پرسشنامه های روانشناسی، آزمون های روانسنجی

پرسشنامه چند وجهی اضطراب ایدز

1.00

توضیحات
نظرات کاربران

The Multidimensional AIDS Anxiety Questionnaire (MAAQ)

Snell & Finney.1989; 1996
نحوه نمره گذاری پرسشنامه چند وجهی اضطراب ایدز
 
0= اصلا مشخصه من نیست تا 4= کاملا مشخصه من است.
 
1. فکر کردن در مورد ایدز مرا مضطرب میسازد.
2. گاهی اوقات در مورد مقابله با ایدز دچار مشکل میشوم.
3. زمانی که در مورد تهدید ایدز فکرمیکنم دچار تنش میشوم.
4. در مورد همه گیری ایدز خیلی مضطربم.
5. زمانی که در مورد روابط جنسی فکرمیکنم در مورد ایدز احساس ترس و وحشت میکنم.
6. از ابتلا به ایدز می ترسم.
7. هنگام صحبت کردن در مورد ایدز با (شریک جنسی، همسر) دچار مشکل میشوم.
8. زمانی که خطر ایدز را درک میکنم احساس آشفتگی میکنم.
9. بیماری ایدز مرا عصبی و مضطرب میسازد.
10.زمانیکه در مورد سرایت ایدز از شریک جنسی فکرمیکنم احساس ترس و ناراحتی می کنم.
11.I'm not worried about getting AIDS
12.از صحبت کردن در مورد ایدز با دوست صمیمیام (شریک جنسی) خجالت میکشم. 
13.زمانی که در مورد ایدز فکرمیکنم ضربان قلبم در اثر اضطراب افزایش مییابد.
14.زمانی که در مورد ایدز با مردم صحبت میکنم مضطرب میشوم.
15.Because of AIDS‚ I feel nervous about initiating sexual relations
16.All these discussions of AIDS leaves me feeling a bit alarmed
17.I would not find it hard to discuss AIDS with an intimate partner
18.AIDS makes me feel jittery about ha‎ving sex with someone
19.هنگام بحث درباره ایدز احساس ناراحتی میکنم.
20.گاهی اوقات نگرانم که ممکن است شرکای جنسی گذشتهام به ایدز مبتلا بوده باشد.
21.با فکر کردن در مورد ابتلا به ایدز نگران میشوم .
22.I would not hesitate to ask a former sex partner about AIDS-related concerns.
23.The issue of AIDS is a very stressful experience for me.
24.زمانی که در مورد ایدز با فرد دیگری صحبت میکنم عصبی میشوم.
25.خطر ابتلا به ایدز مرا در مورد داشتن رابطه جنسی دچار پریشانی میکند.
26.من در مورد کارهایی که در رابطه با بیماری ایدز باید انجام دهم نگرانم.
27.اضطراب در مورد ایدز در حال تاثیرگذاری برروابط شخصی من است.
28.در کل، توجه رسانهها به ایدز باعث میشود احساس بی قراری کنم.
29.زمانی که در مورد ایدز فکرمیکنم نگران میشوم.
30.در هنگام رابطه جنسی در مورد ابتلا به ایدز نگران خواهم شد.
31.All this recent media attention about AIDS leaves me feeling on edge.
32.AIDS does not influence my willingness to engage in sexual relationships.
33.زمانی که در مورد ایدز فکرمیکنم، احساس تنش میکنم.
34.I am more anxious than most people are about the disease AIDS.
35.If I were to have sex with someone‚ I would worry about AIDS.
36. I'm pretty indifferent to the idea of catching AIDS.
37.به دلیل بیماری ایدز، برای شرکت در یک رابطه جنسی مردد هستم.
38.زمانی که در مورد ایدز با کسی صحبت میکنم، احساس آشفتگی زیاد میکنم.
39.زمانی که در مورد خطر ایدز فکرمیکنم واقعاوحشت زده میشوم.
40.ترس از ایدز من را از درگیر شدن در یک رابطه جنسی عصبی میکند.  
41.با افزایش خطرآلوده شدن به ایدز من دچار مشکل (آشفتگی) شده ام.
42.به علت ایدز، برای شروع یک رابطه جنسی جدید بیش از حد عصبی میشوم.
43.گسترش بیماری ایدز، باعث میشود کمی استرس داشته باشم.
44.از این که ممکن است ایدز مستقیما بر زندگی من تاثیرگذار باشد نگرانم.
45.قبل از همه گیری بیماری ایدز نسبت به رابطه جنسی نگرش بهتری داشتم.
46.زمانی که در مورد احتمال ابتلا به ایدز فکرمیکنم بسیار ناراحت میشوم.
47.بحث در مورد ایدز مرا ناراحت میکند .
48.همه این صحبتها در مورد ایدز مرا عصبی و ناراحت میکند.
49.نگران هستم که ممکن، حامل ویروس ایدز باشم.
 
اعتبار: آلفا در دامنه 0.70 تا 0.91. نرگس اسکندری و همکاران (1392)
شرح سایت روان سنجی: اسکندری و همکاران 40 گویه آزمون اصلی را به کار گرفته اند و 37 گویه را در در خرده مقیاس ها نشان داده اند که عینا در بالا آمده است. یاد آوری شود که گویه ها در هر خرده مقیاس ، با گویه های "اسنل" یکسان نیست. اسکندری و همکاران عامل ها را چنین معرفی کرده اند: 1) نگران شناختی، 2) برانگیختگی فیزیولوژیک، 4) مهار جنسی، 1) نگران شناختی و 5) ترس از ایدز. برای آگاهی بیشتر به منبع مراجعه کنید.
نسخه انگلیسی آزمون روی سایت روان سنجی وجود دارد .گویه های انگلیسی توسط سایت روان سنجی افزوده شده اند.
منابع:
Snell‚ W. E.‚ Jr.‚ & Finney‚ P. (in press). The Multidimensional AIDS Anxiety Questionnaire. In C. M. Davis‚ W. L. Yarber‚ and S. L. Davis (Eds.)‚ Handbook of sexuality-related measures. Newbury Park: Sage.
     Snell‚ W. E.‚ Jr.‚ Finney‚ P. D. & Godwin‚ L. (1991). Stereotypes about AIDS. Contemporary Social Psychology‚ 15‚ 18-38.
Fisher‚ T. D.‚ Davis‚ C. M.‚ Yarber‚ W. L.‚ & Davis‚ S. L. (2010). Handbook of Sexuality-Related Measures. New York: Routledge