پرسشنامه ها

طرحواره یانگ فرم کوتاه 75 سوالی

1

پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ (YSQ)  در سال 1990 توسط یانگ تدوین شد. این پرسشنامه 205 ماده ای بسیار وقت گیر است و از این رو استفاده از آن توام با مشکلاتی می باشد ( لی و دیگران ، 1991؛ به نقل از کالویت و دیگران، 2005). به منظور سهولت کاربرد، یانگ و برون در سال 1994 فرم کوتاه این پرسشنامه را تدوین کرد( کالویت و دیگران، 2005؛ کیرو  و دیگران، 2004) واین پرسشنامه 75 سوال دارد و برای سنجش 15 طرح واره ناسازگار اولیه شناختی طراحی شده است. جدول زیر 75 سوال مطرح شده در این پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه و ابعاد طرح واره مورد سنجش توسط این سوالات  را نمایش می دهد.

نوع فایل - ورد | پی دی اف
نمره گذاری و تفسیر - دارد
روایی و پایایی - دارد
تعداد سوالات - 75
۱۵,۰۰۰ ۱۰,۵۰۰ تومان
تخفیف %30
طرحواره یانگ فرم کوتاه 75 سوالی
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

 بخشی از متن فرم پرسشنامه طرح واره یانگ:

پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه یانگ (YSQ)  در سال 1990 توسط یانگ تدوین شد. این پرسشنامه 205 ماده ای بسیار وقت گیر است و از این رو استفاده از آن توام با مشکلاتی می باشد ( لی و دیگران ، 1991؛ به نقل از کالویت و دیگران، 2005). به منظور سهولت کاربرد، یانگ و برون در سال 1994 فرم کوتاه این پرسشنامه را تدوین کرد( کالویت و دیگران، 2005؛ کیرو  و دیگران، 2004) واین پرسشنامه 75 سوال دارد و برای سنجش 15 طرح واره ناسازگار اولیه شناختی طراحی شده است. جدول زیر 75 سوال مطرح شده در این پرسشنامه طرح واره های ناسازگار اولیه و ابعاد طرح واره مورد سنجش توسط این سوالات  را نمایش می دهد.
 
پایایی و روایی
پژوهش های بسیاری از پایایی پرسشنامه YSQ-SF  حمایت می کنند در مطالعه ولبرن و همکاران (2002)، کلیه خرده مقیاس های 15  گانه فرم کوتاه پرسشنامه  طرح واره از همسانی درونی کافی تا بسیار خوبی برخوردار بودند. آلفای کرونباخ همه طرح واره ها از ( 76/0 تا 93/0) محاسبه شد( ولبرن و همکاران،  2002). 
نتایج مطالعه دیگری  نیز توسط کالویت و همکارانش ( 2005) به منظور بررسی همسانی درونی  YSQ- SF صورت گرفت. به صورت کلی حاکی از پایایی قابل قبول آن است. به گونه ای که ضریب آلفای کرونباخ برای 15 طرح واره بین 61/0 تا 85/0 می باشد که معنی دار است( کالویت و دیگران ، 2005).
YSQ –SF در ایرات توسط فاتحی زاده و عباسیان در سال 1382 در دانشگاه اصفهان هنجاریابی شده است. پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ 94/0 محاسبه شده که معنی دار بوده است( فاتحی زاده و عباسیان، 1484؛ به نقل از برازنده، 1384).
نتایج تحلیل عاملی مطالعه ولبرن و همکاران( 2002) قویا از ساختار درونی پرسشنامه حمایت می کند در این مطالعه رابطه خرده مقیاس های پرسشنامه طرح واره ها با علایم اضطراب، افسردگی، پارانویا سنجیده شد که نتایج از روایی ساختاری پرسشنامه حمایت کرده و نشان می دهد که طرح واره های شناختی با علائم آسیب شناختی قویا مرتبط است.
 
 شاخص و جملات مربوط به طرح واره ها عبارتند از:
 
EDمحرومیت هیجانیجملات 1 تا5
ABرها شدگی بی ثباتیجملات 6 تا 10
MAی اعتمادی بد رفتاریجملات 11 تا 15
SIانزوای اجتماعی بیگانگیجملات 16 تا 20
DSنقص/ شرمجملات 21 تا 25
 
 • نوع فایل
  ورد | پی دی اف
 • نمره گذاری و تفسیر
  دارد
 • روایی و پایایی
  دارد
 • شاخص
 • تعداد سوالات
  75