پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه تست روانشناسی شخصیت برن رویتر

پرسشنامه تست روانشناسی شخصیت برن رویتر

3.63

این پرسشنامه جهت بررسی واکنش های آزمودنی در برابر مسائل و پیشش آمیاهای روزانیه زنیاگی سوال تشکشل شاه است . شش جنبه از ویژگشهیای شصییشتی را میورد 125 ساخته شاه است و از . سال به بالا کاربرد دارد 16 اناازه گشری قرار می دها و از این آزمون برای هر دو جنس قابل اجرا است . از اعتبار و پاییایی برخیوردار اسیت . 

دستورالعمل اجرا - دارد
کلبد تصحیح - دارد
تعداد سوالات - 125
تغداد صفحات - 25
حجم فایل - 1MB
۷,۰۰۰۵,۰۰۰تومان
تخفیف%30
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

این پرسشنامه جهت بررسی واکنش های آزمودنی در برابر مسائل و پیشش آمیاهای روزانیه زنیاگی سوال تشکشل شاه است . شش جنبه از ویژگشهیای شصییشتی را میورد 125 ساخته شاه است و از . سال به بالا کاربرد دارد 16 اناازه گشری قرار می دها و از این آزمون برای هر دو جنس قابل اجرا است . از اعتبار و پاییایی برخیوردار اسیت . بیرای تشیصش آزمون مناسبی است . تنها مشکلی که این پرسشنامه داشت ، تیحشح و نمره گذاری آن بیوده اسیت که زمان زیادی را لازم داشت ولی اکنون با توجه به اینکه تیحشح و نمیره گیذاری توسی کیامپشوتر انجام می گشرد ، اجرای آن رونق و کاربرد زیادی پشاا کرده است . امتشاز دیگری که این آزمون دارد ، وجود همبستگی های بالایی است کیه بیشن ماشاسیهای مصتلی وجود دارد یعنی مشزان هایی که در این پرسشنامه به کار رفته انا مستال از یکایگر نشسیتنا و بیشن خود همبستگی زیادی دارنا ،روی این اصل می توان درموارد ضروری و کمی وقت به نمیره گیذاری تعااد کمی از ماشاسها اقاام کرد و ماشاسهای دیگر را از روی آنها برآورد نمود .

 

1- آیا از این که نمی توانید با مقررات اجتماعی سازگار شوید ، رنج می برید؟
2- آیا گاه و بی گاه خیالبافی می کنید.
3- آیا عادت دارید ، به جای کمک گرفتن از دیگران ، کارهایتان را خودتان انجام دهید.
4- ایا اتفاق افتاده است که مسیرتان را عوض کنید تا با فردی روبرو نشوید؟
5- آیا می توانید انتقادهای دیگران را بدون ناراحتی تحمل کنید؟
6- آیا گاه و بیگاه به گدا پول می دهید.
7- آیا دوست دارید در جمع کسانی باشید که جوانتر از شما هستند.
8- آیا معمولا خود را بدبخت احساس می کنید.
9- آیا در محیط های ناشناخته ، اگر راهتان را گم کنید ، خیلی ناراحت می شوید.
10- اگر دیگران با عقیده شما مخالفت کنند ، فورا دلسرد می شوید.
11- آیا سعی می کنید عقیده خود را دنبال کنید ، اگر چه احتیاج به مبارزه باشد.
12- آیا معمولا سرخ و سفید می شوید.
13- آیا به ورزش بیشتر از مسائل علمی علاقه دارید.
14- آیا خودتان را یک فرد عصبی می دانید.
15- آیا وقتی در صف ایستاده اید و منتظر نوبت هستید ، اگر کسی بدون رعایت نوبت در جلوی شما بایستد ، اعتراض می کنید.
16- آیا تا به حال سعی کرده اید به زور وارد جایی بشوید یا به حیله متوسل شوید.
17- آیا به طور کلی در مقابل تعریف و سرزنش حساسیت دارید.
18- آیا نسبت به بعضی مسائل حساسیت دارید.
19- آیا وقتی چیزی می خرید چانه می زنید.
20- آیا در مقابل مقامات علمی و اداری خونسردی خود را حفظ می کنید.
21- آیا گاه و بیگاه ، به علت فکر و خیال ، نمی توانید بخوابید؟
22- آیا در اتخاذ تصمیم کند هستید.
23- آیا فکر می کنید یک کار خوب و شخصی می تواند دوری یک دوست را از یادتان ببرد؟
24- آیا از کمرویی رنج می برید.
25- آیا تمایل دارید علت اعمال دیگران را تحلیل کنید.
26- آیا اغلب آماده عصبانی شدن هستید.
27- آیا اغلب سلیقه تان عوض می شود.
28- آیا خیلی پرحرف هستید.
29- آیا گاه و بیگاه حرف سخنران را قطع می کنید یا او را مورد بازخواست قرار می دهید؟
30- اگر بخواهید چیزخریداری شده را دوباره به فروشنده برگردانید ناراحت می شوید.
31- آیا وقتی تنها هستید ، نسبت به زمانی که در اجتماع هستید ، مسائل خیلی خنده دارتر یا خیلی جدی تر به نظرتان می رسد.
32- آیا ترجیح می دهید ، به جای تنها سفر کردن ، با کسی مسافرت کنید که تمام تشریفات را بر عهده می گیرد.
33- آیا دوست دارید ، به جای انجام دادن کارهای مافوق مورد احترام ، کارهای خود را انجام دهید.
34- آیا نظ خود را با نوشتن بهتر از گفتن شرح می دهید.
35- آیا کاری را که مجبور خواهید شد چند سال متوالی به تنهایی انجام دهید ، رد خواهید کرد، (مثلا جنگلبانی).
36- آیا اتفاق افتاده است که برای مساله ای پول از دیگران درخواست کنید.
37- آیا معمولا سعی می کنید از افراد با قدرت دوری کنید.
38- آیا فکر می کنید مصاحبت با مردم بهتر از مطالعه کردن،افکار شما را روشن می کند؟
39- اگر یک کار توهین آمیز برای شما پیش بیاید خیلی ناراحت می شوید.
40- آیا تا به حال با اراده خود اقدام به تشکیل گروه ها یا دسته ها کرده اید.
41- اگر شاهد حادثه ای باشید ، برای کمک کردن عجله می کنید.
42- آیا گاه و بیگاه بدون علت می ترسید.
43- آیا دوست دارید مسوولیت ها را به تنهایی بر عهده بگیرید.
44- آیا برای شما کتاب بهتر از دوست سرگرم کننده است.
45- آیا تا به حال سرگیجه گرفته اید.
46- آیا شوخی های توهین آمیز شمارا ناراحت می کند، ولو این که از حقیقت آن ها اطلاع داشته باشید.
47- آیا وقتی خبر ناگواری می شنوید احتیاج دارید کسی پیش شما باشد.
48- اگر دیگران ، به هنگام کار ، شما را تماشا کنند ناراحت می شوید ، ولو این که کار خود را خوب انجام دهید.
49- آیا معمولا احساس تنهایی می کنید.
50- آیا سعی می کنید از مشاجره دوری کنید.
51- ایا زود رنج هستید.
52- آیا در انجام نقشه های خود سعی می کنید ، به جای کمک گرفتن از دیگران ، خودتان کار کنید.
53- آیا احساس می کنید که اگر دیگران را در شادیهایتان سهیم کنید بیشتر لذت خواهید برد.
54- آیا وقتی با مردم هستید ، معمولا احساس تنهایی می کنید.
55- آیا وقتی چیزی از مردم می گیرید ، در نگهداری آن دقت می کنید.
56- آیا از گفتن مطلبی که دیگران را ناراحت کند خودداری می کنید.
57- آیا به آسانی گریه می کنید.
58- اگر در رستوران غذای خوبی به شما ندهند اعتراض می کنید.
59- ایا در مقابل جمع به سختی حرف می زنید.
60- آیا اتفاق می افتد که نامه ای را قبل از پست کردن ، عوض کنید.
61- آیا دوست دارید شبها تنها باشید.
62- آیا به سادگی دوستان تازه ای پیدا می کنید.
63- اگر در رستوران غذا بخورید ، دوست دارید فرد دیگری غذای شما را سفارش بدهد.
64- آیا در امانت گرفتن چیزی از کسی که او را خوب می شناسید، تردید می کنید.
65- اگر اشتباها به کسی سلام کنید ناراحت می شوید.
66- آیا به سختی می توانید از چنگ یک فروشنده خلاص شوید.
67- آیا گاه و بیگاه از شما مشورت می خواهند.
68- آیا در دنبال کردن هدفی که به آن معتقدید معمولا احساسات دیگران را ندیده می گیرید.
69- آیا می توانید قبل از دیر شدن تصمیم بگیرید.
70- آیا وقتی مریض هستید دوست دارید مورد توجه دوستان قرار بگیرید.
71- آیا معمولا خُلق خود را عوض می کنید.
72- آیا معمولا در این فکر هستید که کمتر از دیگران نباشید.
73- آیا افکار پوچ معمولا فکر شما را مشغول می کند.
74- اگر کاری به کسی بسپارید و به موقع انجام ندهد او را سرزنش می کنید.
75- آیا در مبارزه یا رقابت با حریفی که خیلی قویتر از شماست می توانید از حداکثر توانایی خود بهره بگیرید.
76- آیا تا به حال برای چند نفر سخنرانی کرده اید یا آن ها را سرگرم نموده اید.
77- آیا پیش می آید که از شما سوء استفاده شود.
78- ایا وقتی غمگین هستید کسی را پیدا می کنید که غم شما را از بین ببرد.
79- آیا وقتی مطلبی را به تنهایی مطالعه می کنید بهتر از موقعی که با دیگران درباره آن بحث می کنید می فهمید؟
80- آیا به خودتان اطمینان دارید.
81- آیا به خاطر کاری که انجام می دهید ، دوست دارید از شما تعریف کنند؟
82- آیا حاضر می شوید شانس خود را در معامله ای که عاقبت آن معلوم نیست امتحان کنید.
83- آیا خواسته های شما گاه و بیگاه باید ، بر اثر تماس با افراد موفق ، تحریک شود؟
84- آیا معمولا از مشورت کردن دوری می کنید؟
85- آیا رعایت آداب و رسوم اجتماعی را یکی از جنبه های اصلی زندگی می دانید؟
86- اگر روزی با دوستان خود دورهم باشید، اجازه می دهید که فرد دیگری نوع سرگرمی ها را تعیین کند؟
87- آیا در میهمانی ها یا در مجالس ، دوست دارید افراد شما را معرفی کنند؟
88- اگر به یک جلسه دیرتر از موقع برسید، دوست دارید، به جای این که در ردیف جلو بنشینید در عقب سرپا بایستید؟
89- آیا بیش از اتخاذ یک تصمیم مهم ، دوست دارید نظر افراد زیادی را بدانید.
90- آیا برای کسی که شما را قدرتمند احساس می کند سعی می کنید خود را قدرتمند نشان دهید؟
91- آیا گاهی آن قدر گیج می شوید که نمی دانید چکار می کنید.
92- آیا اتفاق می افتد که ، درباره مساله خاصی با فرد مسنی که برای او احترام می گذاری، مشاجره کنید؟
93- آیا به دشواری می توانید خودتان تصمیم بگیرید؟
94- آیا گاهی ابتکار تحرک دادن به جلسه ای را که خیلی بی روح است به دست می گیرید؟
95- آیا سعی می کنید باکسی که خبرهای دروغ درباره شما شایع می کند، تفاهم ایجاد کنید؟
96- آیا در میهمانی ها یا در مجالس ، در ملاقات با اشخاص مهم تردید می کنید.
97- آیا تماس با هم فکران خود ، محرک خوبی برای شماست؟
98- ایا تماشای تئاتر را به تماشای رقص ترجیح می دهید؟
99- آیا میل دارید در نظرهای سیاسی ، مذهبی و اجتماعی خود قاطع باشید.
100- آیا ترجیح می دهید در لحظه های هیجان انگیز تنها باشید.
101- آیا معمولا ترجیح می دهید که با دیگران باشید.
102- آیا وقتی شما را تعریف می کنند بهتر کار می کنید.
103- آیا به دشواری با افراد ناشناس وارد صحبت می شوید؟
104- آیا ، بدون علت ، از شادی به غم روی می آورید؟
105- آیا از چیزی که به خود شما تعلق دارد، بهتر مواظبت می کنید؟
106- آیا نگران بدبختی های خود هستید؟
107- آیا معمولا سعی می کنید که احساسات خود را مخفی نگهدارید؟
108- آیا می توانید مدت زیادی ، بدون خستگی و تشویق ، به انجام دادن کاری ادامه دهید؟
109- آیا از خواندن یک کتاب همان قدر لذت می برید که درباره آن با دیگران بحث کنید.
110- آیا عادت دارید با غم و اندوه به تنهایی و بدون کمک دیگران روبه رو شوید.
111- آیا در پنج سال گذشته رسما سرپرستی یک گروه را بر عهده گرفته اید؟ (نماینده، کاپیتان، مدیر)؟
112- آیا دوست دارید تصمیمات فوری را به تنهایی اتخاذ کنید؟
113- آیا در گردش علمی ، وقتی هیچ کس مسیر را بلد نیست، اجازه می دهید که فرد دیگری مسوولیت های گروه را بر عهده بگیرد؟
114- آیا وقتی از کوچه عبور می کنید خیال می کنید مردم به شما نگاه می کنند؟
115- آیا اغلب بیش از حد به هیجان می آیید.
116- آیا فردی هستید که به انتقاد کردن از دیگران شهرت دارید.
117- آیا معمولا سعی می کنید مسوولیت های تازه ای بر عهده بگیرید؟
118- آیا در میهمانی های تشریفاتی سعی می کنید در حاشیه قرار بگیرید؟
119- اگر به شما بگویند که چگونه کارتان را انجام دهید خیلی بدتان می آید.
120- آیا ازدواج را یک امر اساسی در خوشبختی فعلی و اینده خود می دانید؟
121- آیا دوست دارید بیشتر با دوستانتان باشید.
122- اگر افراد دور و بر شما آدم های بدی باشند، بازهم خوشبین باقی می مانید؟
123- آیا انضباط موجب ناراحتی شما می شود؟
124- ایا در نظر دیگران شما نسبت به جنس مخالف بی تفاوت هستید؟
125- آیا اطمینان دارید بتوانید حرفی بزنید و بین افراد یک گروه بحث ایجاد کنید.  

 • دستورالعمل اجرا
  دارد
 • تصحیح و نمره گذاری
  دارد
 • درجه بندی
  دارد
 • پاسخنامه
  دارد
 • کلبد تصحیح
  دارد
 • تعداد سوالات
  125
 • تغداد صفحات
  25
 • حجم فایل
  1MB