پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه تعارضات زناشویی

1.00

توضیحات
نظرات کاربران

پرسشنامه تعارضات زناشویی

باقر ثنایی ذاکر و طاهره براتی
 
Marital Conflict Questionnaire (MCQ)
 
پاسخگوی عزیز ، لطفا هریک از جملات زیر را به دقت بخوانید و به تمام آن ها پاسخ دهید . برای هر جمله پاسخ های "همیشه" ، "اکثرا" ، "گاهی اوقات" ، " بندرت" ، و "هرگز" در نظر گرفته شده است . لطفا با توجه به رابطه زناشویی خود ، برای هر عبارت ، آن را که متناسب است ، را انتخاب کنید .
1)     هنگام مرافعه با همسرم، رابطه من با خانواده پدر و مادری او قطع می شود.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
2)     من و همسرم حساب های مالی جداگانه داریم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
3)     همسرم هرکاری از من بخواهد فراموش می کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
4)     هنگام دلخوری من و همسرم، هیچ کدام برای رابطه جنسی پیش قدم نمی شویم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
5)     من و همسرم کتک کاری می کنیم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
6)     هنگام دلخوری ، رابطه من با خانواده پدرو مادری خودم قطع می شود.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
7)     برای فرزند(یا فرزندانم) حاضرم انتظارات نامعقول او(یا آنان) را برآورده کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
8)     بدون اطلاع همسرم، برای خود پس انداز شخصی دارم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
9)     وقتی همسرم از من تقاضایی دارد،خودم را به کارهای دیگر مشغول می کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
10)رابطه جنسی من با همسرم ارضا کننده نیست .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
11) وقتی با همسرم مرافعه دارم، اتاق یا خانه را ترک می کنم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
12) به تنهایی با خانواده پدر و مادری خود و خواهر و برادرانم رابطه دارم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
13) درآمد همسرم را به بهانه های مختلف صرف خواسته های شخصی خود می کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
14) همسرم را با ناقص انجام دادن کارهایی که ازمن می خواهد تنبیه می کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
15) همسرم رابطه جنسی را به من تحمیل می کند .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
16) همسرم را به رفتارهای غیر اخلاقی متهم می کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
17) از اعضای خانواده پدری و مادری ام ، برای حل اختلافات خود با همسرم، کمک می گیرم.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
18) فرزند(یا فرزندانم) ، اسرار همسرم را به من می گویند .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
19)خانواده پدر و مادری همسرم، به من بی احترامی می کنند .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
20)خرج خانواده، در هرصورت (آشتی یا دعوا) در اختیار من است .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
21)همسرم را با بی نظمی و نامرتب بودن، آزار می دهم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
22) وقتی با همسرم دعوا می کنم ، فریاد می زنم و ناسزا می گویم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
23) خانواده پدر و مادری من ، همسرم را با دیگران مقایسه و به حال من دلسوزی می کنند .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
24) فرزند یا فرزندانم یکی از عوامل مهم حفظ و تداوم رابطه زناشویی من هستند .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
25) دوست یا دوستانم در جریان اختلاف من و همسرم هستند .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
26)من و همسرم با مشارکت و توافق یکدیگر پول و درآمد خانواده را خرج می کنیم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
27) حوصله ام از همسرم و خواسته هایش سر می رود .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
28) هنگام دعوا، تنها رابطه من با همسرم رابطه جنسی است .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
29) هنگام نزاع ، از همسرم درخواست طلاق می کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
30) خانواده پدری و مادری من ، تمام گناه ها را به گردن همسرم می اندازند.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
31) هنگام دعوا بین من و همسرم ، فرزند یا فرزندانم از من حمایت می کنند.
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
32) حاضر نیستم برای بدهی های همسرم از دیگران پول قرض کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
33) هنگام دعوا ، رابطه جنسی من و همسرم قطع می شود .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
34) با وجود داشتن همسر ، از تنهایی رنج می برم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
35) همسرم در حضور خانواده پدری و مادری خودم، مرا تحقیر می کند .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
36) هنگام مرافعه من و همسرم، یکی از فرزندانم زیاد مریض می شود و نیاز به مراقبت دارد .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
37) همسرم و خانواده اش را در مقابل سایرین تحقیر می کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
38) بدون اطلاع همسرم ، به والدین خود پول می دهم و یا از آن ها پول می گیرم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
39) دعوا با همسرم ، مرا نسبت به فعالیت های خودم بی علاقه می کند .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
40) باآن دسته از برنامه های مهمانی که با حضور خانواده همسرم باشد، مخالفت می کنم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
41)هنگام دعوا با همسرم نسبت به غذا بی اشتها می شوم .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
42)در هنگام دعوا با همسرم، رابطه من و او با دوستان مشترکمان قطع می شود .
همیشه
اکثرا
گاهی
بندرت
هرگز
 
ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387