پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه مشارکت در مدیریت و مالکیت

1.00

توضیحات
نظرات کاربران

به سوالات با گزینه های زیر پاسخ دهید.
1) کاملاً موافقم     2) خیلی موافقم    3) موافقم      4) نظری ندارم    5) مخالفم       6) خیلی مخالفم    7) کاملا مخالفم
 
1- کارکنان مدرسه باید بطور مستقیم در بررسی عملکرد مدرسه همکاری نمایند.
2- اعضای مدرسه باید تصمیم‌های عملی را خود بگیرد.    
3- ساختار مدارس باید بصورت مشورتی توام با خلاقیت باشد.    
4- فرایندهای تصمیم گیری در مدرسه می‌بایست مبتنی بر همفکری و اشتراک‌مساعی معلمان باشد.
5- مدیران و کارکنان مدرسه در مورد تجهیزاتی که باید تامین شوند مشترکاً به توافق می‌رسند.
6- مدیر در مدرسه می‌بایست مسئولیت تصمیم گیری هر یک از کارکنان خود را به خودشان واگذار کند.    
7- مدیر مدرسه باید با کارکنان در انجام وظایفشان همکاری کند.    
8- توجیه دلایل تصمیمات اخذ شده در مدرسه برای کارکنان ضروری است.
9- سپردن اداره مدرسه در قالب قرارداد در زمانی مشخص به مدیران و معلمان موجب بهره‌وری آموزشی می‌شود.     
10- مدارسی از موفقیت بیشتر برخوردار هستند که مدیران و معلمان آن در سود سهام مدرسه مشارکت داده شوند.       
11- مشارکت وسیله‌ای است برای انجام کار با کیفیت.            
12- همه افراد برای انجام وظایفشان توان لازم را دارند.                         
13- ارزش‌های حاکم بر مدرسه انعکاس رفتار همه اعضاء است.         
14- وقتی از مدرسه من انتقاد ‌شود به دفاع از آن می‌پردازم.    
15- انسان معمولاً در جستجوی اختیارات ناشی از مسئولیت است.
16- انسانها  در سطوح مختلف توانایی قبول مسئولیت برای تغییر و نوآوری را دارند.
17- فرصت مسئولیت دادن به افراد باعث افزایش کارایی می شود.                         
18- من احساس می‌کنم که موفقیت مدرسه موفقیت خودم است.
19- تامین حداکثر رضایت والدین مهمترین عامل پیشرفت مدرسه است.                 
20- برای کارکنان فرصت های مسئولیت داشتن موجب انگیزه می شوند. 
21- من احساس می‌کنم که به این مدرسه تعلق دارم.
22- مدیر باید به کارکنان خود در انجام کارها، اعتماد داشته باشد.  
23- من بطور کلی از بودن در این مدرسه احساس راحتی می‌کنم.
24- مدیر به کارکنان فرصت می‌دهد کارها را به روشی که خودشان مطلوب می‌دانند انجام دهند.                      
25- مدیر به کارکنان فرصت نوآوری و ابتکار می‌دهد.                                             
26- مدیریت براساس شایستگی افراد می‌تواند از شخصی به شخص دیگر واگذار شود.
27- مدیر مدرسه منافع تمامی ذینفعان آموزشی(والدین، معلمان، کارکنان و سایرین) را به حداکثر می‌رساند.
28- مدیر باید ایده‌ها را ترغیب کند.
29- نقش مدیر در مدرسه آماده کردن زمینه مناسب جهت توسعه سریع دانش است.
30- مدیر باید با ارائه نظرات خود در گروه بازخورد آنرا از سوی همکاران دریافت کند.                                        
31- مدیر می‌کوشد کارها بسرعت انجام شوند.                                           
32- اگر ببینم که کاری در مدرسه غلط انجام می‌شود اعتراض خود را بیان می‌کنم.
33- این مدرسه را مانند خانه خود می‌دانم.       
34- مدیر به کارکنان اجازه می‌دهد در حل مسائل قوه قضاوت خویش را بکارگیرند.       
35- اشخاص می‌توانند بر اساس شخصیت خویش بر رفتار زیردستان اثر بگذارند.
36- می‌توانم تاثیر مثبتی در این مدرسه بگذارم.   
37- یک مدرسه بدون دانش نمی‌تواند به سازماندهی اثربخش خود بپردازد.    
38- ایجاد تعهد با مشارکت دادن افراد در کارها ممکن می‌شود.     
39- اطلاعات مربوط به محیط کار باید در دسترس همه کارکنان مدرسه قرار گیرد.             
40- مدیران باید اهداف راهبردی مدرسه را در اختیار همه کارکنان مدرسه قرار دهند.
41- آشنا ساختن زیردستان با وظایف قانونی یکی از مهمترین عوامل پیشرفت مدیر است.
42- اداره مدرسه بصورت تیمی موجب همکاری اعضا برای حل مسائل می‌شود. 
43- مدیر باید به افراد اجازه بروز احساسات و صراحت بدهد.
44- به عملکرد مدرسه خود اطمینان دارم.
45- مدیر همچون مربی عمل می‌کند یعنی به کارکنان آموزش داده و آنها را رشد می‌دهد.
46- مدیر باید ابتکارات کارکنان را برانگیخته و آنها را تشویق ‌کند.
47- مدیر به کارکنان اختیار می‌دهد تا تصمیمهای مهم را با توجه به محدودیتهای تعیین شده اتخاذ کنند.
48- کارکنان بدون توجه به سطوح و کارکردها با یکدیگر کار می‌کنند.
49- تمایل دارم طرحهای‌ خود را از استفاده دیگران در محیط کار حفظ کنم.
50- کارکنان در تصمیم‌گیریهایی مداخله می‌کنند که بر کار‌شان تاثیر مثبت بگذارد.
51- مدیر با ایجاد محیطی مشارکتی موجب انگیزه در محیط کار می‌شود.
52- مدیر باید هرچه بیشتر در میان اعضاء ظاهر شود.
53- کارکنان صرفنظر از سطح و موقعیت هم، از یکدیگر چیز یاد می‌گیرند.
54- تعامل بین افراد از مهمترین عوامل موثر بر کارایی در مدرسه است.   
55- شرکت کارکنان در تصمیم گیری امری ضروری است.
56- ایجاد روابط صمیمی مدیر با معلمان تنش‌ها و تعارضات را در مدرسه به حداقل می‌رساند.
57- ارتقاء قابلیت خودگردانی کارکنان از اهداف یک مدیر است.  
58- من تلاش خواهم کرد که از درستکاری رئیس خود مطمئن شوم.
59- مهارتها و شایستگی‌های کارکنان، سرمایه مدرسه را تشکیل می‌دهد.  
60- تمامی ذینفعان آموزشی(والدین، معلمان، کارکنان و سایرین) می‌توانند همکاران موثری برای مدیر باشند.
61- افراد در مشاغل مورد علاقه خود خلاق بوده و راه خود را پیدا می کنند.
62- کارکنان قابلیت آن را دارند که بدون نیاز به حمایت یا هدایت، وظایف خود را انجام دهند.   
63- می‌توانم در موفقیت مدرسه خود سهیم شوم.
64- هر فردی در قلمرو وظائف خویش تصمیم‌گیرنده است.  
65- مدیر با زیردستان به شکل گروهی ملاقات می‌کندو تصمیم با کمک گروهها اتخاذ می‌شود.
66- کارکنان به صورت فعال نیازهای مهارتی خود را تقویت می‌کنند.
67- حتی افراد سطح پایین در مدرسه می توانند با داشتن مسئولیت در محیط کار جوابگوی وظایف محوله باشند.
68- افراد به شغل خود تعهد دارند، حال چه مسئولین مراقب باشند یا نباشند. 
69- عضویت در این مدرسه به هویتم کمک می‌کند.                        
70- افراد می توانند رفتار خود را در جهت نیل به هدفهای مدرسه هدایت کنند.   
71- تنش، لازمه کار مدیریتی است و باید ازآن استقبال کرد.
72- تشویق کارکنان در جمع موجب افزایش رفتار مثبت آنان می شود.
73- مدیر باید اختیارات لازم را برای انجام کارها به کارکنان محول کند.
74- اگر ببینم در مدرسه خود کاری به غلط انجام می‌شود نسبت به مدرسه خود دلسرد نمی‌شوم.
75- کارکنان فعالانه قابلیت‌های بین فردی را افزایش می‌دهند.
76- پرورش خلاقیت کارکنان، با آزاد گذاشتن آنان در انجام کار خویش مرتبط است.
77- سرمایه‌ای که مدیران و معلمان از سوی خود بمنظور مشارکت در اداره مدرسه هزینه کنند باعث انگیزه آنان می‌شود.
78- کارکنان از طریق مشارکت وکسب پاداشهای اقتصادی برانگیخته می‌شوند.
79- مدیر باید آموزش کارکنان را مورد تشویق قرار دهد.
80- کار در جهت اهداف مدرسه لذت بخش است.
81- کارکنان در تمامی موارد به یکدیگر آموزش می‌دهند.
82- افرادی که با آنها کار می‌کنم نباید به حریم کاری من وارد شوند.
83- باید تجربیات خود را از دسترس دیگران در محیط کار حفظ کنم.
84- افراد در محیط کار دخالتی در طرح‌های ارائه شده‌ام نباید داشته باشند.