پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی و خانوادگی جوانان

1

توضیحات
نظرات کاربران

Young Adult Family Inventory of Life Events and Changes. (YA-FILES)

سنجیدن استرس در بزرگسالان جوان

لطفا در هریک تغییرات اجمالی خانواده را بخوانید و مشخص کنید که آیا این تغییر در 6 ماه گذشته در خانواده شما رخ داده است یا خیر.

با گذاشتن علامت ، با توجه مقیاس زیر یکی از سه پاسخ را انتخاب کنید.
1) بله، این تغییر شخصا برای خودم اتفاق افتاده است.
2) بله ، این تغییر برای یکی از اعضای خانواده (ولی نه من) اتفاق افتاده است.
3) خیر، این تغییر برای هیچ یک از اعضای خانواده من اتفاق نیفتاده است.

خانواده به گروهی از اشخاص اطلاق می شود که با ازدواج، خون یا فرزندخواندگی به هم پیوند خورده اند، خواه با هم زندگی کنند و یا از هم دور باشند. یک خانواده ، ناپدری، نامادری، نابرادری، ناخواهری و مادرخوانده یا پدر خوانده را نیز شامل می شود.
لطفا در نظر داشته باشیدکه در این پرسشنامه کلمات پدر، مادر، برادر و نظایر آن به معنی نامادری ، ناپدری، پدر خوانده یا مادر خوانده، قیم، و نظایر آن نیز هست.

با گزینه های زیر مشخص کنید در 6 ماه گذشته کدام از این تفییرات در خانواده شما رخ داده است؟
1) بله        2) بله اما نه برای من       3) خیر

1-یکی از اعضای خانواده من کار تازه ای شروع کرده است.
2-یکی از والدینم شغل خود را ازدست داده و یا رها کرده است.
3-والدینم طلاق گرفته، ویا باقهر، از هم جدا هستند.
4-یکی از والدینم ازدواج مجدد داشته است.
5-یکی از اعضای خانواده ام ازدواج کرده است.
6-خانواده ام متوجه شده که یکی از اعضای آن اختلال یادگیری دارد.
7-والدینم کودکی را به فرزندی قبول کرده اند.
8-یکی از اعضای خانواده ام، وارد دوره راهنمایی یا دبیرستان شده است.
9-یکی از کودکان یا نوجوانان خانواده وارد دانشگاه، کارآموزی شغلی یا نیروهای مسلح شده است.
10-یکی از والذینم شروع به تحصیل کرده است.
11-برادر یا خواهرم خانه را ترک کرده است.
12-یکی از اعضای جوان ، ولی بزرگسال خانواده ، وارد دانشگاه، کارآموزی شغلی یا نیروهای مسلح شده است.
13-یکی از والدینم یا هردوی آن ها شغل خود را تغییر داده یا شغل تازه ای شروع کرده اند.
14- خانواده به منزل تازه ای نقل مکان کرده است.
15-یکی از اعضای مجرد خانواده باعث بی آبرویی شده است.
16-یک عضو خانواده اقدام به سقط جنین کرده است.
17-برادر یا خواهری متولد شده است.
18-یک عضو مجرد خانواده دوستی از جنس مخالف پیدا کرده است.
19-خانواده به علت فقر تحت قیمومیت تامین اجتماعی یا کمک های دولتی قرار گرفته است.
20-خانواده از آتش سوزی، سرقت، ورشکستگی، یا سایر فاجعه ها صدمه دیده یا نابود شده است.
21-برادر یا خواهری فوت شده است.
22-پدر یا مادر فوت شده اند.
23-یک خویشاوند نزدیک فوت شده است.
24-یکی از دوستان یا اعضای خانواده نزدیک فوت شده است.
25-یکی از اعضای خانواده یا دوستان نزدیک خانواده "اقدام به خودکشی"، یا خودکشی منجر به فوت داشته است.
26-یک عضو خانواده شدیدا یسمار یا مصدوم شده است.
27-یک عضو خانواده در بیمارستان بستری شده است.
28-یکی از اعضای خانواده معلولیت جسمی پیدا کرده یا دچار بیماری دراز مدتی (مانند آسم) شده است.
29-یک عضو خانواده مشکل عاطفی پیدا کرده است.
30-یکی از پدر یا مادر بزرگ ها شدیدا بیمار شده است.
31-پدر یا مادر مسوولیت بیشتری برای مراقبت از پدر بزرگ یا مادر بزرگ پیدا کرده است.
32-یکی از اعضای خانواده فرار کرده است.
33-خانواده به علت چک بی محل یا هزینه، زیر بار بدهی رفته است.
34-هزینه های خانواده به علت مراقبت های پزشکی، خوراک، پوشاک و سوخت (گاز، نفت و مانند آن ها) افزایش یافته است.
35-اوقات دور بودن پدر یا مادر از خانواده زیاد شده است.
36-یک عضو بزرگسال ولی جوان خانواده در مقابل همکاری و همراهی با خانواده مقاومت می کند.
37-بحث و جدل والدین افزایش یافته است.
38-بحث و جدل نوجوانان خانواده با یکدیگر زیاد شده است.
39-بین والدین و جوانان بحث و ناراحتی بر سر ظاهر افراد (مانند لباس یا ارایش مو) زیاد شده است.
40-بحث بر سر کار کردن در خانه زیاد شده است.
41-یک عضو خانواده از دارو یا مواد مخدر(بدون تجویز دکتر) استفاده می کند.
42-یک عضو خانواده مشروب زیادی می خورد.
43-نوجوان یا جوان خانواده از مدرسه اخراج شده یا ترک تحصیل کرده است.
44-بین والدین و جوانان بحث و ناراحتی بر سر مصرف سیگار، الکل یا مواد مخدر زیاد شده است.
45-یکی از اعضای خانواده به زندان یا مرکز اصلاح و تربیت افتاده است.
46-یک عضو خانواده مورد سرقت یا حمله(جسمی و جنسی) قرار گرفته است.