پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان

1.00

توضیحات
نظرات کاربران

پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی

Preschool Children Behavioral Disorder
لطفا عبارت زیر را بخوانید و هر کدام از نشانه ها را با توجه به مقیاس زیر مشخص کنید.
1= هرگز ... 2= بعضی اوقات ...3= بیشتر اوقات
1.     لج می کند.
2.     روی صندلی وول می خورد.
3.     گستاخ است و مشاجره می کند.
4.     نظم کارها را به هم می زند و بی نظمی ایجاد می کند.
5.     می گوید هیچ کس دوستش ندارد.
6.     تنها به نظر می رسد.
7.     پرخاشگری دارد.
8.     اشیای خود و دیگران را خراب می کند.
9.     نافرمان است.
10.افسرده به نظر می رسد.
11.دربازیهای گروهی شرکت می کند.
12.بهانه می گیرد و گریه می کند.
13.نسبت به مهد کودک بی علاقه است.
14.بچه گانه تر از سنش صحبت می کند.
15.اجازه می دهد بچه ها او را به هرکاری وادار کنند.
16.خواست های او فورا باید برآورده شود.
17.تکالیف را بدون کمک انجام می دهد.
18.تکالیف را به درستی انجام می دهد.
19.نوبت را رعایت می کتد.
20.دستورالعمل ها را به دقت گوش می کند.
21.در زمان معین کارش را تمام می کند.
22.انتقاد را می پذیرد.
23.وسایل را تمیز و مرتب در جای خود می گذارد.
24.با اکراه و گریه به مهد کودک می آید.
25.برای جلب توجه معلم به او می چسبد.
26.به سایر کودکان زور می گوید.
27.قیافه ای اخمو و گرفته دارد.
ساعتچی. محمود ، کامکاری. کامبیز، عسکریان. مهناز . آزمونهای روان شناختی . نشر ویرایش . 1389