مقالات روانشناسی

اختلال افسردگی اساسی

1

اختلال افسردگی اساسی

اختلال افسردگی اساسی

احساس گرفته بودن و یا خستگی غیر عادی گاهی زیاد عجیب نیست، بخشی از زندگی است. اما اگر مدتی مدید هیچ چیزی بر روی شما تاثیر نداشته باشد و یا انگیزهای در شما ایجاد نکند، میتواند دلیلش این باشد که شما دچار اختلال افسردگی اساسی شدهاید. برای این بیماری درمان وجود دارد.

اختلال افسردگی اساسی چیست؟

اگر در طول دوهفته هر روز شما اندوهگین، گرفته و ناتوان باشید، میتواند به دلیل اختلال افسردگی اساسی باشد. اختلال افسردگی اساسی یک حالت بیماری است که شیوه تفکر و احساس شما را تغییر میدهد.

اگر شما دچار اختلال افسردگی اساسی باشید، عادی است که بسادگی خشمگین شوید و مشکل تمرکز داشته باشید. همچنین شما میتوانید مشکل تصمیم گیری، اضطراب و بیخوابی داشته باشید. شما بطور کلی زندگی را میتوانید سنگین و بی معنی احساس کنید.

این عادی است که فکر کنید هرگز بهبود نخواهید یافت، حتی شاید یقین داشته باشید که چنین است. شما ممکن است فکر کنید که در واقع آدم شکست خورده و بی ارزشی هستید و نگران از این هستید که اگر برای اطرافیان بگویید که حال واقعی تان چگونه است، واکنش آنان چه میتواند باشد. ممکن است اینگونه احساس شود که شما تلاش میکنید حفظ ظاهر بکنید اما در پشت این ظاهر ممکن است که احساس فروپاشی بشما دست بدهد.

با وجود اینکه حالتان به این اندازه بد است اما خودتان نمیدانید که اختلال افسردگی اساسی دارید. در مقابل یقین دارید که افکاری مانند بی معنی بودن و رنج و عذاب “حقایق” درباره زندگی هستند. اختلال افسردگی اساسی باعث میشود که شما چیزهایی را که در زندگی در واقع دوست دارید “فراموش کنید” اگر چه ممکن است که برای لحظاتی چنین بنظر برسد. اختلال افسردگی اساسی به این ترتیب “دروغ میگوید”. اگر مایلید بدانید دچار اختلال افسردگی اساسی هستید یا خیر تست آنلاین بک شرکت کنید

درجه های گوناگون اختلال افسردگی اساسی

اختلال افسردگی اساسی میتواند سطحی، معتدل یا عمیق باشد.اگر اختلال افسردگی اساسی شما از نوع سطحی باشد، با وجود اینکه حالتان خوب نیست، اغلب قادر به اداره خود در امور روزانه هستید. اگر اختلال افسردگی شما معتدل باشد اداره امور روزانه مشکل تر است اما شما از عهده امور کاملا لازم بر میآیید. در هنگام اختلال افسردگی اساسی عمیق شما بزحمت میتوانید از بستر خود برخیزید. کارهای ساده ای مانند تلفن کردن به کسی یا نامههای رسیده را باز کردن در این حالت اموری بنظر میرسند که ممکن نیست از عهده انجام آنها برآیید.

در این حالت است که افکاری مانند اینکه دیگر توان زندگی در شما نمانده بشما هجوم میآورند. شما پایانی برای رنجهای خود نمیبینید و یقین دارید که این تنها شما هستید که چنین احساسی دارید. شما ممکن است به این نتیجه برسید برای اطرافیان شما بهتر است که شما وجود نداشته باشید. اگر حالتان تا این اندازه بد است نباید تنها باشید بلکه بیدرنگ باید در جستجوی کمک برآیید.

کمک در دسترس است

اگر گمان میکنید که دچار اختلال افسردگی اساسی هستید باید تحت درمان قرار بگیرید. اگر میپذیرید که نیاز به مراقبت پزشکی دارید از اطرافیان خود کمک بگیرید که به خدمات درمانی و پزشکی تلفن کنند. اگر حالتان چنان بد است که افکاری مانند خودکشی به سرتان زده نباید منتظر بمانید بلکه بی درنگ باید در یک اورژانس روانپزشکی تقاضای مراقبتهای درمانی کنید

برای اینکه حالم بهتر شود چه میتوانم بکنم؟

در صورت دچار بودن به اختلال افسردگی اساسی، میتواند داشتن توان مراقبت از خود دشوار باشد. هرچقدر هم که دشوار باشد مهم است که بخورید و بخوابید. تلاش کنید که هر روز بیرون بروید، ولو اینکه در حد رفتن بدور محله خودتان باشد. بهترین کار اینست که از نوشیدن الکل خودداری کنید ولو اینکه باعث میشود که شما برای لحظهای احساس کنید حالتان بهتر شده است. حرف زدن با کسی، نوشتن یا گوش فرادادن به موسیقی میتواند یک روش دیگر برای این باشد که احساس کنید حالتان خوب است، یا دستکم حالتان کمتر بد است. اختلال افسردگی اساسی اغلب بعد از مدتی خوب میشود اما ممکن است دوباره برگردد. آنچه که مهم است اینست که مداوای اختلال افسردگی اساسی پیش از موقع قطع نشود، حتی اگر شما احساس کنید که حالتان خیلی بهتر است.

شما تنها نیستید

افراد بسیاری بودهاند که گرفتار اختلال افسردگی اساسی بودند و بعد از آن نجات یافتهاند. امروزه اختلال افسردگی یکی از معمولترین دلایل مرخصیهای استعلاجی است. در مرخصی استعلاجی بودن، به هیچ وجه نشانه ضعف یا شکست خوردگی نیست بلکه کاملا برعکس، مرخصی استعلاجی شیوهای است که به کمک آن شما بخود فرصتی میدهید که حالتان بهتر شود.

این صفحه را به اشتراک بگذارید.
نظرات کاربران