پرسشنامه ها

پرسشنامه مقیاس زوجی انریچ 35 سوالی

5

این پرسشنامه 35 پرسش چند گزینه ای دارد که برای ارزیابی زمینه های بالقوه مشکل زا یا شناسایی زمینه های قوت در رابطه زناشویی به کار می رود.از این پرسش نامه برای تشخیص زوج هایی استفاده می شو

روایی پایایی: - دارد
بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها - دارد
روایی و اعتبار: - دارد
نمره گذاری: - دارد
تعداد سوالات - 35
۱۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰ تومان
تخفیف %20

ساعات تماس: از 10 صبح تا 11 شب
پشتیبانی تلگرام:
عضویت در کانال تلگرام:
پشتیبانی واتس اپ:
پرسشنامه مقیاس زوجی انریچ 35 سوالی
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

تفسیر و شیوه نمره گذاری پرسشنامه رضایت زناشویی و مقیاس زوجی انریچ

این پرسشنامه 35 پرسش چند گزینه ای دارد که برای ارزیابی زمینه های بالقوه مشکل زا یا شناسایی زمینه های قوت در رابطه زناشویی به کار می رود.از این پرسش نامه برای تشخیص زوج هایی استفاده می شود که به مشاوره وتقویت رابطه خود نیاز دارد و برای هریک پرسش های 5 گزینه ای وجود دارد که چنین است: کاملاً موافقم، موافقم، نه موافق نه مخالف، مخالفم وکاملاً مخالفم. نمره گذاری به صورت 1 2،،3، 4، 5 است و نمره بالا نشان دهنده رضایت مندی زناشویی است .

 

مولفه های پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

 مولفه های ده گانه آن: (رضایت، موضوع های شخصیتی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، مدیریت مالی، فعالیت های مربوط به اوقات فراغت، روابط جنسی، ازدواج و فرزندان، بستگان و دوستان و جهت گیری مذهبی).
پرسش نامه ی زوجی اینریچ توسط دیوید السون و امی السون در سال 2000 روی 25501 زوج متاهل اجرا شد. ضریب آلفای پرسشنامه برای خرده مقیاس های رضایت زناشویی، ارتباط، حل تعارض، و تحریف آرمانی به ترتیب از این قرار است 86/0، 80/0، 84/0، 83/0 و اعتبار بازآزمایی پرسش نامه ی برای هر خرده آزمون به ترتیب 86/0، 81/0، 90/0، 92/0 بوده است. ضریب آلفای پرسشنامه در پژوهش آسوده (1389) با تعداد 365 زوج «730 نفر» به ترتیب برابر 68/0 (با حذف سوال 24 آلفا 78/0 می-شود)، 78/0، 62/0 و 77/0 به دست آمد.

 

 

 

 

روایی و پایایی پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

•    نتایج مربوط به پایایی 
جدول شماره (3-3): پایایی مقیاس زوجی اینریچ در گروه آزمایش و کنترل
گروه    تعداد آزمودنی ها    همسانی درونی
(آلفای کرونباخ)    تعداد ماده
آزمایش    25    80%    35
کنترل    25    96%    35

ضریب همسانی درونی (آلفای کرونباخ) این پرسش نامه، در این تحقیق درگروه آزمایش (25 نفر حجم نمونه)و کنترل (25 نفر حجم نمونه) به ترتیب عبارت است از 80/0 و 96/0 که قابل قبول است. 

42

•    نتایج مربوط به روایی 
روایی محتوا
سلیس و روان بودن و توانایی مجموعه عبارات در اندازه گیری متغیرهای مربوطه مورد تایید اساتید راهنما و مشاور قرار گرفته است. 

روایی تفکیکی 
نتایج آزمون t بیانگر تفاوت معنادار نمرات مقیاس زوجی اینریچ در دو گروه کنترل و آزمایش می باشد. این قدرت ایجاد کننده تفاوت توسط این پرسش نامه، نشان دهنده روایی تفکیکی آن است. به عبارت دیگر این پرسش نامه ی قادر است تاثیر آموزش مهارت های مثبت اندیشی را به طور معناداری آشکار کند.

 • روایی پایایی:
  دارد
 • بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها
  دارد
 • روایی و اعتبار:
  دارد
 • نمره گذاری:
  دارد
 • راهنمای تفسیر:
  دارد
 • تعداد صفحات
  6
 • نوع فابل:
  PDF | Word
 • حجم قایل
  .69 MB
 • تعداد سوالات
  35