پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه پرخاشگری

1

پرسشنامه پرخاشگری
توضیحات
نظرات کاربران

پرسشنامه پرخاشگری

آرنولد اچ. باس، و مارک پری

Aggression Questionnaire (AQ)

سنجش چهار جنبه از پرخاشگری

مشخص کنید هر یک از عبارات زیر تا چه حد گویای خصوصیت شما است. برای این منظور از اعداد زیر استفاده کنید و مرتبه متناسب اب خود را در سمت راست هر پرسش بنویسید.
1= کاملا خلاف خصوصیات من است
2= تا حدی خلاف خصوصیات من است .
3= فقط اندکی گویای خصوصیت من است
4= تا حدی گویای خصوصیت مت است
5= کاملا گویای خصوصیت من است
لطفا نظر خود را با استفاده از اعداد فوق در سمت راست هر سوال بنویسد ._____ 1. هر چند وقت یک بار نمی توانم جلوی خود را از ضربه زدن به دیگری بگیرم.
_____ 2. وقتی با دوستانم مخالف باشم، نظرم را صریح و بی پرده به آن ها می گویم.
_____ 3. زود از کوره در می روم، اما زود هم بر آن غلبه می کنم.
_____ 4. گاهی حسادت مرا از پا در می آورد.
_____ 5. اگر به قدر کافی تحریک شوم، ممکن است دیگری را کتک بزنم.
_____ 6. معمولا با سایر مردم مخالفت می کنم.
_____ 7. وقتی احساس ناکامی می کنم، عصبانیت خود را نشان می دهم.
_____ 8. گاهی احساس می کنم در زندگی با من سخت و غیر منصفانه رفتار شده است.
_____ 9. اگر کسی مرا بزند، من او را می زنم.
_____ 10. اگر مردم مرا ناراحت کنند ، ممکن است نظرم را درباره آن ها به ایشان بگویم.
_____ 11. گاهی احساس می کنم مانند یک بشکه باروت آماده انفجارم.
_____ 12. به نظر می رسد سایر مردم همیشه در حال استفاده از "وقت تنفس" هستند. (استراحت برای شروع مجدد)
_____ 13. من کمی بیش از یک آدم معمولی دعوا می کنم.
_____ 14. اگر کسی با من مخالفت کند نمی توانم از بحث کردن با او خودداری کنم.
_____ 15. بعضی از دوستانم فکر می کنند من آدم عجول و کم تحملی هستم.
_____ 16. تعجبم که چرا گاهی این قدر از بعضی چیزها عصبانی و برآشفته می شوم.
_____ 17. اگر لازم باشد برای حفظ حقوق خودم دست به خشونت بزنم ، این کا را می کنم.
_____ 18. دوستانم می گویند که من دنبال بحث و جدل می گردم.
_____ 19. گاه بدون هیچ دلیل موجهی از کوره در می روم.
_____ 20. می دانم که دوستانم پشت سر من حرف می زنند.
_____ 21. بعضی آدم ها آن قدر به من فشار می آورند تا با آن ها دست به گریبان شوم.
_____ 22. راحت نمی توانم حالات خودم را کنترل کنم.
_____ 23. نسبت به غریبه هایی که "خیل خوش برخوردند" ، ظنین هستم.
_____ 24. به نظر من هیچ دلیل قانع کننده ای برای کتک زدن دیگری وجود ندارد.
_____ 25. گاهی احساس می کنم که آدم ها پشت سرم به من می خندند.
_____ 26. کن کسانی را که می شناسم ، تهدید کرده ام.
_____ 27. اگر کسی خیلی دلچسب و مهربان باشد، شک می کنم که چه می خواهد.
_____ 28. اتفاق افتاده که آن قدر عصبانی شده ام که دست به شکستن اشیا زده ام.
_____ 29. من آدم خونسردی هستم.

ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت 1387