهی احساسات متناقضی از خود نشان می دهند این افراد سابقه رفتارهای تکانشی و نیازهای شدید وابستگی به همراه ترس از ترک نشان میدهند.به نظر می رسد آنها فاقد یک احساس روشن از هویت خود هستند به طوری که دائم جویای تایید و توجه هستند .

مقیاس P (شخصیت پارانوئید):

17 گویه دارد و محتوای گویه ها مربوط به ایده های کنترل یا نفوذ ، حساسیت و گوش بزنگی درمورد اذیت و آزار ،باورهای هذیانی ، شکوه و شکایت و حالت تدافعی می باشند. این افراد در احساسات و الگو فکری خود محبوس هستند به شکل دفاعی ، بدگمان و ظنین هستند اغلب فکر میکنند که دیگران در تلاش برای کنترل یا نفوذ بر آنها به شیوه های بد خواهانه هستند ، منشی آزاردهنده ، تحریک پذیر ،خشن و کند دارند ، افکارشان خشک است از فرافکنی به عنوان اصلی ترین مکانیسم دفاعی شان استفاده می کنند.

نشانگان بالینی:

مقیاس A (اختلال اضطراب ):

این مقیاس 16 گویه دارد و نشانه های اضطراب را منتشر می سنجد و محتوای گویه ها راجع به تنش عصبی ، گریه ، دودلی ، نگرانی و شکوه های بدنی است.

مقیاس H (اختلال شبه جسمی ):

این مقیاس 12 گویه دارد و نشانه هاب اضطراب را می سنجد که ممکن است به نشانه های جسمی و بدنی مربوط جا به جا شده باشد محتوای گویه ها مرتبط با شکایت های بدنی نامعلوم ، نگرانی ، گریه ، تردید و دودلی و خستگی است.

مقیاس N (دوقطبی:اختلال مانیک ):

این مقیاس 13 گویه دارد و هیپومانی و برخی علائم مانیک را شدیدتر می سنجد . مقیاس شامل گویه های راجع به پرش افکار ،انرژی زیاد ، تکانشی بودن ، عزت نفس افزایش یافته ، احساس بزرگ منشی و فعالیت زیاد می باشد .

مقیاس D (اختلال افسردگی خویی ):

این مقیاس 14 گویه دارد و افسردگی با دروره 2سال یا بیشتر را می سنجد بیماران افسرده خو قادر به ادامه وانجام کارهای روزمره علی رغم خلق افسرده شان می باشند. محتوای گویه ها ، بی احساسی ،احساس دلسردی و فقدان انرژی ، دوره های گریه زاری ، شناخت های تنفر امیز و احساس گناه را منعکس می کند

مقیاس B (وابستگی به الکل ):

این مقیاس 15 گویه دارد که 6گویه آن مستقیما مرتبط باسوء مصرف استفاده ازالکل است و9گویه دیگربطورمستقیم با باده نوشی است این گویه ها شامل تکانشی بودن،دلیل تراشی ها،عدم تایید ناهنجاری های اجتماعی،خودخواهی،وپرخاشگری نسبت به اعضای خانواده میباشد.

مقیاس R ( اختلال استرس پس از ضربه ) :

مقیاس Rیک مقیاس جدید است و در نسخه های قبلی ام.سی.ام.آی نبوده 16گویه داردو محتوای گویه ها در رابطه با خاطرات دردناک ، وحشت های شبانه ، گزارشاتی از تروما ،و فلش بکها می باشد .

مقیاس T (وابستگی دارویی ):

این مقیاس 14 گویه دارد که محتوای آنها مربوط به سابقه ای از الگوی سوء مصرف مواد در گذشته و در حال حاضر است و همچنین مرتبط با گسستگی ها در روابط بین فردی و مشکلات تکانه می باشد 6گویه مستقیما سوء مصرف مواد را بررسی می کند و 8 گویه به طور غیرمستقیم از طریق ارزیابی مشکلات قانونی ، عدم هواخواهی از هنجارهای اجتماعی ، اعمال ضد اجتماعی ، رفتار غیر همدلانه ، شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و دلیل تراشی می سنجد.

نشانگان بالینی شدید:

مقیاسSS (اختلال تفکر ):

این مقیاس 17 گویه دارد و اختلال تفکر با ماهیتی سایکوتیک را می سنجد محتوای گویه ها مرتبط با ایده های نفوذ ، توهمات، هذیانها و افکار ناخواسته است . افرادی که در این مقیاس نمرات بالا می گیرند رفتارشان اغلب گوشه گیرانه و اغلب عاطفه نامناسب نشان می دهند و گیج و واپس مانده به نظر می رسند این افراد از هم گسیخته ، آشفته و یا عجیب و غریب هستند همچنین ممکن است توهم یا هذیان و یا هردو داشته باشند .

مقیاس CC( افسردگی اساسی ):

این مقیاس 17 گویه دارد و محتوای گویه های ان در رابطه با افکار خودکشی ، علائم شناختی و نباتی افسردگی ، ناتوانی در عملکرد ،احساس یاس و ناامیدی و عدم احساس لذت می باشد .

مقیاس PP (اختلال هذیانی ):

   مقیاس اختلال هذیانی 13 گویه دارد . 9 گویه وزن یک و 4 گویه وزن دو می گیرد ، محتوای گویه های ان در رابطه با افکار هذیانی نظیر بزرگ منشی ، گزند و آسیب است . کسانی که در این مقیاس نمرات بالا می گیرند احتمالا تشخیص اختلالات شخصیت پارانوئید نیز دریافت می کنند.

ادامه مطلب در لینک زیر:

شاخص های اصلاح تست روانشناسی MCMI-III

این صفحه را به اشتراک بگذارید.
نظرات کاربران