پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

شاخص جو سازمانی

1

توضیحات
نظرات کاربران

1-مدیر تمام جنبه های یک موضوع را در نظر می گیرد و می پذیرد که نظرات دیگری نیز وجود دارد.
2-تعداد کمی از والدین دهن دریده می توانند سیاست مدرسه را تغییر دهند.
3-مدیر با تمام اعضای مدرسه یکسان رفتار می کند.
4-محیط یادگیری در اینجا منظم و جدی است.
5-مدیر مهربان و خوش برخورد است.
6-انتخاب انجمن اولیا و مربیان، تحت نفوذ و قدرت هیئت مدیره مدرسه است.
7-مدرسه استانداردهای بالایی را برای عملکرد تحصیلی قرارداده است.
8-معلم ها همدیگر را کمک و حمایت می کنند.
9-مدیر به فشارهای والدین پاسخ مثبت است.
10-مدیر به اعضای مدرسه نشان می دهد که چه انتظاراتی از آنها می رود.
11-دانش آموزان به کسانی که نمره ی خوب می گیرند احترام می گذارند.
12-معلمان احساس می کنند که از طرف جامعه تحت فشار هستند.
13-مدیر از استانداردهای مشخص عملکرد حمایت می کند.
14-معلمان معتقدند که دانش آموزان آنها توانایی رسیدن به تحصیلات دانشگاهی را دارند.
15-دانش آموزان برای بدست آوردن نمره ی خوب، به دنبال تکالیف بیشتر هستند.
16-والدین برای حفظ استانداردهای بالا، مدرسه را تحت فشار قرار می دهند.
17-دانش آموزان برای بهبود و ارتقاء کارهای قبلی خود، سخت تلاش می کنند.
18-معلمان با اشتیاق کارشان را انجام می دهند.
19-موفقیت های تحصیلی دیده می شود و توسط مدرسه مورد قدردانی قرار می گیرد.
20-مدیر پیشنهادات معلمان را اجرایی می کند.
21-21-معلمان به رقابت های حرفه ای همکارانشان احترام می گذارند.
22-والدین برای پیشرفت، مدرسه را تحت فشار قرار می دهند.
23-تعاملات بین معلمان، حالت همیاری و همکاری دارد.
24-دانش آموزان می توانند به اهدافی که از قبل برایشان مشخص شده دست یابند.
25-معلمان این مدرسه به طور حرفه ای قضاوت می کنند.
26-مدرسه در برابر فشارهای بیرونی آسیب پذیر است.
27-مدیر خواهان تغییرات است.
28-معلمان بیشتر از شرح وظایفشان با دانش آموزان کار می کنند.
29-معلمان حمایت اجتماعی نیرومندی از همکاران خود به عمل می آورند.
30-معلمان به دانش آموزانشان متعهد هستند.

http://www.waynekhoy.com/pdfs/oci.pdf