پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلاچ

1.00

توضیحات
نظرات کاربران

Maslach burnout inventory

برای این پرسشنامه دو نوع مقیاس قابل استفاده است.
الف : مقیاس فراوانی : هرگز (صفر) ؛ چندبار در سال (1) ؛ یک بار در ماه (2) ؛ چند بار در ماه (3) ؛ یک بار در هفته (4) ؛ چند بار در هفته (5) ؛ و هر روز (6)

ب: مقیاس شدت : هرگز (صفر) ؛ خیلی کم (1) ؛ کم (2) ؛ متوسط (3) ؛ متوسط بالا (4) ؛ زیاد (5) ؛ و خیلی زیاد (6)

1-احساس می کنم کارم به لحاظ روانی توان و نیروی مرا گرفته است.
2-در پایان یک روز کاری احساس می کنم مورد سوء استفاده قرار گرفته ام.
3-صبح روزی که باید سرکار بروم از تصور رفتن به سر کار احساس خستگی می کنم.
4-به آسانی می توانم احساسات دانشجویان ( دانش آموزان) را درک کنم.
5-احساس می کنم با برخی از دانشجویان (دانش آموزان) به صورت اشیایی بدون شخصیت انسانی برخورد می کنم.
6-کار با دانشجویان (دانش آموزان) برای تمام روز واقعا برایم سخت و طاقت فرساست.
7-احساس می کنم به راحتی می توانم با مشکلات دانشجویان (دانش آموزان) به راحتی کنار بیایم.
8-احساس می کنم کارم به لحاظ روانی توان و نیروی مرا گرفته است.
9-احساس می کنم از طریق شغلم بر زندگی دانشجویان ( دانش آموزان) تاثیر مثبت می گذارم.
10-از زمانی که این شغل را انتخاب کرده ام نسبت به دیگران بی تفاوت شده ام.
11-از این نگرانم که این شغل مرا نسبت به مردم سنگدل کند.
12-احساس می کنم سرشار از نیرو و انرژی هستم.
13-شغلم باعث شده که احساس بیهودگی کنم.
14-احساس می کنم کار را به سختی انجام می دهم.
15-واقعا برایم مهم نیست بر سر بعضی از دانشجویان (دانش آموزان) چه می آید.
16-سرو کار داشتن با دانشجویان ( دانش آموزان) سخت است و مرا تحت فشار روانی قرار می دهد.
17-به آسانی می توانم محیط آرامی برای دانشجویان ( دانش آموزان) فراهم کنم.
18-پس از کار با دانشجویان (دانش آموزان) احساس نشاط و شادمانی می کنم.
19-شغلم دست آوردهای مهم و با ارزشی برایم داشته است.
20-احساس می کنم به آخر خط رسیده ام.
21-در حیطه شغلی خود با مشکلات عاطفی و روانی بسیار با متانت برخورد می کنم.
22-احساس می کنم دانشجویان (دانش آموزان) برای برخی از مشکلات مرا مقصر می دانند.