پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه مقیاس سازگاری زن و شوهر

1.00

پرسش نامه سازگاری اسپانیر یک ابزار 32 سوالی برای ارزیابی کیفیت رابطه ی زناشویی ازنظر زن یا شوهر یا هر دو  نفری است که با هم زندگی می کنند . این ابزار برای دو هدف ساخته شده است . می توان با به دست آوردن کل نمرات، از این ابزار برای اندازه گیری رضایت کلی دریک رابطه صمیمانه استفاده کرد. تحلیل عاملی نشان می دهد که این مقیاس چهار بعد رابطه را می سنجد. این چهار بعد از این قرارند:رضایت دونفری، همبستگی دو نفری، توافق دو نفری و ابراز محبت .


ساعات تماس: از 10 صبح تا 11 شب
پشتیبانی تلگرام:
عضویت در کانال تلگرام:
پشتیبانی واتس اپ:
توضیحات
نظرات کاربران

پرسش نامه سازگاری اسپانیر یک ابزار 32 سوالی برای ارزیابی کیفیت رابطه ی زناشویی ازنظر زن یا شوهر یا هر دو  نفری است که با هم زندگی می کنند . این ابزار برای دو هدف ساخته شده است . می توان با به دست آوردن کل نمرات، از این ابزار برای اندازه گیری رضایت کلی دریک رابطه صمیمانه استفاده کرد. تحلیل عاملی نشان می دهد که این مقیاس چهار بعد رابطه را می سنجد. این چهار بعد از این قرارند:رضایت دونفری، همبستگی دو نفری، توافق دو نفری و ابراز محبت .

پایایی پرسش نامه سازگاری اسپانیر

نمره ی کل مقیاس با آلفای کرانباخ 96%از همسانی درونی خوبی برخوردار است. همسانی درونی خرده مقیاس ها بین خوب تا عالی است. رضایت دونفری94% ، همبستگی دو نفری81% ، توافق دو نفری 90% و ابراز محبت 73% (ثنایی، 1379).دراین پژوهش نیز ازطریق آلفای کرانباخ پایایی این مقیاس 94% به دست آمد.

روایی پرسشنامه سازگاری اسپانیر

این مقیاس با روش های منطقی روایی محتوا چک شد. مقیاس سازگاری زن وشوهر با قدرت تمییز دادن زوج های متاهل ومطلقه درهرسوال ، روایی خود را برای گروه های شناخته شده نشان داده است. این مقیاس از روایی همزمان نیز برخوردار است وبا مقیاس رضایت زناشویی لاک-والاس همبستگی دارد (ثنایی، 1379). درایران نیزاین مقیاس درسال1374 توسط آموزگار و حسین نژاد هنجاریابی شده است . این مقیاس با روش بازآزمایی وبا فاصله ی 10 روز روی نمونه ای متشکل از 120نفراز زوج ها (60 مرد و 60 زن) اجرا گردید وبرای میزان همبستگی از روش گشتاوری پیرسون استفاده شد. ضریب همبستگی بین نمرات زوج ها طی دوبار اجرا درکل نمرات 86%، مقیاس رضایت زناشویی68%، مقیاس همبستگی دونفری75%، مقیاس توافق دونفری71% و مقیاس ابراز محبت 61% به دست آمده است.

شیوه ی نمره گذاری پرسش نامه سازگاری اسپانیر

مقیاس نمره گذاری زن وشوهر سه نوع مقیاس متفاوت رتبه بندی به دست می دهد. نمرات بالاتر نشان دهنده ی رابطه بهتر وسازگارتراست. سوالات خرده مقیاس ها از این قراراست:

رضایت زناشویی: 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 31، 32 ؛ همبستگی دو نفری : 24، 25، 26، 27، 28 ؛ توافق دو نفری : 1، 2، 3، 5، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 ؛ ابراز محبت : 4، 6، 29، 30 . نمره گذاری براساس مقیاس لیکرت انجام می شود.

آیتم های تست سازگاری دو نفری اسپانیر

اکثرمردم درروابط خود اختلافاتی دارند لطفا در مقابل هریک از عبارات زیر میزان تولفق یا عدم توافق خود با همسرتان را با گزارش عدد مناسب در مقابل آن مشخص کنید .

 

543210
توافق دائم داریمتقریبا توافق دائم داریمگاهی توافق داریماغلب اختلاف داریمتقریبا همیشه اختلاف داریمهمیشه اختلاف داریم

 

 

 

گراهام بی . اسپنیر

Dyadic Adjustment Scale
 
اکثر مردم در روابط خود اختلافاتی دارند . لطفا در مقابل هر یک از عبارات زیر میزان توافق یا عدم توافق خود با همسرتان را با گذاردن عددی بر اساس مقیاس زیر ، مشخص کنید . لطفا قبل از کامل کردن پرسشنامه با همسر خود درباره آن ها صحبت نکنید .
5= توافق دائم داریم
4= تقریبا توافق دائم داریم
3= گاهی توافق داریم
2= اغلب اختلاف داریم
1= تقریبا همیشه اختلاف داریم
0= همیشه اختلاف داریم
 
1)           صرف درآمد و امورمالی
2)           تفریحات و تجدید قوا
3)           موضوعات و مسائل مذهبی
4)           ابراز محبت
5)           دوستان
6)           روابط جنسی
7)           رعایت عرف (رفتار صحیح یا مناسب)
8)           فلسفه زندگی
9)           طرز رفتار با والدین و خویشان همسر
10)      مقاصد، هدف ها و چیزهای مهم
11)      مدت زمان با هم بودن
12)      اتخاذ تصمیمات مهم
13)      انجام کارهای خانه
14)      علائق و فعالیت های اوقات فراغت
15)      تصمیمات شغلی و تحصیلی
لطفا با ایتفاده از مقیاس نمره گذاری زیر مشخص کنید که هر یک از موارد زیر چند وقت یک بار بین شما و همسرتان رخ می دهید .
1= همیشه   2= تقریبا همیشه   3= اکثراوقات   4= معمولا   5= بندرت    6= هرگز
16)      چند وقت یک بار به فکر طلاق ، جدایی ، یا پایان دادن به رابطه خود افتاده اید و یا درباره آن بحث کرده اید ؟
17)      چند وقت یک بار شما و همسرتان بعد از دعوا خانه را ترک کرده اید ؟
18)      کلا، چند وقت یک بار فکر کرده اید که همه چیز بین شما و همسرتان به خوبی می گذرد؟
19)      آیا به همسر خود اعتماد و اطمینان دارید؟
20)      آیا اتفاق افتاده است که از ازدواج خود متاسف باشید ؟
21)      چند وقت یک بار شما و همسرتان دعوا می کنید ؟
22)      چند وقت یک بار شما و همسرتان اعصاب یکدیگر را خرد می کنید ؟
23)      همسر خود را می بوسید ؟
هرروز
تقریبا هر روز
گاهی اوقات
ندرتا
هرگز
4
3
2
1
0
 
24)      آیا شما و همسرتان علایق مشترک خارج از خانه دارید ؟
در تمام موارد
در اکثر موارد
در بعضی موارد
در چند مورد
در هیچ مورد
4
3
2
1
0
 
موارد زیر هر چند وقت یک بار بین شما و همسرتان رخ می دهد ؟
1=هرگز   2= کمتراز یکبار درماه   3=ماهی یک یا دوبار   4= روزی یک بار   5=بیش از روزی یک بار
25)      یک تبادل نظر دلچسب و جذاب
26)      با هم حندیدن
27)      به ارامی درباره چیزی گفتگو کردن
28)      در یک پروژه یا برنامه همکاری کردن
برخی موارد که گاه باعث توافق یا اختلاف زن و شوهر ها می شود، در زیر آمده است . آیا این ها در چند هفته گذشته باعث اختلاف نظر یا مشکلاتی برای شما بوده است ؟ لطفا پاسخ "بله" یا "خیر" را مشخص کنید .
29)      حال و حوصله رابطه جنسی نداشتن : بله() خیر()
30)      ابراز عشق و محبت نکردن : بله() خیر()
31)      موارد زیر نشان دهنده میزان شادکامی در رابطه شماست . نقطه وسط یعنی خشنود یا "شادکام" نشان دهنده میزان شادکامی در اکثر روابط زناشویی است . لطفا با در نظر گرفتن تمام جوانب ، شماره ای را انتخاب کنید که بیش از همه نشان دهنده رابطه شما و همسرتان است .
بسیار ناخشنود
نسبتا ناخشنود
کمی ناخشنود
خشنودیا شادکام
خیلی شادکام
فوق العاده شادکام
عالی
0
1
2
3
4
5
6
 
32)      کدام یک از عبارات زیر بهترین توصیف احساس شما درباره اینده رابطه شماست؟ لطفا عبارت انتخابی خود را با کشیدن دایره دور شماره جلوی آن مشخص کنید .
 
5. مصرانه خواهان موفقیت رابطه خود هستم ، و برای این موفقیت از هر مقدار تلاش خسته و نا امید نمی شوم .
4. خیلی دلم می خواهد ، رابطه ما موفق باشد ، و برای این موفقیت تمام تلاش خود را می کنم.
3. خیلی دلم می خواهد رابطه ما موفق باشد ، و برای این موفقیت به سهم خود تلاش می کنم.
2. خوب است که رابطه ما موفق باشد، اما نمی توانم برای تداوم آن بیش از این تلاش کنم.
1. خوب است که رابطه ما موفق باشد، اما حاضر نیستم برای تداوم آن بیش از این تلاش کنم.
0. امکان موفقیت رابطه ما هرگز وجود ندارد، و برای آن هیچ کار دیگری از من ساخته نیست.