پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه مشارکت در مدیریت و مالکیت

1

توضیحات
نظرات کاربران

به سوالات با گزینه های زیر پاسخ دهید.
1) کاملاً موافقم     2) خیلی موافقم    3) موافقم      4) نظری ندارم    5) مخالفم       6) خیلی مخالفم    7) کاملا مخالفم
 
1- کارکنان مدرسه باید بطور مستقیم در بررسی عملکرد مدرسه همکاری نمایند.
2- اعضای مدرسه باید تصمیم‌های عملی را خود بگیرد.    
3- ساختار مدارس باید بصورت مشورتی توام با خلاقیت باشد.    
4- فرایندهای تصمیم گیری در مدرسه می‌بایست مبتنی بر همفکری و اشتراک‌مساعی معلمان باشد.
5- مدیران و کارکنان مدرسه در مورد تجهیزاتی که باید تامین شوند مشترکاً به توافق می‌رسند.
6- مدیر در مدرسه می‌بایست مسئولیت تصمیم گیری هر یک از کارکنان خود را به خودشان واگذار کند.    
7- مدیر مدرسه باید با کارکنان در انجام وظایفشان همکاری کند.    
8- توجیه دلایل تصمیمات اخذ شده در مدرسه برای کارکنان ضروری است.
9- سپردن اداره مدرسه در قالب قرارداد در زمانی مشخص به مدیران و معلمان موجب بهره‌وری آموزشی می‌شود.     
10- مدارسی از موفقیت بیشتر برخوردار هستند که مدیران و معلمان آن در سود سهام مدرسه مشارکت داده شوند.       
11- مشارکت وسیله‌ای است برای انجام کار با کیفیت.            
12- همه افراد برای انجام وظایفشان توان لازم را دارند.                         
13- ارزش‌های حاکم بر مدرسه انعکاس رفتار همه اعضاء است.         
14- وقتی از مدرسه من انتقاد ‌شود به دفاع از آن می‌پردازم.    
15- انسان معمولاً در جستجوی اختیارات ناشی از مسئولیت است.
16- انسانها  در سطوح مختلف توانایی قبول مسئولیت برای تغییر و نوآوری را دارند.
17- فرصت مسئولیت دادن به افراد باعث افزایش کارایی می شود.                         
18- من احساس می‌کنم که موفقیت مدرسه موفقیت خودم است.
19- تامین حداکثر رضایت والدین مهمترین عامل پیشرفت مدرسه است.                 
20- برای کارکنان فرصت های مسئولیت داشتن موجب انگیزه می شوند. 
21- من احساس می‌کنم که به این مدرسه تعلق دارم.
22- مدیر باید به کارکنان خود در انجام کارها، اعتماد داشته باشد.  
23- من بطور کلی از بودن در این مدرسه احساس راحتی می‌کنم.
24- مدیر به کارکنان فرصت می‌دهد کارها را به روشی که خودشان مطلوب می‌دانند انجام دهند.                      
25- مدیر به کارکنان فرصت نوآوری و ابتکار می‌دهد.                                             
26- مدیریت براساس شایستگی افراد می‌تواند از شخصی به شخص دیگر واگذار شود.
27- مدیر مدرسه منافع تمامی ذینفعان آموزشی(والدین، معلمان، کارکنان و سایرین) را به حداکثر می‌رساند.
28- مدیر باید ایده‌ها را ترغیب کند.
29- نقش مدیر در مدرسه آماده کردن زمینه مناسب جهت توسعه سریع دانش است.
30- مدیر باید با ارائه نظرات خود در گروه بازخورد آنرا از سوی همکاران دریافت کند.                                        
31- مدیر می‌کوشد کارها بسرعت انجام شوند.                                           
32- اگر ببینم که کاری در مدرسه غلط انجام می‌شود اعتراض خود را بیان می‌کنم.
33- این مدرسه را مانند خانه خود می‌دانم.       
34- مدیر به کارکنان اجازه می‌دهد در حل مسائل قوه قضاوت خویش را بکارگیرند.       
35- اشخاص می‌توانند بر اساس شخصیت خویش بر رفتار زیردستان اثر بگذارند.
36- می‌توانم تاثیر مثبتی در این مدرسه بگذارم.   
37- یک مدرسه بدون دانش نمی‌تواند به سازماندهی اثربخش خود بپردازد.    
38- ایجاد تعهد با مشارکت دادن افراد در کارها ممکن می‌شود.     
39- اطلاعات مربوط به محیط کار باید در دسترس همه کارکنان مدرسه قرار گیرد.             
40- مدیران باید اهداف راهبردی مدرسه را در اختیار همه کارکنان مدرسه قرار دهند.
41- آشنا ساختن زیردستان با وظایف قانونی یکی از مهمترین عوامل پیشرفت مدیر است.
42- اداره مدرسه بصورت تیمی موجب همکاری اعضا برای حل مسائل می‌شود. 
43- مدیر باید به افراد اجازه بروز احساسات و صراحت بدهد.
44- به عملکرد مدرسه خود اطمینان دارم.
45- مدیر همچون مربی عمل می‌کند یعنی به کارکنان آموزش داده و آنها را رشد می‌دهد.
46- مدیر باید ابتکارات کارکنان را برانگیخته و آنها را تشویق ‌کند.
47- مدیر به کارکنان اختیار می‌دهد تا تصمیمهای مهم را با توجه به محدودیتهای تعیین شده اتخاذ کنند.
48- کارکنان بدون توجه به سطوح و کارکردها با یکدیگر کار می‌کنند.
49- تمایل دارم طرحهای‌ خود را از استفاده دیگران در محیط کار حفظ کنم.
50- کارکنان در تصمیم‌گیریهایی مداخله می‌کنند که بر کار‌شان تاثیر مثبت بگذارد.
51- مدیر با ایجاد محیطی مشارکتی موجب انگیزه در محیط کار می‌شود.
52- مدیر باید هرچه بیشتر در میان اعضاء ظاهر شود.
53- کارکنان صرفنظر از سطح و موقعیت هم، از یکدیگر چیز یاد می‌گیرند.
54- تعامل بین افراد از مهمترین عوامل موثر بر کارایی در مدرسه است.   
55- شرکت کارکنان در تصمیم گیری امری ضروری است.
56- ایجاد روابط صمیمی مدیر با معلمان تنش‌ها و تعارضات را در مدرسه به حداقل می‌رساند.
57- ارتقاء قابلیت خودگردانی کارکنان از اهداف یک مدیر است.  
58- من تلاش خواهم کرد که از درستکاری رئیس خود مطمئن شوم.
59- مهارتها و شایستگی‌های کارکنان، سرمایه مدرسه را تشکیل می‌دهد.  
60- تمامی ذینفعان آموزشی(والدین، معلمان، کارکنان و سایرین) می‌توانند همکاران موثری برای مدیر باشند.
61- افراد در مشاغل مورد علاقه خود خلاق بوده و راه خود را پیدا می کنند.
62- کارکنان قابلیت آن را دارند که بدون نیاز به حمایت یا هدایت، وظایف خود را انجام دهند.   
63- می‌توانم در موفقیت مدرسه خود سهیم شوم.
64- هر فردی در قلمرو وظائف خویش تصمیم‌گیرنده است.  
65- مدیر با زیردستان به شکل گروهی ملاقات می‌کندو تصمیم با کمک گروهها اتخاذ می‌شود.
66- کارکنان به صورت فعال نیازهای مهارتی خود را تقویت می‌کنند.
67- حتی افراد سطح پایین در مدرسه می توانند با داشتن مسئولیت در محیط کار جوابگوی وظایف محوله باشند.
68- افراد به شغل خود تعهد دارند، حال چه مسئولین مراقب باشند یا نباشند. 
69- عضویت در این مدرسه به هویتم کمک می‌کند.                        
70- افراد می توانند رفتار خود را در جهت نیل به هدفهای مدرسه هدایت کنند.   
71- تنش، لازمه کار مدیریتی است و باید ازآن استقبال کرد.
72- تشویق کارکنان در جمع موجب افزایش رفتار مثبت آنان می شود.
73- مدیر باید اختیارات لازم را برای انجام کارها به کارکنان محول کند.
74- اگر ببینم در مدرسه خود کاری به غلط انجام می‌شود نسبت به مدرسه خود دلسرد نمی‌شوم.
75- کارکنان فعالانه قابلیت‌های بین فردی را افزایش می‌دهند.
76- پرورش خلاقیت کارکنان، با آزاد گذاشتن آنان در انجام کار خویش مرتبط است.
77- سرمایه‌ای که مدیران و معلمان از سوی خود بمنظور مشارکت در اداره مدرسه هزینه کنند باعث انگیزه آنان می‌شود.
78- کارکنان از طریق مشارکت وکسب پاداشهای اقتصادی برانگیخته می‌شوند.
79- مدیر باید آموزش کارکنان را مورد تشویق قرار دهد.
80- کار در جهت اهداف مدرسه لذت بخش است.
81- کارکنان در تمامی موارد به یکدیگر آموزش می‌دهند.
82- افرادی که با آنها کار می‌کنم نباید به حریم کاری من وارد شوند.
83- باید تجربیات خود را از دسترس دیگران در محیط کار حفظ کنم.
84- افراد در محیط کار دخالتی در طرح‌های ارائه شده‌ام نباید داشته باشند.