پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه گری ویلسون فرم کوتاه

1

 پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون فرم کوتاه ( توسط ویلسون، بارت و گری در سال 2003 )طراحی شد. این پرسشنامه دارای 28 سوال GWPQ است

روایی و پایایی - دارد
نمره گذاری و تفسیر - دارد
تعداد سوالات - 28
منبع - دارد
پرسشنامه سوالات - دارد
حجم فایل - 262.0 kB
۷,۰۰۰ تومان
پرسشنامه گری ویلسون فرم کوتاه
توضیحات
مشخصات
نظرات کاربران

بهطور کلی اکثر نظریه پردازان شخصیت، شخصیت را به صورت الگوهای رفتاری و الگوهای هیجانی و فکری تقریباً ثابتی تعریف میکنند که از فردی به فرد دیگر تغییر پیدا میکند. همچنین اکثر نظریه پردازان شخصیت به کلیت انسان و نیز به فردیت آنها به عنوان موجود پیچیده توجه دارند، به عبارت دیگر آنها نه تنها به ماهیت انسان به طور کلی و به تفاوتهای فردی توجه دارند، بلکه سعی میکنند روابط پیچیده میان جنبه-های مختلف کنش انسان در روابط پیچیده آنها، یکدیگر را نیز بررسی بکنند یکی از نظریههایی که در رابطه نظریه شخصیت ارائه شده است نظری گری با 1 است. 

 

در ابتدا نظریه گری به عنوان تعدیل کننده نظریه آیزنک در نظر گرفته قالب نظریه سیستمهای مغزی- رفتاری نیز همانند نظریۀ آیزنک بر وجود ارتباط بین ابعاد شخصیتی و فرایندهای مغزی توجه دارد و جهت تبیین تفاوتهای فردی به نقش عوامل زیستی-عصبی اشاره میکند و در این راستا سیستمهای مغزی/ رفتاری، فعالیت، چگونگی استقرار و غلبۀ آنها رادر افرادبه عنوان عامل ایجادکننده تفاوتهای فردی در توجه و انتخاب محرکها و بروز رفتار در آنها میداند. مدل گری بیان میکند که ساختارهایمختلف مغز، سه سیستم انگیزشی اساسی را راه اندازی میکنند که در تعامل با تقویت رفتاری هستند.

این سه سیستم عبارتند از:

 1. سیستم فعال ساز رفتاری 1 که دارای دو مولفه روی آوردن و اجتناب فعال است.
 2. سیستم بازداری رفتاری 2 خاموشی است. که دارای دو مولفه اجتناب منفعل و 3 .سیستم جنگ و گریز 
 3. که دارای دو مولفه جنگ و گریز است

 پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون فرم کوتاه ( توسط ویلسون، بارت و گری در سال 2003 )طراحی شد. این پرسشنامه دارای 28 سوال GWPQ است. در این فرم دو زیرمقیاس بازداری رفتاری و فعال سازی رفتاری وجود دارد.

در این پرسشنامه هر سوال به صورت زیر نمرهگذاری میگردد

 1. بلی
 2. خیر
 3. نمیدانم

 

 • روایی و پایایی
  دارد
 • نمره گذاری و تفسیر
  دارد
 • تعداد سوالات
  28
 • منبع
  دارد
 • پرسشنامه سوالات
  دارد
 • تعداد صفحه
  5
 • حجم فایل
  262.0 kB