پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه روانشناسی اضطراب امتحان

1

توضیحات
نظرات کاربران

Test Anxiety Inventory. By: Carver.ch‎arled.S & Scheier.Michael.F


قبل از یک امتحان دشوار، سعی کنید آزمون زیر را انجام دهید. اگر این کار برایتان دشوار است ، تصور کنید که قرار است در یک امتحان دشوار شرکت کنید.

با گزینه های زیر به جملات مطرح شده پاسخ دهید.

1) این جمله وضعیت مرا به هیچ عنوان توصیف نمی کند.
2) وضعیتی که در این جمله توصیف شده است چندان قابل توجه نیست.
3) وضعیتی که در این جمله توصیف شده است معتدل است.
4) وضعیتی که در این جمله توصیف شده است شدید است.
5) وضعیتی که در این جمله توصیف شده است بسیار شدید است؛ این جمله وضعیت مرا به خوبی توصیف می کند.

1-احساس می کنم قلبم به شدت می تپد.
2-احساس تاسف می کنم.
3-چنان احساس تنش می کنم که معده ام به هم خورده است.
4-از این مساله نگرانم که بایستی بیش از این برای امتحان می خواندم.
5-احساسی ناراحت و آزار دهنده دارم.
6-احساس می کنم که دیگران از من نا امید خواهند شد.
7-عصبی هستم.
8-احساس می کنم ممکن است نتوانم در حد توانم از عهده این امتحان بر آیم.
9-احساس وحشت می کنم.
10-در مورد موفقیتم در این امتحان چندان احساس اعتماد نمی کنم.