پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه ترس از شکست

پرسشنامه ترس از شکست

1.00

پرسشنامه استاندارد ارزیابی از شکست در عملکرد(PFAI) کانروی 2001 – 41 سوالی

(شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)
پرسشنامه ارزیابی ترس از شکست در عملکرد PFAI توسط کانروی(2001)جهت تعیین ترس از شکست در افراد ساخته شد.این مقیاس دارای 5 زیر مقیاس و 41 ماده می باشد که زیر مقیاس و 41 ماده می باشد .

پرسشنامه استاندارد ارزیابی از شکست در عملکرد(PFAI) کانروی 2001 – 41 سوالی

پایایی و روایی - دارد
نوع فایل - PDF | Word
تفسیر و نمره گذاری - دارد
۵,۰۰۰تومان
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

پرسشنامه استاندارد ارزیابی از شکست در عملکرد(PFAI) کانروی 2001 – 41 سوالی

(شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،مولفه،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه)
پرسشنامه ارزیابی ترس از شکست در عملکرد PFAI توسط کانروی(2001)جهت تعیین ترس از شکست در افراد ساخته شد.این مقیاس دارای 5 زیر مقیاس و 41 ماده می باشد که زیر مقیاس و 41 ماده می باشد .

روایی و پایایی پرسشنامه

حسینی(1387) برای اعتبار یابی این ابزار روایی صوری و محتوایی آن را توسط چند تن از اساتید و متخصصین حوزه روانشناسی سنجیده و در نهایت 41 گویه به تایید رسید.همچنین کانروی و همکاران (2001)پایایی زیر مقیاس های این ابزار را به روش آلفای کرانباخ تایید کردند. • پایایی و روایی
  دارد
 • مولفه
  دارد
 • نوع فایل
  PDF | Word
 • منبع
  دارد
 • تفسیر و نمره گذاری
  دارد