پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه روانشناسی عزت نفس تحصیلی

1.00

توضیحات
نظرات کاربران

Academic Self-Concept

Marsh 1990; 1993

ریاضیات
1. ریاضیات یکی از بهترین مباحث من نیست.
2. من همیشه عملکرد خوبی در ریاضیات داشته ام.
3. من نمرات خوبی در ریاضیات می گیرم.
4. من عملکرد بدی در ریاضیات دارم.

انگلیسی
1.من به سرعت مطالب را در کلاس یاد می گیرم
2.انگلیسی یکی از بهترین مباحث درسی من است.
3.من نمرات خوبی در انگلیسی می گیرم.
4.من در کلاس انگلیسی ناامید هستم.
 
نمره گذاری
همیشه نادرست، اغلب نادرست، گاهی نادرست، گاهی درست، اغلب درست، همیشه درست
این پرسشنامه برای دو درس پیشنهاد شده است که می توان نام درس را تغییر داد.