پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه روانشناسی نگرش به تغییر سازمانی

1

توضیحات
نظرات کاربران

Attitude to Organizational Change Questionnaire

به سوالات با گزینه های زیر پاسخ دهید.
1) کاملا مخالفم    2) نسبتا مخالفم       3) کمی مخالفم        4) نظری ندارم     5) کمی موافقم      6) نسبتا موافقم        7) کاملا موافقم

1-به طور کلی تغییر توانایی مرا برای کنترل آن چه در کار رخ می دهد، می کاهد.
2-به طور معمول در برابر افکار و اندیشه های جدید، مقاومت می کنم.
3-تغییر را دوست ندارم.
4-تغییر موجب ناکامی و عجز من می شود.
5-بیشتر تغییرهای محیط کار، برایم ازار دهنده است.
6-به طور معمول ، افکار و اندیشه های جدید را با تردید و دو دلی به کار می گیرم.
7-به طور معمول، تغییر برای سازمان سودمند است.
8-بیشتر همکارانم از تغییر سود می برند.
9-رای حمایت از تغییر ، هر آنچه را که ممکن باشد، انجام می دهم.
10-به طور معمول، از افکار و اندیشه های جدید، حمایت می کتنم.
11-دریافته ام که بیشتر تغییرها ، خوشایند هستند.
12-به طور معمول ، از تغییر سود می برم.
13-در انتظار تغییر در کارم هستم.
14-تمایل نسبت به ایتفاده از افکار و اندیشه های جدید دارم.
15-تغییرها موجب ترغیب و برانگیختن من می شوند.
16-غالبا شیوه ها و روش های جدید را برای کارها پیشنهاد می کنم.
17-تغییرها اغلب به من کمک می کنند تا بهتر عمل کنم.
18-افراد دیگر فکر می کنند که من از تغییر حمایت می کنم.