پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

توضیحات
نظرات کاربران

آیا شخصیت شما منبع استرس است؟

به سوالات زیر با "بله" یا "خیر" پاسخ دهید.

1-آیا به طور ذاتی مضطرب هستید. 
2-آیا بدبین هستید یا بلافاصله جنبه منفی هر چیز را می بینید.
3-آیا از آینده می ترسید یا نگران هستید.
4-آیا تمایل دارید گذشته را نشخوار یا تکرار کنید؟
5-آیا اغلب به همان تصمیم اول بر می گردید.
6-آیا به دشواری تصمیم می گیرید.
7-آیا احساس ناراحتی می کنید.
8-آیا احساس می کنید زندگی دشوار است؟
9-آیا ، در مجموع درون گرا هستید.
10-آیا ، در مجموع ، ناراضی هستید؟
11-آیا در مقابل انتقاد ناراحت می شوید؟
12-آیا کینه توز هستید؟
13-آیا بیشتر از انتظار پرخاشگری می کنید.
14-آیا در تشخیص خطاهای خود مشکل دارید؟
15-آیا معمولا کارها را به فردا موکول می کنید.
16-آیا ، اگر کارها مطابق میل شما پیش نرود، تمایل دارید نق بزنید؟
17-آیا هیجانی هستید و به اسانی عصبانی می شوید؟
18-آیا خود را ناتوان و بی دست وپا می دانید؟
19-آیا به آسانی خود را گنهکار می شمارید؟
20-آیا احساس می کنید زندگی شما بی معناست.
21-آیا در زمدگی هدف ندارید.
22-آیا احساس می کنید که همیشه تقصیر با دیگران است.
23-آیا اصول زندگی کاملا ثابتی دارید.