پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه خلق و خوی اجتماعی

پرسشنامه خلق و خوی اجتماعی

1.00

توضیحات
نظرات کاربران

پرسشنامه خلق و خوی

Sociability and Activity and Emotionality Scale (EASS). By Arnold Buss & Robert Plomin.
 
به هر عبارت امتیازی از 1 تا 5 تعلق می گیرد، 1 برای عباراتی که با ویژگی های شما هماهنگ نیست و 5 برای عباراتی که کاملا با ویژگی های شما مطابق است .
1.        من دوست دارم با مردم باشم.
 5 4 3 2 1
2.        معمولا به نظر می رسد که من عجله دارم.
 5 4 3 2 1
3.        من به راحتی می ترسم.
 5 4 3 2 1
4.        من غالبا اندوهگین می شوم.
 5 4 3 2 1
5.        وقتی من ناراحت هستم ، اجازه می دهم مردم فورا آن را بدانند.
 5 4 3 2 1
6.        من قدری تنها هستم.
 5 4 3 2 1
7.        من دوست دارم همیشه مشغول باشم.
 5 4 3 2 1
8.        من به عنوان فردی خونگرم شناخته شده ام.
 5 4 3 2 1
9.        من اغلب احساس نا امیدی می کنم.
 5 4 3 2 1
10.    زندگی من سریع می گذرد.
 5 4 3 2 1
11.    رویدادهای هر روز، مرا به زحمت می اندازد و ناراحت می کند.
 5 4 3 2 1
12.    من اغلب احساس عدم امنیت می کنم.
 5 4 3 2 1
13.    چیزهای زیادی وجود دارد که مرا آزار می دهد.
 5 4 3 2 1
14.    وقتی می ترسم ، وحشت می کنم .
 5 4 3 2 1
15.    من ترجیح می دهم با دیگران کارکنم تا این که تنها باشم.
 5 4 3 2 1
16.    من از لحاظ هیجانی زود ناراحت می شوم.
 5 4 3 2 1
17.    من اغلب احساس می کنم از انرژی زیاد منفجر می شوم.
 5 4 3 2 1
18.    خیلی طول می کشد تا من عصبانی شوم.
 5 4 3 2 1
19.    من نسبت به همسالانم کمتر می ترسم.
 5 4 3 2 1
20.    من فهمیدم که مردم بیش از هر چیز دیگری تحریک کننده هستند.
 5 4 3 2 1
 
برانیگان، گری جی. آزمون روان شناسی : فعالیت های کاربردی یادگیری . ترجمه فریبا نبوی آل آقا . انتشارات امیر کبیر
نظر سایت روان سنجی : متن ابتدایی آزمون تغییر داده شد . کلمات داخل [ ] توصیه سایت است . تست دارای میانگین و انحراف معیار برای 5 خرده مقیاس است ، که مربوط به ایران نیست.