پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی

1

هدف از پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی سنجش میزان ترس افراد از ارزیابی منفی (اضطراب تجربه شده) است.

 

پایایی و روایی - دارد
تفسیر و نمره گذاری - دارد
نوع فایل - Word | PDF
منبع - دارد
۵,۰۰۰ تومان
پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

فرم کوتاه مقیاس پرسشنامه

ﻧــﺴﺨﻪ ﻛﻮﺗــﺎه ﻣﻘﻴــﺎس ﺗــﺮس از ارزﻳــﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔــﻲ (ﻟــﺮی 1983) دارای 12 ﭘﺮﺳــﺶ اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻣﻴــﺰان اﺿــﻄﺮاب ﺗﺠﺮﺑﻪﺷﺪه اﻓﺮاد ﻳﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﻲ آﻧﺎن را اﻧﺪازهﮔﻴـﺮی ﻣـﻲﻛﻨـﺪ.

روایی و پایایی پرسشنامه

در پژوهش گراوند و همکاران (1390) نتایج تحلیل عامل اکتشافی با استفاده از چرخش اوبلیمین نیز نشان داد که نسخه کوتاه مقیاس ترس از ارزیابی منفی از دو عامل تشکیل شده است. همبستگی معنادار بین نمره کلی و زیرمقیاس‌های ترس از ارزیابی منفی با زیرمقیاس‌ها و نمره کلی پرسشنامه دشواری‌های بین فردی و مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان، ‌روایی همگرای BFNE را تایید کرد. ضرایب آلفای کرانباخ و ضرایب بازآزمایی با فاصله (دو هفته) نمره کلی و زیرمقیاس‌های BFNE نشان داد که این مقیاس پایایی مقبولی دارد. ضرایب آلفای کرانباخ برای نمره کلی، BFNE و زیرمقیاس‌های سوال‌های نمره گذاری شده مثبت و سوال‌های نمره گذاری شده منفی به ترتیب برابر با 80/0، 82/0، 81/0 و ضرایب بازآزمایی با فاصله (دو هفته) برای نمره کلی، BFNE و زیرمقیاس‌ها بین 77/0- 79/0 به دست آمد.

 • پایایی و روایی
  دارد
 • تفسیر و نمره گذاری
  دارد
 • نوع فایل
  Word | PDF
 • منبع
  دارد