پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه روانشناسی پرخاشگری AGQ

1

توضیحات
نظرات کاربران

Aggressive questionnaire (AGQ)


لطفا جملات زیر را با دقت بخوانید و با توجه به مقیاس زیر ، گزینه ای را که بیشتر با ویژگی های شما انطباق دارد ، انتخاب کنید.
الف) همیشه             ب) گاهی اوقات                ج) به ندرت                     د) هرگز

1-برخی مسائل جزیی و ناچیز مرا عصبی می کند.
2-وقتی به وقایع گذشته نظر می کنم بی اختیار رنجیده خاطر می شوم.
3-کارهای زیادی را انجام می دهم که بعدا احساس پشیمانی می کنم.
4-وقتی چیزی مانع تحقق یافتن برنامه ها و نقشه هایم می شود ، عصبانی می شوم.
5-از بی انصافی دیگران عصبانی می شوم.
6-تحمل شکست و ناکامی برایم خیلی دشوار است.
7-حتی وقتی عصبانیت خود را از دیگران مخفی می نمایم ، مدتی طولانی درباره آن فکر می کنم.
8-بعضی دوستانم عاداتی دارند که مرا بسیار خشمگین می کند.
9-خودم را سرزنش می کنم.
10-از کارهای احمقانه دیگران عصبانی می شوم.
11-بارسنگینی روی دوشم احساس می کنم.
12-وقتی مورد انتقاد قرار می گیرم شدیدا خشمگین می شوم.
13-از تاخیر و تعلل دیگران عصبانی می شوم.
14-وقتی حرفم به کرسی نمی نشیند خیلی دلگیر می شوم.
15-وقتی عصبانی می شوم کنترلی روی حرفهایم ندارم.
16-وقتی خشمگین می شوم به دیگران دشنام می دهم.
17-آنقدر خشمگین می شوم که رفتارهای غیر منطقی از من سر می زند.
18-در مواضع فکری خود مقاوم و پایدار هستم.
19-وقتی از کوره به در می روم توی گوش دیگران می زنم.
20-آنقدر عصبانی می شوم که چیزی را پرتاب می کنم.
21-افکار بدی در سر می پرورانم که مرا دچار احساس شرمندگی می کند.
22-دیگران مرا فردی خشن و پرخاشگر می شناسند.
23-اگر در مغازه ای فروشنده ای با من بد رفتاری کند جار و جنجال به راه می اندازم.
24-اگر فردی مطلبی احمقانه بگوید حقش را کف دستش می گذارم.
25-اگر راننده یک اتومبیل در حین عبور از کنارم رعایت احتیاط را نکند بر سر او فریاد می زنم.
26-با هر شخصی که به من یا خانواده ام توهین کند درگیر می شوم.
27-اگر فردی به من صدمه بزند من هم به او صدمه می زنم.
28-به ورزشهای خشن علاقه دارم.
29-مردمی که آزارم می دهند ، دلشان کتک می خواهد.
30-وقتی دیگران با من مخالفت می کنند با آنها جر و بحث می کنم.