پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

جو سازمانی مدارس مقطع متوسطه

1

جو سازمانی مدارس مقطع متوسطه
توضیحات
نظرات کاربران

توصیف جو سازمانی مدارس مقطع متوسطه

پرسشنامه توصیف جو سازمانی مدارس مقطع متوسطه
برگردان دکتر علی عسگری
THE Organizational Climate Description for Secondary Schools (OCDQ-RS)
Hoy et al.‚ 1991
در این مدرسه
1.     در این مدرسه اخلاق معلمان آزار دهنده است.
2.     معلمان به کمیته های تخصصی زیادی نیاز دارند.
3.     معلمان بعد از مدرسه زمانی را صرف دانش آموزانی می کنند که مشکلات شخصی دارند.
4.     معلمان به مدرسۀ خود می بالند. (افتخار می کنند که در این مدرسه کار می کنند)
5.     مدیر با سخت کوشی اش خود را سرمشق دیگران قرار می دهد.
6.     مدیر از معلمان تعریف و تمجید می کند.
7.     جلسات معلمان با مدیر، تحت الشعاع مدیر قرار دارد.
8.     وظایف روزمره، مزاحم کار تدریس می شود.
9.     معلمان در جلسات کارکنان، حرف یکدیگر را قطع می کنند.
10.نحوه اداره و کنترل دانش آموزان بر سیاست مدرسه تاثیر می گذارد.
11.معلمان با دانش آموزان مهربان و صمیمی هستند.
12.مدیریت مدرسه مستبدانه است. (مشت آهنین)
13.مدیر بر تمام کارهای معلمان نظارت دارد.
14.صمیمی ترین دوستان معلم ها، دیگر معلمان این مدرسه هستند.
15.تشریفات اداری در این مدرسه طاقت فرسا است.
16.معلمان یکدیگر را کمک و حمایت می کنند.
17.شاگردان مشکلاتشان را با دلایل منطقی حل می کنند.
18.مدیر به دقت فعالیت های معلمان را مورد بررسی قرار می دهد.
19.مدیر مدرسه مستبد است.
20.معلم ها از روحیه بالایی برخوردارند.
21.معلم ها از وضعیت خانوادگی دیگر اعضاء مدرسه اطلاع دارند.
22.محول کردن وظایف غیر آموزشی به معلمان خیلی بالا است.
23.مدیر از هیچ کمکی به معلمان دریغ نمی کند.
24.مدیر دلایل انتقادش از معلم ها را توضیح می دهد.
25.مدیر بعد از زنگ آخر برای کمک به معلمانی که احتیاج به کمک دارند در مدرسه می ماند.
26.معلمان، سایر اعضای مدرسه را به خانه خود دعوت می کنند.
27.معلمان به طور منظم با هم معاشرت خانوادگی دارند.
28.معلمان واقعاً از کار در اینجا لذت می برند.
29.مدیر از انتقادات سازنده استقبال می کند.
30.مدیر به دنبال تامین رفاه معلمان است.
31.مدیر به دقت معلمان را زیر نظر دارد.
32.مدیر بیشتر از اینکه گوش دهد صحبت می کند.
33.به دانش آموزان اعتماد می شود تا بدون نظارت بر آنها به صورت گروهی کار کنند.
34.معلمان به رقابت های حرفه ای همکارانشان احترام می گذارند.
 
با سپاس فراوان از آقای دکتر علی عسگری که با در اختیار گذاشتن نشانی ابزار و این برگردان کوشش خود را با دیگران سهیم شده اند.
خرده مقیاس ها و اعتبار:
Supportive (.91)‚ Directive (.87)‚ Engaged (.85)‚ Frustrated (.85)‚ and Intimate (.71).
نمره گذاری:
1="rarely occurs"‚ 2="sometimes occurs"‚ 3="often occurs"‚ and 4="very frequently occurs."
Supportive Behavior (S) = 5+6+23+24+25+29+30
Directive Behavior (D) = 7+12+13+18+19+31+32
Engaged Behavior (E) =3+4+10+11+16+17+20+28+33+34
Frustrated Behavior (F) =1+2+8+9+15+22
Intimate Behavior (Int) =14+21+26+27
Standardized Scores = [100(Items mean- mean)/ std] +500
 
چگونگی دسترسی:
 
منبع و ماخذ:
Hoy‚ W. K.‚ Tarter‚ C. J.‚ & Kottkamp‚ R. B. (1991). Open schools/healthy schools: Measuring organizational climate. Beverly Hills‚ CA: Sage.
Hoy‚ W. K.‚ & Tarter‚ C. J. (1997). The road to open and healthy schools: A handbook for change‚ Elementary Edition. Thousand Oaks‚ CA: Corwin Press.