پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

شناسایی هیجان های دیگران - خود سنجی

1

هوش هیجانی، هوش احساسی یا هوش عاطفی شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان‌های خود است. شخصی که هوش هیجانی بالایی دارد، سه مولفهٔ هیجان‌ها را به‌طور موفقیت آمیزی با یکدیگر تلفیق می‌کند: مولفهٔ شناختی، مولفهٔ فیزیولوژیکی و مولفهٔ رفتاری.

شناسایی هیجان های دیگران - خود سنجی
توضیحات
نظرات کاربران

شناسایی هیجان های دیگران - خود سنجی

هوش هیجانی  دیویس آزمون 2

شناسایی هیجان های دیگران
خود- سنجی
مارک دیویس
2th Emotional Intelligence : Mark. H. Davis

هر یک از عبارات را بخوانید و مشخص کنید که هر عبارت تا چه اندازه شما را خوب توصیف می کند. تا می توانید صادقانه و رو راست پاسخ دهید، آزمون تنها زمانی می تواند مفید باشد که پاسخ هایتان دقیق و صحیح باشد. در پاسخ به هر عبارت یکی از گزینه های زیر را انتخاب کنید.

1= هرگز در مورد من مصداق ندارد
2= بندرت در مورد من مصداق دارد
3= گاهی در مورد من مصداق دارد
4= اغلب در مورد من مصداق دارد
5= همیشه در مورد من مصداق دارد
_____ 1.       وقتی فرد دیگری در حال عصبانی شدن است، متوجه می شوم.
_____ 2.       وقتی یکی از همکارانم غمگین یا افسرده است ، متوجه می شوم.
_____ 3.       اصلا نمی فهمم که دیگران چه احساسی دارند.
_____ 4.       در وضعیت های هیجانی ، آن چه را که در حال روی دادن است به طورصحیح متوجه نمی شوم.
_____ 5.       به حالات هیجانی دیگران زیاد توجه نشان می دهم.
_____ 6.       در شناسایی هیجان های دیگران مهارت دارم.
_____ 7.       خیلی دیر متوجه می شوم که دوستم دچار استرس زیاد است.
_____ 8.       هیجان های دیگران را به دشواری تشخیص می دهم.
_____ 9.       وقتی عضو یک گروه هستم، از "جو" هیجانی بین آن ها خوب آگاه می شوم.
_____ 10. خیلی دیر متوجه می شوم که رئیسم خوشحال و سرحال است.
برادبری و گریوز .هوش هیجانی (مهارت ها و آزمون ها) . مترجمان مهدی گنجی و حمزه گنجی . نشر ساوالان

نظر کارشناسی پایگاه روان سنجی : تست بسیار وابسته به فرهنگ است و به نظر می رسد به دلیل یاد شده و به دلیل مسائل ترجمه ، بازنگری جدی در گزینه ها لازم است.