پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه مقیاس عشق

1

توضیحات
نظرات کاربران

عشق چیست؟
عشق یکی از عمیق ترین هیجانات است، آرمانی که فداکاری زیادی برای آن میکنیم . شعرا هزاران سال است که به دنبال بیان کردن عشق در قالب کلمات هستند.
عشق پرشور یا رمانتیک می تواند به دامنهای از هیجانات ذیگر منجر شود، از شادی و شعف گرفته که ممکن است از عشقجدید ناشی شود تا احساسی های حسادت و ترس از طرد شدن. در واقع، پژوهشگران امروزی معتقدند که «عاشق شدن» ما را به سمت هیجاناتی سوق می دهد که از یک انتها به انتهای دیگر، از شادی و شعف به غم و اندوه هنگامی که رابطهٔ عشقی خاتمه .مییابد، نوسان می کند

سبکهای عشق
روانشناسان دریافته اند که عشق مفهوم پیچیده ای است که چندین زمینهٔ تجربه را در برگیرد – هیجانی، شناختی، و انگیزشی. روان شناسان از انواع مختلف عشق و سبکهای متفاوت عشق نیز سخن میگویند. برای مثال، کلاید و سوزان هندریک یک مقیاس نگرش عشق را ساختند که از وجود شش سبک عشق در بین دانشجویان حکایت دارد.

هنجاریابی پرسشنامه مقیاس عشق نورس ایسترن بوسترن
هنجاریابی مقیاس عشق روایی مقیاس عشق به کمک یک نمونه 220 نفری از دانشجویان دوره اول دانشگاه نورس ایسترن با سنین 19 تا 24 سال (سن متوسط :21 سال) تعیین شده است. برای این کار ، ابتدا از دانشجویان خواسته اند که بگویند :”مطمئناًعاشق هستند “، “به احتمال زیاد عاشق هستند ” ، ” به احتمال زیاد عاشق نیستند ” یا ” مطمئناً عاشق نیستند ” . آن گاه از آنها خواسته اند که به سوالات مقیاس عشق ، در ارتباط با کسی که او را دوست دارند ، پاسخ دهند. جدول 1 ، نتایج متوسط هر گروه از دانشجویان را نشان می دهد. چون نتایج دخترها با نتایج پسرها تفاوت نداشته ، یکجا آورده شده است . اگر نتیجه شما در مقیاس عشق 84 باشد ، احساسات شما احتمالاً بین احساسات دانشجویانی که اعلام کرده اند ” مطمئناً عاشق هستند ” و احساسات آنهایی که اعلام کرده اند ” به احتمال زیاد عاشق هستند ” قرار خواهد گرفت.

پرسشنامه مقیاس عشق
پرسشنامه مقیاس عشق آیا عاشق هستید؟ مقیاس عشق زیر در دانشگاه نورس ایسترن بوسترن[1] تهیه شده است. برای مقایسه خود با دانشجویان آن دانشگاه ، فقط باید با در نظر گرفتن معشوق خود ، به این پرسشنامه پاسخ دهید . بعد، نتایج خود را با نتایج پیوستی مقایسه کنید. دستورالعمل: درستی یا عدم درستی سوالات را با درج علامت ضربدر در گزینه مربوطه مشخص نمایید.