پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

توضیحات
نظرات کاربران

شاخص کیفیت زندگی فرنز و پاور

برگردان: رفیعی. ن، شریفیان ثانی. م، رفیعی. ح، بهنام پور. ن، و فروزش.ک، .
 

Narges.rafiei@gmail.com
QUALITY OF LIFE INDEX
Ferrans and Powers. 1984
www.uic.edu/orgs/qli.
بخش نخست
نمره گذاری : 1=بسیار ناراضی ام، 2= نسبتاً ناراضی ام، 3=کمی ناراضی ام، 4=کمی راضی ام، 5=نسبتاً راضی ام، 6=      بسیار راضی ام
1.     ازوضعیت سلامت جسمی تان چقدر راضی هستید؟
2.     از خدمات بهداشتی درمانی، چقدر راضی هستید ؟
3.     از مقدار درد جسمی که دارید چقدر راضی هستید ؟
4.     از مقدار انرژی و قوتی که برای انجام کارهای روزمره تان دارید، چقدر رضایت دارید ؟
5.     از انرژی و قوتتان در مراقبت از خودتان، بدون اینکه از کسی کمک بگیرید، چقدر راضی هستید ؟
6.     از مقدار کنترل و تسلطی که بر زندگی خودتان دارید ،چقدر رضایت دارید ؟
7.     از احتمال زنده ماندن تا سن دلخواهتان ،چقدر راضی هستید ؟
8.     از سلامت خانواده تان چقدر راضی هستید ؟
9.     رضایت شما از فرزندانتان چقدر است ؟
10.از شادی خانواده تان چقدر راضی هستید ؟
11.از زندگی جنسی تان چقدر رضایت دارید ؟
12.از همسرتان چقدر رضایت دارید ؟
13.از دوستانتان چقدر راضی هستید ؟
14.رضایت شما از حمایت عاطفی که از خانواده تان می گیرید چقدر است؟
15.از حمایت عاطفی که از افرادی غیر از خانواده تان می گیرید چقدر راضی هستید ؟
16.از توانایی تان در به عهده گرفتنِ مسئولیتهایِ خانوادگی چقدر رضایت دارید ؟
17.از مقدار مفید بودنتان برای دیگران چقدر راضی هستید ؟
18.از مقدار نگرانی های زندگی تان چقدر راضی هستید ؟
19.از همسایه هایتان چقدر راضی هستید ؟
20.از خانه تان، آپارتمانتان، یا محلی که در آن زندگی می کنید چقدر راضی هستید ؟
21.از کارتان (اگر کار می کنید) چقدر رضایت دارید؟
22.از کارنکردتان (اگر بیکار هستید، بازنشسته هستید، یا از کار افتاده،یا معلول یا ناتوان هستید) چقدر راضی هستید ؟
23.از آموزش تحصیلی تان چقدر راضی هستید ؟
24.از تامین نیازهای مالی تان چقدر رضایت دارید ؟
25.از کارهایی که به عنوان تفریح می کنید،چقدر راضی هستید؟
26.از فرصتهایی که برای رسیدن به آینده ی دلخواهتان دارید، چقدر راضی هستید ؟
27.از آرامش ذهنی تان چقدر راضی هستید ؟
28.از ایمانتان به خدا چقدر راضی هستید ؟
29.از دستیابی به اهداف شخصی تان چقدر رضایت دارید ؟
30.از شادی تان به طور کلی چقدر رضایت دارید ؟
31.از زندگی تان به طور کلی چقدر رضایت دارید ؟
32.از ظاهر خودتان چقدر رضایت دارید ؟
33.از خودتان به طور کلی چقدر راضی هستید ؟
بخش دوم
نمره گذاری : 1=بسیار بی اهمیت، 2=         نسبتاً بی اهمیت، 3=کمی بی اهمیت، 4=کمی مهم،5=نسبتاً مهم، 6=          بسیار مهم
1.     وضعیت سلامت جسمی تان چقدر برای شما اهمیت دارد؟
2.     خدمات بهداشتی درمانی چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
3.     نداشتنِ درد جسمی چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
4.     داشتنِ انرژی و قدرت کافی برای فعالیتهای روزمره چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
5.     مراقبت کردن از خودتان، بدون کمک گرفتن از دیگری چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
6.     مسلط بودن بر زندگی تان ،کنترل داشتن روی زندگی تان چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
7.     احتمال زنده ماندن تا سن دلخواهتان چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
8.     سلامت خانواده تان چقدر برای شما اهمیت دارد؟
9.     فرزندانتان چقدر برای شما اهمیت دارند؟
10.شادی خانواده تان چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
11.زندگی جنسی تان چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
12.همسرتان چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
13.دوستانتان چقدر برای شما اهمیت دارند ؟
14.حمایت عاطفی که از خانواده می گیرید، چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
15.حمایت عاطفی که از افرادی غیر از خانواده تان می گیرید چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
16.به عهده گرفتنِ مسئولیتهایِ خانواده چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
17.مفید بودن برای دیگران چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
18.نداشتنِ نگرانی چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
19.همسایه ها چقدر برای شما اهمیت دارند ؟
20.خانه تان، آپارتمان تان، محلی که در آن زندگی می کنید، چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
21.کارتان (اگر کار می کنید) ،چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
22.کارداشتن، داشتن شغل (اگر بیکار، بازنشسته ، از کار افتاده،یا معلول هستید)، چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
23.آموزش تحصیلی تان چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
24.تامین نیازهای مالی تان، چقدر برای شما اهمیت دارد؟
25.انجام دادن کارهایی به عنوان تفریح چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
26.داشتن آینده ای دلخواه چقدر برای شما اهمیت دارد؟
27.آرامش ذهنی چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
28.ایمانتان به خدا چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
29.دستیابی به اهداف شخصی تان چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
30.شادی تان به طور کلی چقدر برای شما اهمیت دارد؟
31.رضایت داشتن از زندگی چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
32.ظاهر شخصی تان چقدر برای شما اهمیت دارد ؟
33.برای خودتان چقدر اهمیت قائل هستید؟
 
Health and Functioning Subscale‚ Social and Economic Subscale‚ Psychological/Spiritual Subscale and Family Subscale

این ابزار نسخه هایی برای بیماران مبتلا به: آرتروز، سرطان، قلب، خستگی مزمن، دیابت، دیالیز، صرع، پیوند کلیه، پیوند کبد، ام اس، ریوی، آسیب نخاعی، سکته مغزی دارد.
 
اعتبار : آلفا کرونباخ نسخه فارسی 0.934 رفیعی و همکاران
چگونگی دستیابی
 
 

منبع برای آگاهی بیشتر

Carol Estwing Ferrans‚ PhD‚ FAAN
University of Illinois at Chicago
College of Nursing (M/C 802)
845 S. Damen Avenue - 7th floor
Chicago‚ IL 60612 U.S.A.
cferrans@uic.edu
Phone (312) 996-8445
Fax (312) 996-4979
 
Rafiei.Narges‚ Sharifian Sani. Maryam‚ Rafiey. Hassan ‚ Behnampour. Nasser‚ Foroozesh‚ Kian.‚ (2014). Reliability and Validity of Persian Version of "Quality of Life Index”. J Mazandaran University Med Sci 2014; 24(116): 75-83 (Persian).
Ferrans‚ C. (1996). Development of a conceptual model of quality of life. Scholarly Inquiry for Nursing Practice: An International Journal‚ 10(3)‚ 293-304.
Ferrans‚ C.‚ & Powers‚ M. (1985). Quality of Life Index: Development and psychometric properties. Advances in Nursing Science‚ 8‚ 15-24.
Ferrans‚ C.‚ & Powers‚ M. (1992). Psychometric assessment of the Quality of Life Index. Research in Nursing and Health‚ 15‚ 29-38.
Ferrans‚ C. E. (1990). Development of a quality of life index for patients with cancer. Oncology Nursing Forum‚ 17(3)‚ 15-19.
Warnecke‚ R.‚ Ferrans‚ C.‚ Johnson‚ T.‚ et. al. (1996). Measuring quality of life in culturally diverse populations. Journal of the National Cancer Institute Monographs‚ 20‚ 29-38.