پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه روانشناسی احساس مثبت به همسر

1

توضیحات
نظرات کاربران

Positive Feeling Questionnaire (PFQ)


در زیر 17 پرسش درباره احساس های گوناگون زن و شوهرها (و نامزدها) نسبت به هم آمده است. به هر یک از آن ها با توجه به احساس کلی خود طی چندماه گذشته پاسخ دهید . رتبه یا نمره ای که انتخاب می کنید باید نشان دهنده احساس واقعی شما باشد، نه احساسی که باید نسبت به همسر خود داشته باشید و یا دلتان می خواهد نسبت به او داشته باشید .
لطفا به هر سوال با انتخاب بهترین نمره ای که نشان دهنده احساس کلی شما در چندماه گذشته است ، پاسخ دهید . برای هر سوال فقط یک نمره انتخاب کنید .

1) فوق العاده منفی
2) نسبتا منفی
3) کمی منفی
4) خنثی یا بی تفاوت
5) کمی مثبت
6) نسبتا مثبت
7) فوق العاده مثبت
 
1- نسبت به همسرتان به عنوان یک دوست چه احساسی دارید؟
2- احساس شما نسبت به آینده زناشویی تان چگونه است؟
3- چه احساسی نسبت به ازدواج با همسرتان دارید؟
4- احساس شما درباره این که همسرتان بتواند شما را سرحال بیاورد، طوری که بتوانید بخندید یا لبخند بزنید، چیست؟
5- نسبت به توان همسرتان برای مقابله با ناراحتی ها چه احساسی دارید؟
6- در این باره که همسرتان چقدر می تواند شما را درک کند ، چه احساسی دارید؟
7- در این باره که چقدر می توانید به همسرتان اعتماد کنید، چه احساسی دارید.
8- درباره نحوه رابطه برفرار کردن همسرتان با دیگران، چه احساسی دارید؟
 
در زیر 9 عبارت آمده است . لطفا آن ها را به همان صورت سوالات قبل کامل کنید . به خاطر داشته باشید که مبنای پاسخ های شما همان احساس کلی شما نسبت به همسرتان در چند ماه گذشته است .
 
9- تماس بدنی با همسرم به من یک احساس . . . . می دهد.
10- تنها بودن با همسرم به من یک احساس ...... می دهد.
11- نزدیکی با با همسرم به من یک احساس ..... می دهد.
12- گفتگو و صحبت با همسرم به من یک احساس ..... می دهد.
13- تشویق های شوهرم از رشد و پیشرفتم به من یک احساس ... می دهد.
14- ظاهر جسمانی همسرم به من یک احساس ..... می دهد.
15- طلب دلداری از همسرم به من یک احساس .... می دهد.
16- بوسیدن همسرم به من یک احساس ... می دهد.
17- نشستن یا دراز کشیدن نزدیک همسرم به من یک احساس .... می دهد.