پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه روانشناسی مشارکت (درگیری) والدین

1.00


ساعات تماس: از 10 صبح تا 11 شب
پشتیبانی تلگرام:
عضویت در کانال تلگرام:
پشتیبانی واتس اپ:
توضیحات
نظرات کاربران

Parent-Teacher Involvement Questionnaire
Anne Corrigan (2002)

به سوالات 1 تا 10 با گزینه های زیر پاسخ دهید:

1) هرگز      2) یک یا دو بار در سال          3) تقریبا هر ماه        4) تقریبان هر هفته       5) بیش از یک بار در هفته

به سوالات 11 تا 22 با گزینه های زیر پاسخ دهید:

1) اصلا        2) کمی           3) اندکی        4) زیاد         5) خیلی زیاد

به سوالات 23 تا 26 با گزینه های زیر پاسخ دهید:

1) کاملا مخالفم        2) مخالفم           3) نظری ندارم           4) موافقم             5) کاملا موافقم

توجه والدین به تکالیف شب فرزندشان
1-شما هر چند وقت یک بار مشق شب فرزند خود را چک می کنید؟
2-شما هر چند وقت یک بار از فرزند خود می پرسید که در مدرسه چه کارهایی انجام داده است؟
3-شما هر چند وقت یک بار نمره برگه های امتحانی فرزندتان را می بینید؟
5-شما هرچند وقت یک بار با فرزندتان در باره ی درس ها و کارهای مدرسه اش صحبت می کنید؟
6-شما هرچند وقت یک بار با فرزندتان در باره ی رفتارش در مدرسه صحبت می کنید؟
7-شما هر چند وقت یک بار با فرزند خود در مورد نهایت تلاشش در مدرسه صحبت می کنید؟
8 . شما هر چند وقت یک بار از فرزند خود درباره ی یکی از معلمانش می پرسید یا صحبت می کنید؟


توجه والدین به معلم / مدرسه
9-شما هرچند وقت یک بار با یکی از معلمین فرزندتان صحبت می کنید؟
10-شما هرچند وقت یک بار در فعالیت های مدرسه شرکت می کنید؟ مثل جشن های عمومی، جلسات اولیا و مربیان و مانند این ها...
11-شما هرچند وقت یک بار به صورت داوطلبانه به فعالیت های مربوط به مدرسه کمک کنید؟ مانند گردش علمی، بازی ورزشی، یا فعالیت های دیگر.
12-شما هرچند وقت یک بار در انجمن اولیا و مربیان که توسط مدرسه ی فرزندتان برنامه ریزی می شود شرکت می کنید؟
13-شما هرچند وقت یک بار با مدرسه ی فرزندتان تماس برقرار می کنید تا با معلم یا کارمندان مدرسه، ملاقاتی برای گفتگو درباره ی رفتار فرزندتان داشته باشید؟
14-شما هر چند وقت یک بار درمورد نگرانیتان از درس های مدرسه فرزندتان با تلفن به معلم تماس می گیرید یایادداشتی برای او می نویسید؟

توجه معلم به والدین
15-معلم فرزندتان هرچند وقت یک بار برای گفتگو درباره ی رفتار فرزندتان با شما تماس برقرار می کند؟
16-معلم فرزندتان هرچند وقت یک بار به شما اطلاعاتی در مورد عملکرد فرزندتان در مدرسه به شما می دهد؟
17-معلم فرزندتان هرچند وقت یک بار به شما اطلاعاتی درباره ی پیش برد تکالیف آینده، پروژه ها و یا رویدادهای دیگر در مورد فرزندتان به شما می دهد؟
18-هر چند وقت یک بار معلم و یا مسولین مدرسه به شما اطلاعاتی درمورد اینکه فرزندتان چطور در مدرسه رفتار می کند را می دهند؟
19-معلم فرزندتان هرچند وقت یک بار به شما اطلاعاتی درباره ی پیشرفت تحصیلی فرزندتان در مدرسه به شما می دهد؟

Quality of the Relationship between Parent and Teacher .896‚ .893
Parent’s Involvement and Volunteering at School .745‚ .815
Parent’s Endorsement of Child’s School .905‚ .885
Frequency of Parent-Teacher Contact .658‚ .658